Nyt fra KKR – Kommunernes Kontakt Råd

Axel Bredsdorff (L) har sæde i Kommunernes Kontaktråd i Hovedstaden under KL – i daglig tale KKR – som repræsentant for lokallisterne. På KL’s hjemmeside kan man om KKR læse:

KKR varetager kommunernes interesser på de regionale områder. Her arbejder KKR for at give den enkelte kommunalbestyrelse de bedst mulige rammer og betingelser for effektivt at levere service til borgerne.

KKR hører vi ikke meget om i det daglige, men som man kan se af ovenstående, er det ikke et uvæsentlig opdrag, de har.

Axel har derfor været så venlig at lave et sammenkog af de seneste to møders væsentligste drøftelser, som du kan læse nedenfor.

1. Det specialiserede socialområde er under pres
Som tidligere redegjort for er der løbende drøftelser af udviklingen på det specialiserede socialområde, som med en mild betegnelse er blevet kaldt ”strukturreformens stedbarn”. To åbenlyse problemer trænger sig på: først viste det sig at området var umuligt at styre rent budgetmæssigt, og at udgifterne løb løbsk i de fleste kommuner. Herunder viste det sig at den kompensation fra amterne til kommunerne, der var givet i forbindelse med strukturreformen slet ikke var tilstrækkelig. Det foranledige at mange kommuner år 2 og 3 efter reformen gik deres udgifter minutiøst igennem, og store besparelseskampagner blev indledt. I min egen kommune, Rudersdal, hentede man først 65 siden 30 mio. ved at gå området igennem, men naturligvis rejste det det næste problem. For kommunerne valgte meget de samme løsninger: strammere visitation (= ringere service), eller hjemtagning af opgaverne. Det sidste var nok på enkelte områder en farbar vej, men efterhånden har selv KKR fået øjnene op for at denne strategi er problematisk: Resultatet er at den faglige viden, der er samlet på de højt specialiserede institutioner gradvis forsvinder i takt med at de regionale, statslige og/eller fælleskommunale institutioner må fyre folk for at tilpasse udgifterne til indtægterne. De to bestyrelser som Arne og jeg sidder i (Institut for Blinde og Svagtsynede og Kommunikationscentret/Hellerup) går fra sparerunde til sparerunde, så vi ved hvad vi taler om.
I junimødet i KKR blev der lagt op til en drøftelse af hvad vi nu skal gøre: Her var vores bud, at vi skal arbejde aktivt for at sikre at de højt specialiserede institutioner forbliver intakte, da ingen kommuner selv kan løfte opgaverne. Et synspunkt der også blev delt af KKRs administration og vel også af hovedparten af de politisk valgte. Næste hurdle er så:
– hvilke institutioner er ”højt specialiserede”? KKRs bud første bud lyder på 13-15 stk i vores område. Men hvilke?
– hvordan skal de finansieres? Her er der to modeller og naturligvis også en kombination af de to: en abonnementsordning, hvor kommunerne betaler en fast pris, uanset om de bruger tilbuddet (såkaldt ”objektive kriterier”), fastsat ud fra indbyggertal, eller en direkte takstfinansiering: kommunen betaler for de ydelser, de køber – fra sag til sag. Der er ingen tvivl om at den sidste model er ”i tidens ånd”, men næppe heller ønskelig fra institutionernes side, da de ikke kan fastholde medarbejdere, hvis deres virksomhed alene styres af ”markedskræfter”. På mødet i september antydede formanden for KKR at man måtte se på en mulig kombinationsmodel, hvilket vi også vil støtte.
Sagen afklares endelig i november 2012 eller januar 2013.

2. Socialministeren
mødte på septembermødet frem for at forklare om hendes intentioner på hele tilsynsområdet. Hendes budskaber var disse:
– staten og kommunerne har fælles interesse i at stå fælles om at få løst de ”dårlige sager” i pressen, og nu skulle det være slut med at skyde ansvaret fra sig, som ”blå blok” havde gjort i 10 år.
– alle kommuner bør fremover knyttes til et ”Børnehus”, der besidder den nødvendige kompetence til at håndtere svære børnesager. Børnehuse kan sagtens drives af kommuner i fællesskab og skal bemandes med eksperter på området.
– der skal klarhed i opgavevaretagelsen: hvem træffer afgørelser i de enkelte sager (kommunerne) og hvem godkender opholdssteder, bosteder og behandlingssted (ikke nødvendigvis de samme kommuner). Her plæderer Enhedslisten for at statens skal varetage godkendelsen af stederne, mens Venstre ønsker denne opgave løst af kommunale fællesskaber, klynger. Karen Hækkerup noterede sig: det bliver svært at finde et flertal for noget som helst!

3. Regional udvikling og Trængselskommission
Ikke et ord om ”Betalingsringen”! Nu hedder det ”Trængselskommissionen”, hvor KKR har to ud af 28 medlemmer. Kommissionen skal barsle med et første udkast til hvordan den kollektive trafik styrkes (m.v.) til januar 2013, men i første omgang skal man lige blive enige om hvad ”trængsel” er. Vi sad tilbage en vis skepsis: fører dette til noget? Eller er det netop meningen at det IKKE skal føre til noget?
Ikke mindst set i lyset af den ”Regionale Udviklingsplan” (RUP), hvor der lystigt arbejdes med etableringen af nye motorveje (Ring 5 – ”B5”) og en udvidelse af Kastrup Lufthavn (flere flyafgange). Begge foranstaltninger der vil øge klimabelastningen fra regionen – altså modarbejder den højt profilerede KKR/Region Hovedstanden ”Klimastrategi”.
Og senere under samme punkt fremgik det at der i KKR er ønske om at fravige ”stationsnærhedsprincippet” og give tilladelse til at placere større indkøbsmuligheder uden for disse områder….Med det uundgåelige resultat: funktionstømning af bymidter, og øget trafik.
Der er næppe tvivl om at der bliver talt med mange tunger i disse sager, og måske afspejler det netop den store bredde af synspunkter og enkeltinteresser, som mødes i dette forum.

3. september 2012
På ”gruppens vegne”
Axel Bredsdorff
Lokallisterne 

Skriv et svar til indlægget.