Stor fredningssag nær sin afslutning

v/Axel Bredsdorff (L), formand for Byplanudvalget. Forelæggelse i Kommunalbestyrelsen 21. maj 2014

Høje SandbjergFredningsnævnet for København har afsat kendelse omkring den af kommunen og Naturstyrelsen rejste fredningssag for Søllerød Naturpark.

Der er hermed tale om en historisk afslutning på en over 19 år gammel sag, som var motiveret i et ønske om at samle 28 forskellige fredninger i én, i ønsket om at harmonisere bestemmelserne og at ajourføre dem til mere nutidige forhold. Der har været tale et forløb med mange indlagte indsigelsesperioder, borgerinddragelsesarrangementer, partshøringer, møder i landskabet og senest har det samlede fredningsforslag fra april 2012 indkaldt bemærkninger og indsigelser, og det er disse, der nu er afgjort af Fredningsnævnet. Det er vel snart 5. gang vi behandler sagen, så jeg vil indskrænke mig til et par af de vigtigste forhold i afgørelsen:

– I formålsbeskrivelsen sikres muligheden for at styrke offentlighedens adgang ved dels at regulere offentlighedens adgang til private parkarealer, golfbanen og ved specifikt at udpege tre stier som skal retableres, blandt andet for at forbinde Høje Sandberg med Rude Skov

– Der skelnes mellem private ”have-” og ”park-”arealer, for at differentiere mellem arealer i tilknytning til boligerne og arealer med en mere perifer, ekstensiv tilknytning til boligerne – eller arealer udlagt til særlige fritidsformål

– Det præciseres at overflødiggjorte landbrugsbygninger kun må ændre anvendelse efter godkendelse i Fredningsnævnet – Lysanlæg maksimale højde sænkes fra 2m til 1m. I praksis fastslår kendelsen:

– At der i løbet af to år skal udarbejdes plejeplaner for de forskellige områder, og det får betydning for kommunen, som er plejemyndighed på en stor del af arealerne, herunder golfklubbens baner, hvor vi starter en fælles proces med Naturstyrelsen i løbet af 2014.

Kommunen har mulighed for at prioritere hvilken rækkefølge de forskellige plejeplaner skal laves, og der er ikke krav om at kommunen indenfor to-årsfristen når at udarbejde planer for alle områder. – At øvrige ejere som skal udarbejde plejeplaner i løbet af et år. – At kommunen skal etablere de tre stier, beliggende i fredningens nordlige del. I praksis vil der være tale om at retablere stierne som trampestier, da de har ligget der tidligere. Dette skal ske inden to år. Vilkårene for stien over Akademisk Skytteforenings område er ligeledes fastlagt, således at ejerne får mulighed for ved annoncering at lukke for offentlighedens adgang op til 15 dage om året. Afgørelsen forholder sig også til de rejste erstatningsbeløb. Samlet set tilkendes der godt 400.000 kr i erstatning, hvoraf kommunen skal afholde 25%.
Selv om det nok kan forudses at enkelte forhold i denne afgørelse vil blive udfordret efterfølgende af enkelte af de private grundejere inden for fredningen, er der grund til at sige tak for et meget kompliceret og omfangsrig sagsforløb – en tak rettet mod de private lodsejere, brugere og naturorganisationer.

Der har været positiv interesse for projektet hele vejen, og naturligvis divergerende synspunkter, der skulle afvejes i forhold til hinanden. Det færdige resultat er imidlertid blevet rigtig godt, og der er fundet de nødvendige kompromiser. Det bliver spændende at følge op på denne historiske sag med nogle konkrete formidlingstiltag, der kan skærpe opmærksomheden omkring dette eneståede område i kommunen.