Hvad skal Kajerødskolens grund bruges til?

Bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal er fremkommet med dette forslag til kommunen  omkring den fremtidige brug af Kajerødskolens grund.

Liv i bydelen, eller hvad skal Kajerødskolens grund og bygninger bruges til?

Status
Arealet ligger centralt i bydelen Kajerød Nord, med gode stiforbindelser ud til boligbebyggelserne i området, der indeholder både store villaområder og etageboliger.
I bydelen i øvrigt findes to velfun-gerende børnehuse og et bytorv med købmand, bager, pizzaria m.v. Skolens bygninger og de tilstø-dende sportsarealer har med deres centrale placering i skoledistriktet i høj grad været med til at ska-be liv i og give identitet til bydelen. Dels i form af netværksdannelse og mellemmenneskelige rela-tioner omkring selve skolen mellem familierne i den meget differentierede bebyggelse, og dels ved at stille lokaler, sportshaller, boldbaner og udenomsarealer til rådighed for aftenskoleundervisning, klubber og foreninger, kulturelle aktiviteter og såvel det organiserede som det uorganiserede idræts-liv.. Kajerødskolens grønne arealer er en del af den grønne kile fra Høvelte/Sjælsøområdet og er således med til at skabe luft og give nærrekreative arealer til bydelen.

Vision
Når skolen lukker, er der alvorlig fare for at bydelen bliver et sted hvor folk alene kan bo i deres huse, men hvor der ellers ikke foregår noget som helst. Hvor alle kulturelle udfoldelser og alt fri-tidsliv skal opsøges på den anden side af Kongevejen. Derfor må den overordnede målsætning for området være, at i hvert fald en del af grunden/bygningerne skal bruges til formål, som kan sikre liv og udfoldelsesmuligheder i bydelen, skabe sammenhæng og fremme netværk. Helt overordnet skal der derfor satses på fritidsaktiviteter, foreningsliv og rammer for borgernes egne kulturelle udfol-delser.

Dynamik og mangfoldighed
Idrætshallen med de to sale skal bevares og fortsat stilles til rådighed for foreningslivet, som det sker i dag. Der kan være behov for en isolering (kan udføres udvendig), renovering af gulvet og sanering af baderummene, men overordnet er bygningerne i god stand og anvendelige.
Administrationsbygningen, der også fremstår forholdsvis velholdt, kan blive bydelens ’forsam-lingshus’ eller ’kulturhus’, med lokaler der kan lånes ud til kortklubber, billardklubben, studiekred-se, foreningsaktiviteter, generalforsamlinger, lektiehjælp, frivilligt socialt arbejde, forældrerådgiv-ning m.v. Og det vil være fint, om også kommunen har en eller flere aktiviteter placeret i bygningen (jævnfør listen nedenfor).

I de bedste af de øvrige bygninger, eller i det, der bliver bygget i stedet for, kan der placeres flere forskellige funktioner, som fx

  • Flytning af UU Sjælsø (som vil frigøre ”Politistationen” til Pensionistforeningen og dermed stille hele Cathrinelyst til rådighed for Rudersdal Museer/Birkerød).
  • Fællessamling for folkeskolerne (en funktion, der tidligere har været placeret på Kajerødskolen)
  • Kommunens første ”sundhedscenter”
  • Boliger som en randbebyggelse, evt. gennem ombygning af eksisterende bygninger, men formodentlig bedre: ved nybyggeri. Private boliger målrettet såvel seniorer som børnefamilier, gerne organiseret i klynger med indbygget tilskyndelse til fællesskaber på tværs af generationerne. Ved at tilbyde attraktive seniorboliger kan man fremme den tiltrængte cirkulation i kommunens boligmasse.

LokalListens bestyrelse v/Sten Troelstrup.

Skriv et svar til indlægget.