Lokalplansforslag for del af Skodsborg Strandvej og Høje Skodsborgvej

På Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2014, havde formand for Byplan, Axel Bredsdorff (L), dette indlæg vedr. lokalplan for Skodsborg Strandvej/Høje Skodsborgvej. 

Skodsborg_byskiltDen 22. juni 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 218 for en del af af Skodsborg Strandvej og Høje Skodsborgvej. Dette lokalplanforslag var blandt andet motivet af et ønske om at hindre nedrivning af fire ejendomme som allerede i Søllerød Kommuneatlas var udpeget som bevaringsværdige.
Ved en beklagelig fejl blev den vedtagne lokalplan ikke offentlig bekendtgjort efter Planlovens paragraf 30 inden otte uger, hvorfor den ikke har gyldighed. Derfor må vi genfremsætte lokalplanen, nu som et revideret forslag, blandt andet fordi der er kommet ny lovgivning og fordi vi har vedtaget en ny kommuneplan.

 Det betyder at det ny forslag indeholder:

  • nye bestemmelser om lavenergibebyggelse, solceller, befæstelsesgrad og andre miljøforhold
  • der er indtegnet en ny byggelinje langs Strandvejen, som forudsat i kommuneplan 2013, til erstatning af nogle mere uklare bestemmelser i relation til skrænten
  • nye regler, der følger kommuneplan 2013, for opsætning af antenner
  • en præcisering af der på den enkelte ejendom kun må være én bolig

Hertil kommer mindre redaktionelle ændringer og tilpasninger der tager højde for at der er sket forandringer i området – herunder at nogle af de træer, der før var forudsat bevaringsværdige i dag ikke findes.
Heller ikke den ny version af lokalplanforslaget har udløst krav om miljøvurdering.

Forslaget fremlægges i otte uger, hvis vi vedtager det i dag. Når vi så får sagen tilbage, må vi hellere huske at offentligøre den endelig plan i Plansystemet.