Budget 2015-18: Ny budgetpraksis peger fremad

Ved vedtagelsen af Budget 2015-18 d. 10. oktober 2014 sagde Axel Bredsdorff (L) følgende:

AxelI Lokallisten ønsker vi at udvikle kommunen til en stadig bedre levekommune, også for at kunne virke attraktiv for nye familier, nye borgere og nye børn. Vi siger: ”Mere liv i byen!”.

I det lys har forhandlet budget gennem de sidste 6 måneder. I processen i fagudvalg og frem til den sidste forhandling har stillet forslag der kunne fremme vores mål, og derfor er vi naturligvis helt overordnet meget tilfredse med de af vores forslag, som nu er indarbejdet. Samtidig glæder vi os over at også mange gode forslag fra de øvrige partier er kommet med, ligesom vi formoder at nogle af de ideer vi har bragt i spil, men som ikke er kommet med i denne omgang, kan bundfælde sig og måske vinde fremme næste gang?

Jeg vil godt dvæle lidt ved processen:
Rudersdals budget for de kommende fire år balancerer på i omegnen af 17 mia. kr. Under de afsluttende budgetforhandlinger flyttede vi rundt på i omegnen af 33 mio kr, altså under 0,2 % af den samlede budgetsum. Budgetusikkerheden er i omegnen af det 5-10 dobbelte, altså mellem 1 og 2%!

Af denne talsammenligning kan man udlede forskelligt:

 • at store dele af vores budget er bundet til udgifter, som vi ikke selv er herrer over, f.eks. de omkring 4,4 mia. kroner i nettoudligning og langt hovedparten af Social- og Sundhedsudvalgets budget på små 5 mia. kroner

eller

 • at vi her i Rudersdal efterhånden har indarbejdet en tradition, hvor de overordnede beslutninger træffes i lange processer, forankret i fagudvalgene, og hvor der sjældent bliver plads til pludselige indskydelser i en sen nattetime.
  Begge fortolkninger er korrekte.

Og i Lokallisten sætter vi pris på at budgetarbejdet tager et halvt år, og at det politiske niveau respekterer de prioriteringer der er foregået eller skal foregå i fagudvalgene. Man kan også sige det anderledes: den politiske indflydelse på de overordnede linjer i budgettet får man gennem fagudvalgenes drøftelser, ved at studere de høringssvar, der kommer undervejs, og ved at stille relevante og undersøgende spørgsmål til den forvaltning, som vel – alt andet lige – også er besjælet af en interesse i at der ikke træffes alt for mange ugennemtænkte ”Hovsa-beslutninger”.

Tilbage står så, at vi ikke skal overdramatisere slutforløbet fra 1. til 2. behandlingen af budgetforslaget. Resultatet er et velafbalanceret kompromis, der i et vist omfang afspejler partiernes repræsentation i salen.
Således også denne gang.

Et andet forhold omkring processen skal nævnes:
Som noget forholdsvis usædvanligt, skete der ved den allersidste sidste fagudvalgsbehandling det positive, at SOSU i enighed lavede en omprioritering af de ekstra midler til ældreområdet, så flere varme hænder blev prioriteret højere end ny teknologi. Det var et modigt udvalg, der gjorde dette, for det lagde jo også et vist pres på budgetdrøftelserne, da de igangsatte initiativer skulle følges op i overslagsårene. Men enigheden holdt, og det betyder så at vi med det ny budget får begge dele.

I forhold til de øvrige sidste ændringer vil vi gerne fremhæve de ekstra midler til natur, miljø, trafik, idræt og lokalområderne: f.eks.

 • flere midler til stier i det åbne land
 • renovering og aktiviteter på Vedbæks strande
 • flere midler til parkering for cykler og biler ved stationerne
 • fortsættelse af trafikplan Birkerød
 • yderligere midler til klimatilpasningsinitiativer
 • fritidsaktiviteter i Høsterkøb og på Rudegård Stadion
 • midler til bycenterudvikling i Trørød og Birkerød
 • medfinansiering af den uheldige gæld ophobet på idrætsområdet

Budgetpartierne har et fælles ansvar og en fælles del i det endelig budgetforslag. Tak for det, oo tak til forvaltningen for gode oplæg og de øvrige partier for godt samarbejde undervejs.

Axel Bredsdorff (L).