Lokalplansforslag for Nærumvænge Torv

På Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2014, havde formand for Byplan, Axel Bredsdorff (L), dette indlæg vedr. lokalplan for Nærumvænge Torv.

raadhus4I kommuneplanen har vi formuleret et ønske om at kunne bidrage til at styrke vores centerfunktioner, herunder at skabe gode muligheder for at butikslivet kan udfolde sig. Vi har tidligere i kommunalbestyrelsen vedtaget et lokalplanforslag for Malmbergsvej/Langhaven, ligesom vi i Byplanudvalget har behandlet et forslag om at etablere en Netto ipå Nærum Vænge Torv. Et projekt, som så af forskellige grunde ikke blev til noget. Nærværende forslag handler om at give den store dagligvarebutik på Nærumvænge Torv mulighed for at udvide.

I en bevaringsværdig bebyggelse, der blandt andet har grænser ud mod et stort fredet område (”Sletten”) og en motorvej, der tilsyneladende hvert tyvende år skal have et ekstra spor og med fastlagte maksimale rammer for butiksareal på 5000 m2, har det ikke været en let opgave.

Det er imidlertid Byplanudvalgets vurdering at det nuværende forslag til Lokalplan

  • tager hensyn til de bevaringsværdige kvaliteter i Palle Suensons bebyggelse fra 1950erne, ved at stille meget strenge krav til udformningen af tilbygning, facader, skiltning og indretning af torvet
  • tager hensyn til trafikafviklingen på torvet, herunder også parkering, vareaflæsning og ind- og udkørsel til Skodsborgvej
  • tager hensyn til nærheden til ”Sletten”, herunder at torvet fortsat åbner op imod det grønne
  • og endelig
  • tager hensyn til SuperBests ønske om at udvide butikken med 1600 m2, mod at en stor del af kælderarealet i nuværende bygning overgår til anden anvendelse.

Der er naturligvis tale om en hårfin balance, der er resultatet af en grundig proces med torvets aktører, ejerforening, boligforening, handelsforening og ansøger, men det er vores håb at vi har fundet en balance, som kan betyde, at Nærumvænge Torv også i fremtiden bliver et attraktivt bydelscenter, ikke mindst for de mange borgere i området.

 Planforslaget er screenet og det er vurderingen at en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig, blandt andet fordi forslaget ikke indebærer en væsentlig merbelastning af miljøet. Vedtages forslaget i dag skal det i 8 ugers høring.