Hvem vil bo i Asylet i Høsterkøb?

Digital StillCamera

“Asylet” på Nedenomsvej 25 i Høsterkøb.

Med anlæg af daginstitutionen Skovstjernen på Dr. Neergaards Vej, lå det i kortene at den lille daginstitution i Høsterkøb på Nedenomsvej med plads til op til 24 børn var udsat. Ifølge Masterplanen skulle den nedlægges, men den overlevede som institution lidt længere end forudsat idet den fandt god anvendelse som midlertidig institution. Nu er institutionen imidlertid lukket og ønsket er at omdanne den til en attraktiv bolig i Høsterkøb landsbys hjerte.

Ejendommen har en spændende historie: I 1892 blev ”Høsterkøb Asyl for Smaabørn” bygget, finansieret af midler fra borgere i Hørsholm, Høsterkøb og Sandbjerg. I 54 år – frem til 1946 – kunne 15-20 lokale småbørn mellem 2 og 6 år her finde beskæftigelse, mens mor var på arbejde, typisk i landbruget. Asylet blev ledet af en asylmoder, der var en ”enligt stillet dame”, der også havde sin bolig i ejendommen. Asylet blev drevet af en agtværdig bestyrelse, som dog efter to lægetilsyn i asylet under besættelsen, måtte anbefale at kommunen overtog stedet, da børnene helbredstilstand var ringe. Fra 1946 overgik driften således til Birkerød Kommune og institutionen skiftede efterhånden navn til Høsterkøb Børnehave. Kun søen i Høsterkøb landsby beholdt navnet ”Asyldammen”.

Nå, det er alt sammen historie. Ejendommen er i lokalplan 94 udpeget som bevaringsværdig i sin helhed, men med det foreliggende forslag foreslås bevaringsbestemmelserne alene at omfatte det oprindelige landsbyhus, men ikke de østlige tilbygninger fra 1941 og 1979.
Det i lokalplan 94 fastlagte byggefelt mod Nedenomsvej foreslås med tillægget flyttet til området langs Høsterkøb Byvej, for at sikre karakteren af længehus og for ikke at forstyrre muligheden for udnyttelsen af haven og den lidt udfordrende matrikel. Derudover er stillet krav om at nybyggeri skal ske i respekt for det eksisterende hus´ proportioner, materialer, farver og bygningsdetaljer.

Bortset fra det her nævnte og det forhold at anvendelsesbestemmelsen ændres fra institution til bolig så følger forslaget til tillæg retningslinjerne i lokalplan 94, hvorfor der således ikke er brug for en helt ny lokalplan. Ejendommen er beliggende i landszone og som sådan også omfattet af de almindelige landzonebestemmelser.

Miljøscreeningen har ikke givet anledning til at der skal laves miljøvurdering, og det foreliggende forslag har mødt forståelse fra den lokale grundejerforening. Jeg skal anbefale at det sendes i høring. Det samme gjorde Byplanudvalget og Økonomiudvalget.

Af Axel Bredsdorff(Lokallisten).
Teksten er brugt til forelæggelse af Sag nr. 28/ Kommunalbestyrelsen 25. marts 2015 Nedenomsvej 25, forslag til tillæg til lokalplan 94 for Høsterkøb by samt kommuneplantillæg 3.