Private fællesveje?

Axel

Axel Bredsdsorff, Lokallistens medlem af Teknik-og Miljøudvalget, tidl. Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Birkerød Kommune

I lokalpressen har der rejst sig en debat om det rimelige i at nogle veje i kommune er kommunale veje, andre er private fællesveje. Spørgsmålet er forholdsvis kompliceret, men følgende overvejelser har jeg i hvert fald gjort mig.

Mange privatiseringer af veje i det gamle Søllerød Kommune
I Søllerød foretog man for over 25 år siden en massiv overdragelse af kommunale vejstrækninger til private fællesveje. Som jeg husker det var det en temmelig uskøn proces, hvor der var megen modstand og meget lidt forståelse for hvorfor, hvordan og med hvilke konsekvenser. En af de mere garvede politikere i Søllerød fortalte mig en gang, at ”hvis du gerne vil være uvenner med borgerne, skal du bare privatisere nogle veje”. Jeg tror, at den ublide medfart denne konvertering fra offentlig til privat fællesvej fik, var årsagen til at man fra Søllerød Kommunes side fandt på, at man alligevel ville give de private fællesveje et tilbud om at vedligeholde deres veje, mod passende betaling. Jeg tror man kaldet det en ”abonnementsordning” eller en ”serviceaftale”. Efter denne samlede konvertering er der – mig bekendt – ikke sket overførsler af veje fra offentlig til kommunal i det gamle Søllerød.

Historisk en anden kultur i daværende Birkerød Kommune
I Birkerød er der ikke nær så stor en andel af private fællesveje som i Søllerød. Men naturligvis var det samlede vedligeholdelsesbudget på vejene også udfordret i Birkerød Kommune. Derfor besluttede et samlet byråd for ca. 18 år siden, at privatisere 3-4 vejstykker om året, efter følgende kriterier: Vejens skal være en lukket boligvej med et begrænset antal vejretter, vejen skal afleveres i komplet renoveret stand efter beboernes ønsker, kommunen fastholder vedligeholdelsen af vejafvanding, kloak og belysning. Disse konverteringer skete efter at der havde været afholdt 1-2 møder på vejen (på åstedet) og et informationsmøde, hvor der blev gjort rede for årsagen til beslutningen, konsekvenserne og givet forslag til, hvordan man gennem oprettelse af vejfond kunne sikre sig mod en uforudset stor udgift, når vejen efter 25-30 år igen skulle grundigt istandsættes. Jeg ville lyve, hvis jeg hævdede at de berørte borgerne fandt denne konvertering hensigtsmæssig eller retfærdig, men i langt de fleste tilfælde blev processen og beslutningen dog accepteret. Jeg havde selv den ”politiske fornøjelse” af at stå som repræsentant for hele byrådet i disse sager, så det var mig der fik alle tæskene (der var ikke andre politikere, der ønskede at stå frem, selv om alle altså var enige – men sådan er det jo). Renholdelsen blev i langt de fleste tilfælde varetaget af lokale anlægsgartnere – oftest efter en afregning time for time. Sneede det meget, kom han ofte – sneede det kun lidt, kom han sjældent.

Da kommunerne blev lagt sammen var det oplagt, at her var et forhold der var svært at harmonisere. Privatiseringen af vejene var sket på forskelligt grundlag, på forskellig måde og efter forskellige kriterier. Derudover var der den kommunale ”serviceordning”, som var så favorabel at de private anlægsgartnere kastede håndklædet i ringen, og borgerne i Birkerød kommune fravalgte derfor den private løsning og tilvalgte den kommunale ordning, som jo altså blev udstrakt til hele kommune (og ikke kun i Søllerød). Jeg har altid ment at det var en meget uklar ordning. Er vejen privat fællesvej, skal kommunen ikke ”ind over”, fordi det så bliver meget uklart hvem der har ansvaret. Skyldes et uheld borgernes forsømmelighed eller kommunens? Hvorfor skal de private fællesveje sneryddes som de sidste? Osv. osv. Gennem årene har vi i TMU fået sikkerhed for at den kommunale serviceordning ”hviler i sig selv”, men jeg er stadig i tvivl om det kan have sin rigtighed, al den stund prisen er så markant lavere end en løsning hos private entreprenører. Nå, det er måske en detalje, men da det er forbudt at lave ”krydssubsidiering” kunne det jo være et issue for en ultra-liberalist….(det er jeg ikke).

