Vellykket lokalplan for en stor del af Ebberød

Forelæggelse i KMB, den 28. januar 2015,
– af Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget.

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-410Det drejer sig om lokalplanen for en del af Ebberød, som dels har haft til formål at opdatere plangrundlaget for en stor del af området, så plangrundlaget blev tidsvarende og ikke tog afsæt i en virkelighed, som ikke er, og dels at lave nyt plangrundlag for realiseringen af kommunens egen ambitiøse plan, som ved en arkitektkonkurrence vandt under overskriften ”Meget mere Ebberød”.
Planens tilblivelse redegjorde jeg for ved fremlæggelsen i september 2014, og her vil jeg blot fremhæve to ting: for det første det meget konstruktive samarbejde vi har haft mellem byplan og kontaktgruppen, hvor repræsentanter for bebyggelsen løbende har været aktive medspillere, og for det andet et ret velbesøgt borgermøder vi afholdt på Sjælsøskolen, hvor der blevet gået endog særdeles grundigt til værks, i en sådan grad at næsten alle paragraffer og bestemmelser blev endevendt og diskuteret.

Diskussionerne på borgermødet har også manifesteret sig i tre af de indsigelser som nu er fremlagt og behandlet i sagen, hvortil kommer to yderligere indsigelser fra Handicaprådet og Rudersdal Museer. Som naturligt er i en så omfattende lokalplan er der mange forhold, der har påkaldt sig opmærksomhed. Et fællestræk for indsigelserne er et udtalt ønske om at sikre at den nuværende balance mellem almindelige boliger og botilbud, mellem bygninger og natur, mellem nyt og gammelt OG mellem privat og fælles kan opretholdes. I ikke underligt kan disse balancer tilgodeses på mange forskellige måder, og det præger da også indsigelserne at der både efterspørges flere strammere regler og flere frihedsgrader.

Vi har i behandlingerne lagt vægt på at der fortsat for de almindelige boliger skal være visse frihedsgrader til at forandre på boligernes rummelighed ved at udnytte ledige kvadratmeter, og også ved at give mulighed for opførsel af nødvendige skure m.v. Men vi har samtidig fastsat nogle retningslinjer for at sikre at områdets unikke karakter ikke får et for uroligt præg, så bebyggelserne hver for sig og til sammen fortsat fremtræder som arkitektoniske og funktionelle helheder. Vi er også enige i at de bevaringsværdige beplantninger – her ikke mindst pilealleen, så længe den lever – ikke generes af nærgående parkering, ligesom vi har imødekommet nogle rigtig gode pointer omkring materialevalg og ovenlys, foreslået af Grundejerforeningen, Fælleshusforeningen og Vejlauget.

Den gode dialog har også givet os en god indsigt i de udfordringer der tumles med i Ebberød, og selv om mange af disse ikke kan håndteres i en lokalplan, vil vi adressere dem til relevante afdelinger i huset, ligesom vi i vores fortsatte dialog med kontaktgruppen vil forsøge at støtte op om realiseringen af de forhold hvor vi som kommune måske ikke er den vigtigste part.

Jeg vil gerne afslutningsvis gentage, hvad jeg også sagde under fremlæggelsen af forslaget: Vi kan være meget stolte af dette lokalplanforslag. For det første har vi nu fået en eksemplarisk grundig og meget indsigtsfuld beskrivelse af områdets historie, arkitektur og udvikling. Men vi har også i den efterfølgende sagsbehandling og proces fået nogle meget værdifulde inputs, ligesom vi efter i dag kan kvittere med nogle grundige svar på de fremsendte indsigelser. Denne ros vil jeg gerne sende videre til medarbejderne i Byplan, som tydeligvis har brændt for opgaven, og i erkendelse af sagens store betydning – også – for en anden af vores afdelinger, har arbejdet med stor faglighed og indsigt, til glæde for såvel området som kommunen.

Axel Bredsdorff.