LokalListens budgettale 
26. august 2009 ved første behandlingen

– af Maria Steno, medlem af økonomiudvalget for LokalListen

Helt generelt ser det godt ud. Økonomien er sund samtidig med Rudersdal har en lav skatteprocent. Kassebeholdningen er også stadig solid om end den falder kraftigt. Den bliver næsten halveret i fireårs perioden. Det viser os at den nuværende kurs ikke kan fortsætte. Vi skal over de kommende år skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter. Derfor er det ikke forsvarligt at give skattelettelser nu. Vi mener, skatten i Rudersdal har fundet et passende niveau. 
LokalListen har valgt at fokusere budget 2010 om tre centrale områder og mærkesager for LokalListen.

Det er klimaet, børnene og de svageste i vores kommune.

Klima og miljø
Lokallisten er glade for at vi sammen med nogle af de andre mindretalspartier ved sidste års budgetforhandlinger i fællesskab fik sat fokus på klimaet, og at vi i dag har fået en klimapolitik. Den er ikke så ambitiøs, som vi havde håbet men bestemt et skridt fremad. For at øge indsatsen yderligere ønsker LokalListen at budget 2010 indeholder følgende tre elementer:

1. Kommunale klimakonsulenter som rådgiver borgerne om hvordan de kan reducere deres CO2 udslip og bidrage til klimaet

2. Initiativer til at reducere biltrafik – sikre skoleveje, cykelstier og initiativer til at fremme cyklismen, fortsatte forbedringer i den offentlige trafik, p-pladser ved stationer, stier

3. En lokal Miljømillion til initiativer og projekter i kommunen, som sætter fokus på klima og energi og bidrager til at reducere kommunens CO2 udslip (det kan være skoler, ældrehjem, erhvervsliv osv.)

Derudover vigtigt at det kommende år fastholder fokus på de øvrige elementer i klimapolitikken med energirenoveringer, etablering af faskiner osv. Det bør være en naturlig del af anlægsbudgettet på alle offentlige byggeprojekter og større indkøb.

Børnene
Den anden markante mærkesag for LokalListen i budgetforhandlingerne er børnenes vilkår. Her skal vi øge niveauet. Først og fremmest ønsker vi:

4. Mere tid til det enkelte barn og pædagogisk udvikling i daginstitutionerne gennem en bedre personalenormering.

5. Mere rum til det enkelte barn og bedre væresteder (legepladser på skoler og institutioner, offentlige legepladser ude og inde, renovering og vedligeholdelse af de fysiske rammer, nedsættelse af antal børn per kvadratmeter i institutionerne)

6. Øgning af fællespulje til undervisningsmaterialer – fokus på naturfag

Endelig vil gerne styrke mulighederne for at få flere unge engageret i fritiden. Dels ved at se på ventelister og nærhed på musikskolen, dels ved at se på hvordan vi får den sidste gruppe, som ikke selv tager initiativ eller har råd til at deltage i foreningslivet engageret eventuelt ved at tilbyde fripladser.

De svageste
7. Øgning af livskvalitet via øget adgang til sociale og fysiske aktiviteter og socialt samvær for ældre på plejehjem, borgere på  handicap- og sociale institutioner, og ikke mindst den gruppe af borgere med små indkomster som kontanthjælp, folkepension eller førtidspension, som behøver støtte til deltagelse i sociale aktiviteter for at undgå marginalisering.

8. Flere minutter til hjemmepleje til de allersvageste. Den tidligere besparelser på rengøringen skal som minimum slettes.

9.  Transport for ældre og svage til aktiviteter, indkøb osv. skal styrkes. Vi skal tilbyde en erstatning for telebussen. Det skal være let og billigt og uden man skal visiteres og klientgøres bare fordi, man ikke selv kan klare transporten.

Endelig vil vi gerne bede forvaltningen om en gennemgang og økonomisk vurdering, at de mange fornuftige forslag, som ældrerådet har fremsat. Så vi kan få dem vurderet og de kan indgå i de kommende budgetforhandlinger. Og så er der på dette område fortsat brug for at fokusere på fastholde af vores dygtige personale, så vi sikrer en stabil medarbejderskare, der har mulighed for at bruge deres faglige kompetencer i samspil med brugerne.

Finansiering
Det var de tre temaer, vi har valgt at fokusere på i denne omgang. Ønskelisten kunne have været længere, for selvom Rudersdal er en god kommune, er der stadig masser opgaver at tage fat på.

LokalListen ønsker et sammenhængende budget indenfor kommuneaftalens rammer, og vi er villige til at diskutere besparelser og finansiering af vores forslag. Vi vil især pege på administrative effektiviseringer, reduktion af ledelses-lag og reduktion af diverse løse og uigennemskuelige pulje til direktion og områdechefer.

Vi ser frem til budgetforhandlingerne, og håber de øvrige partier er indstillet på at opprioritere børnene, miljøet og forbedre vilkårene for de svageste i Rudersdal.

Læs LokalListens konkrete ændringsforslag til budgettet – forud for forhandlingerne.

Skriv et svar til indlægget.