Der ER forskel på veje
Tilbage til kernepunktet. Der ER forskel på veje. Der ER forskel på at bo på en lukket villavej og på en stærkt trafikeret trafikvej. Stor forskel. Den trafik, der benytter og slider på en lukket boligvej er for 99%’ s vedkommende relevant for vejens beboere, mens den trafik, der benytter og slider på en trafikvej for 99%’ s vedkommende er beboerne aldeles irrelevant (og dertil støjende). Derfor er der principielt i mine øjne ikke noget galt i at der også ER forskel på de vilkår, der gælder for beboere på den ene slags veje i forhold til de vilkår der gælder for den anden slags veje. For mig er det afgørende, at den private fællesvej er en lukket vej, der næsten udelukkende bruges af vejens beboere eller til vejens beboere (renovationsbiler, postbud osv). For disse veje synes jeg ikke det er urimeligt at beboerne betaler for vejvedligeholdelsen selv, og de steder hvor det fungerer bedst er der tale om et årligt bidrag i størrelsen 800-1200 kr/husstand.

Med Folketingets ændring af regler for overgang fra offentlig til private veje (”Lex Lyngby”) forrige år er det begrænset hvor nemt det er at privatisere flere veje, så det er næppe den vej det vil gå, selv om vejvedligeholdelsesbudgetterne stadig er udfordret.

I Birkerød har vi også hele kvarterer, som udelukkende består af private fællesveje (Eks. Ravnsnæsset og hele Ebberød), og det ny område ved Henriksholm bliver også udelukkende private fællesveje, men det er nok også lettere at acceptere når det sker som et indiskutabelt vilkår fra bebyggelsens start.

Om der er vejstrækninger i gamle Søllerød, som aldrig ville være blevet privatiseret hvis de havde ligget i gamle Birkerød kan jeg ikke overskue – men det kunne da være fint, hvis nogen satte sig for at undersøge dette. Igen mener jeg kriterierne må være: er der tale om en lukket vej? Og afleveres den tip-top istandsat så beboerne har 25-30 år til at opbygge en vejfond? Jeg kan ikke overskue den proces Søllerød var igennem, men jeg kan jo se, at en af de lokale debattører bor på en vej (Poppel Alle) som IKKE er lukket, men tværtimod er ”åben i begge ender”, og vel også har en del gennemgående trafik, så måske er der her en pointe, der kunne kigges nærmere på i den kommende periode. Der er jo så i hvert fald mindst to muligheder: at lukke vejen for gennemkørende trafik, dvs. ”gøre den lukket”, eller genoverveje om det var en korrekt ”privatisering”. Den sidste løsning vil dog blive udfordret af det klassiske politiske dilemma: nu har nogen stået på mål for en svært gennemførlig beslutning, beslutningen er truffet, røgen har lagt sig, så hvorfor gå tilbage til en møgsag?

Men under alle omstændigheder synes jeg det kunne være værdifuldt at der blev kigget på dette ”ikke-harmoniserede” område i den næste valgperiode, uden at jeg dog vil love at vi i Lokallisten kan finde penge til at gøre nuværende private fællesveje til kommunale.

P.S.: Hvordan Liberal Alliance, der ønsker markante sænkninger af såvel indkomstskatten og grundskylden i kommunerne kan gå ind for at tilbageføre en uoverskuelig udgift til de kommunale budgetter forekommer mig besynderligt. Kan man både pålægge kommunen store ekstra udgifter og sænke indtægterne? Det kan jeg ikke få til at hænge sammen. Liberal Alliances udmelding ligner en ”Gratis omgang!”

– af Axel Bredsdsorff, Lokallistens medlem af Teknik-og Miljøudvalget, tidl. Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Birkerød Kommune