Vasevej: Et unødvendigt stort indgreb i Dumpedalen

Forelæggelsestale i kommunalbestyrelsen 28/8/2013, af Axel Bredsdorff, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for LokalListen.

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

LokalListen støtter som bekendt ikke den valgte løsning med delvis udretning af Vasevejs kørebane. Allerede i 2011 tilkendegav vi, at af de fremlagte alternative linjeføringer foretrak vi en løsning hvor man bevarer det oprindelige kørebaneforløb, men etablerer den dobbeltrettede cykelsti i eget tracé.

Vores begrundelse var dengang som nu følgende:

  • ved at bevare den nuværende vejforløb alene for bilister ville man reducere det samlede naturindgreb til mindst muligt
  • man ville sikre bevaringen af vejforløbet som kulturspor i landskabet
  • men vigtigst af alt: man ville opnå en højere grad af tryghed og sikkerhed, da det nuværende vejforløb – særligt med de to af amtet etablerede bump – ikke indbyder til høje hastigheder. Ved at rette vejen mere ud vil der være en reel risiko for at der vil blive kørt stærkere på vejstrækningen, med alt hvad det indebærer af øget utryghed og usikkerhed.
  • at vores løsning så også var billigere gjorde jo heller ikke noget – vi har nok af anlægsprojekter på trafikområdet at realisere.

Vi stillede derfor dette forslag i TMU den 17/8/2011, men fik her kun opbakning fra SF, mens de øvrige partier valgte en anden løsning, som indebar en udretning af kurver og en nivellering af dele af vejen.

Den af flertallet valgte løsning har ligget til grund for sagens videre udvikling, og som vi sagde ved fremlæggelsen af ”Kommuneplanforslaget”, kunne vi i LokalListen godt tælle os frem til at der fortsat var flertal for den – efter vores mening – ikke bedste løsning, men vi valgte ikke at stemme imod hele kommuneplanforslaget, blot fordi vi var uenige i et enkelt punkt. Kommuneplanen er jo et meget omfattende planlægningsredskab, og vi forestiller os ikke at alle indvalgte i kommunalbestyrelsen er enige i alle detaljer, eller afskriver sig muligheden for at blive klogere hen over planperioden. Vi valgte i stedet at fremføre vores synspunkter angående Vasevej som en indsigelse til kommuneplanforslaget, men denne indsigelse blev – ikke overraskende – ikke fulgt.

I budgettet for 2013, som vi også har stemt for står følgende om Vasevej: ”I 2013 forventes cykelstier langs Vasevej at blive færdiggjort”, og det støtter vi som det fremgår jo også fuldt og helt.

Vi er sikre på at flertallet i denne sag synes, at de har valgt den løsning, de selv finder bedst tjener borgerne. Vi respekterer, at summen af jeres overvejelser er endt med denne løsning. Vi kan også sagtens få øje på at projektet har undergået mange ændringer ved den seneste bearbejdning, og vi glæder os over at placeringen af regnvandsbassinet nu er endt, der hvor vi gerne ville have det, nemlig syd for vejen. Men vi mener stadig at projektet kunne være blevet endnu bedre, hvis man havde valgt at bevare det nuværende kørebaneforløb.

Sagens behandling:

Court Møller (R ) stillede i salen et ændringsforslag, der indebar at to af vejens nuværende kurver ikke rettes ud, og det støttede vi naturligvis ved den senere afstemning. Det blev dog kun til vores 5 stemmer for, 2 SF-stemmer undlod og resten stemte imod.

Herefter blev LokalListen og Radikale beskyldt for at have brudt Budgetforliget 2013, da det efter Venstres mening var utvetydigt at man ved at støtte budgettet også havde taget stilling til den – på dette tidspunkt ikke endelige – projektudformning. Sådan mente Benny Würtz (L) ikke det var foregået, og heller ikke Court Møller (R) kunne genkende dette forløb fra de lukkede forhandlinger, som man faktisk slet ikke må referere fra. Vi henholdt os til det, der står i det skrevne og trykte budget, om at der skal laves cykelstier langs Vasevej, og det er vi enige i.

Så desværre blev diskussionen mindre om trafiksikkerhed, om god anvendelse af borgernes penge eller naturinteresser – hvilket var trist. For der er rigtig meget god politik i denne sag, men nu druknede den i fortolkninger og misfortolkninger af hvad der foregået på et lukket møde for et år siden…

Efter de mange belæringer valgte de Radikale alligevel at stemme for linjeføringen sammen med flertallet!

Skriv et svar til indlægget.