Lokallistens holdning forud for budgetforhandlingerne

På kommunalbestyrelsesmødet d. 27. august 2014 blev Budget 2015 drøftet. Formand for Byplan og gruppeformand for Lokallisten, Axel Bredsdorff, sagde i den forbindelse følgende:

AxelLokallistens overordnede budgettilgang er:
– at budgettet skal bidrage til at vende den demografiske udvikling ved at Rudersdal bliver et mere attraktivt sted at leve. Det kan ske ved at skabe mere liv i byerne, flere aktive byrum, skarpere grøn profil – f.eks. CO2-reduktioner, mere vedvarende energi, flere stier, bedre forhold for cyklister. Det kan også ske ved at fastholde velfungerende og udviklende daginstitutioner og skoler, eller ved at udvikle kulturlivet.

Kigger vi så på det foreliggende budgetforslag er der mange ting, som springer i øjnene:
For det første har vi gennem budgetprocessen fået formuleret nogle meget ambitiøse mål for de enkelte fagområder. Mål som skal udmøntes i delmål og efterfølgende i konkret handlingstiltag, der skal følges op gennem de næste fire år. Den proces glæder vi os meget til Lokallisten, og vi synes det er en spændende fornyelse at en samlet kommunalbestyrelse får mulighed for at udstikke de retningslinjer, som der skal arbejdes efter de næste år. Ikke at det bliver let at leve op til målene, men lad os nu se.

For det andet er det karakteristisk, at kommunens drift er inde i stabil udvikling.
Vi har fastlagt nogle standarder og nogle målsætninger for de største serviceområder, og selv om vi skal reducere budgetterne, er det vores indtryk, at vi kan fastholde de fleste driftsområder intakte, også efter at have vedtaget de fremlagte budgettilpasningsforslag.
Samtidig med dette kan vi gennem projektet ”Udvikling og fornyelse”, følge hvordan hvor medarbejderne løbende bidrager med konstruktive ideer til nye opgaveløsninger og effektiviseringer på op mod 20-25 mio. kr./år.

For det tredje indeholder budgetforslaget mange meget spændende anlægsprojekter, herunder

 • nyt plejecenter Frydenholm,
 • tidsvarende boliger i Ebberød,
 • trafiksanering på Kajerødvej/Bregnerødvej,
 • opgradering af stier ved Furesø og Sjælsø,
 • mange trafikprojekter med fokus på bløde trafikanter,
 • bedre parkeringsforhold ved stationerne,
 • færdiggørelse af Mariehøjcentret,
 • pulje til renovering af børnehuse og legepladser,
 • nyt familiehus, færdiggørelse af Dronninggårds Alle 24-26,
 • igangsætning af udvikling af kulturfaciliteter ved Vedbæk Havn,
 • fortsat energirenovering af kommunale bygninger for nu blot at nævne nogle af de gode elementer

I den videre proces vil vi i Lokallisten have disse overordnede sigtelinjer:

 • overholdelse af servicerammen, og gerne med en servicerammebuffer i overslagsårene til senere udmøntning
 • ombygning af en robust kassebeholdning på ca. 100 mio. kr. i 2018
 • fastholdelse af det relativt lave indkomstskatteniveau
 • generel tilslutning til de foreslåede budgettilpasninger

Mere konkret vil vi gerne bringe følgende forhold ind i debatten:

 • hvordan kan vi bidrage til at nedbringe den længe ophobede gæld på idrætsområdet og på Bistrupskolens budget?
 • en kritisk gennemgang af kommunens IT-strategi for udvikling af nye portaler, drift og vedligehold af allerede etablerede systemer og ikke mindst af de til skolerne indkøbte iPads, estimering af hvad overgangen til digital sagsbehandling og kommunikation fra 2015 vil betyde budgetmæssigt?
 • kan kommunen ved at gå foran med Lokal Afledning af Regnvand og anvendelse af Vedvarende Energi initiere at borgerne og boligforeninger gør det samme?
 • bevaring af skolebussen i Holte og yderligere trafiksikkerhedstiltag i Dronninggårdskvarteret
 • iværksættelse af en dynamisk kunstindkøbspolitik, der også omfatter salg af tidligere erhvervet kunst
 • ændring af servicetilbuddet på Hovedbiblioteket: øget åbningstid som i Vedbæk, Holte og Nærum, mindre bemanding, og ny Borgerservice-Light
 • i erkendelse af at ungdomskulturen er i rivende udvikling ønskes en debat om en justering af vores ungdomsskoletilbud, der i højere grad støtter op om de unges faglige, sociale og personlige udvikling
 • undersøgelse af besparelsespotentialet ved at lave mindre belysning om natten, f.eks. mellem kl. 24 og 5
 • fokus på formulering af en egentlig demenspolitik i erkendelse af at dette område har været forsømt i Rudersdal, sammenlignet med andre kommuner.
 • videreførsel af ”By-centerpuljen” i overslagsårene, for at skubbe på de initiativer, der allerede er i gang f.eks. i Trørød.

Med disse ord glæder vi os til den fortsatte debat i fagudvalgene og til de kommende budgetforhandlinger.