Kommuneplan 2009-2021

– tale på Kommunalbestyrelsesmødet 17. december 2008 af Axel Bredsdorff, LokalListen

Det er ikke hver dag at vi behandler et plandokument, der mere eller mindre skal være gældende de næste 12 år. Nærværende forslag kommuneplan skal række tre kommunalbestyrelser frem, og hvem i denne sal kan være sikre på at de sidder her i 2021? Naturligvis kan vore efterfølgere justere i planen med kommuneplantillæg, men nærværende planforslag vil dog nok alligevel lgge de overordnede linjer. Med så stort et dokument er det vigtigt at man lægger sig fast på en planambition, og det er derfor væsentligt at få slået fast, at nærværende dokument på i hvert fald tre områder lægger op til senere kommuneplantillæg: ● Der mangler en konkret energi- og klimapolitik for kommunen
● Der mangler en systematisk udpegning af bevaringsværdige kulturmiljøer, bygninger og landskaber
● Der mangler en konkret politik vedr. søer, vandløb, vådområder og grundvandsbeskyttelse, idet kommunen har valgt at afvente nye statslige direktiver og EU-rammer. Ikke mindst set i lyset af at Miljøstyrelsen i sidste uge nåede frem til at Vandmiljøplan III er slået totalt fejl, kan vi nok vente at der fremover vil blive stillet særdeles skrappe krav – også til kommunerne.
Helt principielt er det uheldigt, at tre centrale elementer som alle er knyttet til Agenda-21-kravene til en kommuneplan, er udtaget, men vi går ud fra at det alene er af praktiske hensyn: at forvaltningen ikke har magtet at få det hele med. Vi foretrækker at tro, at kommunen vil være langt fremme i skoene, når det gælder at sikre vores vandområder, vores Natura-2000-områder, vores kulturmiljøer og at vi påtager os vores del af den nationale klimaforpligtelse.  Vi skal jo huske på at netop vores natur- og kulturværdier er en ganske væsentlig baggrund for at vores borgere vælger at leve netop her.
Planforslaget indeholder nogle ”orange retningslinjer”, og en noget længere ”hvid tekst”, der mere beskriver end bestemmer. Ser vi alene på de orange retningslinjer og rammerne konstatere vi, at de under ét er meget rummelige, og de vil derfor næppe give mange søvnløse nætter hos vores politiske efterfølgere. Men spørgsmålet er om vi med så stor rummelighed i formuleringerne egentlig lever helt op til vores planlægningsforpligtelser? Vi kunne således godt tænke os at kommuneplanforslaget blev suppleret med:

● Nogle mere grundige overvejelser om hvad vi vil med vores bymidter, vores stationsnære områder og erhvervsområder. Efter vores mening er der store udviklingspotentialer i såvel byomdannelse i de stationsnære områder, i konvertering af ”udslidte erhvervsområder” og både i Nærum og Holte bycentre kan vi sagtens få øje på konkret udbygningsplaner, der kunne styrke detailhandelsstrukturen
● En opdateret undersøgelses af detailhandelsstrukturen, der baserer sig på nyere tal så vi ikke skal planlægge ud fra 10 år gamle tal.
● En egentlig rkkefølgeangivelse for nybyggeri og byomdannelse, idet vi har forstået at en sådan rækkefølgeplan faktisk er en del af intentionerne bag kommuneplanloven.
● En samlet plan for pleje af vores grønne områder, dvs. såvel byparker, skove, vådområder, kystområder, søer og vandløb.
● At kommunens ”tilgængelighedspolitik” indarbejdes i planen, for også at sikre at alle borgere får glæde af vores faciliteter.
Ingen af de her nævnte forhold går på tværs af det fremlagte planforslag, men er tænkt som mulige supplementer.

Selvfølgelig er vi enige i langt det meste – specielt vil vi fremhæve:
– at vi finder stiplanerne ambitiøse og rigtige,
– at vi glædes over muligheden for at indplacere dagligvarebutikker i boligområder,
– at den meget restriktive fortolkning af landzonebestemmelserne fastholdes. Vi kan dog også – de rummelige formuleringer til trods – finde steder hvor vi i LokalListen har en anden holdning end det beskrevne, og for ikke at skuffe nogen, vil jeg afslutningsvis nævne nogle af de ting, som vi vil sparke ind i kommuneplandebatten:
● Vores vision for Rudersdal er mere end en ”god bo-kommune”. Vi ønsker at Rudersdal skal være et godt sted ”at leve”.
● Vi mener at når vi stiller krav til privat nybyggeri om at det skal være lav-energi og indeholde alternativ energiforsyning så skal vi også stille dette krav til vores eget kommunale nybyggeri og også til nyt erhvervsbyggeri.
● Vi er generelt positive overfor byfortætning – også i villaområder, idet vi dog forudsætter at dette sker efter en samlet udarbejdet plan for et delområde, og ikke som anarkistisk knopskydning.
● Vi kan sagtens leve med den af Juul og Frost foreslåede antal boliger (ca. 190) på Forsvarskommandoens område, hvorfor vi finder 150 boliger for absolut i underkanten, af hvad området kan bære.
● Vi vil gerne have strammet reglerne for placering af antennemaster.

Med disse ord anbefaler vi at forslaget tiltrædes med de af økonomiudvalget vedtagne ændringer og glæder os til den efterfølgende debat.

Skriv et svar til indlægget.