Budget 2013: LokalListens bemærkninger

I forbindelse med aftalen om budgettet for 2013, sagde Benny Würtz (L) følgende:

Benny Würtz

Vi har i dag 2. behandling af budget 2013 med overslags årene 2014-2016 for Rudersdal Kommune.
LokalListen lægger vægt på en sund og stabil økonomi. Vi ønsker at fastholde målet om en kassebeholdning på 100 millioner og overholde kommunernes samlede service- og anlægsramme. LokalListen vil også sætte den uheldige demo-grafiske udvikling på den politiske dagsorden, og arbejde for at vi får flere børnefamilier til kom-munen.

Vi skulle nå frem til et budget, hvor der skulle findes 48 millioner specielt på grund af en ændret udligningsreform. Man kan mene mange ting om udligning mellem kommunerne, men der har altid været diskussioner om niveauet og det vil der også være i morgen. Vi må forholde os til der hvor det nu er landet, og kan så håbe på, at der går mange år, før der igen sker en ny reform.

Når vi, som LokalListen, vil fastholde vores serviceniveau kan de 48 millioner findes ved skattestigninger, effektiviseringer, strukturændringer eller en kombination. Vi finder at en skattestigning er nødvendig, men at den bør være så lille så mulig. Skattestigningen bør findes på grundskyldsområdet for at gøre mindst ondt. Vi ville gerne have fundet penge på det administrative område og ved at få overdraget kirkegårdene til menighedsrådene. Herved kunne vi have mindsket skatteforhøjelsen og også fundet penge til forbedringer, som understøtter vores overordnede mål.

Men så kommer den overordnede styring fra Christiansborg og adfærdsregulerer på en helt håbløs og tåbelig måde. Vi har en serviceramme som ikke må overskrides, og det kan der være en vis fornuft i, men samtidig skal servicerammen også bruges fuldt ud, ellers bliver den reduceret næste år! Det er altså her kæden fuldstændig hopper af. Hvor er incitamentet til at reducere udgifterne nu henne? Altså uanset hvor meget vi ville kunne finde, så skal pengene bruges til noget andet, ellers regulerer vi jer til næste år. Det minder om af de tiltag forsvaret blev kendt og berygtet for for 40 år siden, hvor de kørte biler rundt i hele december for at få brugt budgettet, så de ikke blev reduceret det kommende år. Lad os håbe at fornuften holder sit indtog på Christiansborg, så dette er en engangs-forteelse, og at det bliver ændret til næste år. I denne ramme har LokalListen foreslået følgende:

  • Effektivisering af administrationen med 1 %, dette tages op igen til næste år, når resultatet af innovationstiltagene forelægger.
  • Forhandlingerne om overdragelse af kirkegårdene til menighedsrådene igangsættes.
  • Indførelse af undervisningsassistenter afventer Regeringens nye udspil om Folkeskolen, og hvis det udspil ikke er tilstrækkeligt efter vores mening, vil vi arbejde for at Rudersdal selv igangsætter et forsøg med undervisningsassistenter.
  • Øget indsats på erhvervsområdet så kommunen kan blive landets bedste levekommune, men det kom ikke med i år.
  • Øget støtte til både den organiserede og den uorganiserede idræt,( Idrætsoaser, Skaterbane, Fodboldbaner, Yachtklubben, Mothsgården og Birkerød Idrætscenter) og det er med i budgettet med 15 mio. de næste to år. Dette skydes i gang med et seminar på Kulturområdet inden udgangen af 2012.
  • En revision af Klimapolitikken, der omfatter en revurdering af, hvad den fremtidige afskrivningsperiode for kommunale energi investeringer skal være.

Alt i alt er vi meget tilfredse med dette års budgetsamarbejde og vil gerne kvittere overfor både politikkere og administrationen med at sige tak for en god proces.

Skriv et svar til indlægget.