Lokallistens politik har medvind

Af Jens Jacob Paludan, Lokallistens bestyrelse.

Udsigt over Dumpedalen.

Klimapolitikken vil være et kommende fokusområde for Lokallisten.

Den 10. marts holdt lokallisten sit årsmøde. Et tilbageblik på det forløbne år viser, at adskillige at de politiske mål er blevet opfyldt – i større eller mindre omfang. “Det er ikke noget, vi har gjort så meget stads ud af, fordi der jo har været om regel brede flertal bag beslutningerne,” siger formand Sten Troelstrup, “men vi er glade for, at der bliver lyttet mere til os end førhen.”

Et af de resultater, der mest grund til at glæde sig over, er det “klippekort”, der nu er indført for ældre, der har fået tildelt kommunal hjælp. Kommunen modtager over to år tre mio. kr. fra regeringens “ældremilliard”, og de er baggrund for oprettelsen af ordningen. Den betyder, at ældre får mulighed for ekstra hjælp efter eget valg, – såsom ledsagelse til en teater- eller biograftur, et besøg i svømmehallen eller en tur i byen for at købe tøj. Det foreslog Lokallisten allerede sidste år – dér kunne det ikke lade sig gøre; men siden er loven blevet ændret, så muligheden opstod.

På det kulturelle område har Lokallisten fået rejst en debat om kommunens kunstpolitik. Der er slet ikke blevet indkøbt noget kunst siden kommunesammenlægningen, og ideen gik ud på at afhænde en del af den “gamle” kunst, der henlever en trist tilværelse i kælderen under Administrationscentret i Birkerød. Indtægten fra salget kunne så bruges til indkøb af ny kunst. Efter en ublid modtagelse, hvor et par medlemmer af kommunalbestyrelsen var oppe i det røde felt, har kulturudvalget vedtaget en ny kunststrategi. Denne indebærer både muligheden for salg fra samlingen og en beslutning om, at der igen skal indkøbes kunst. Heldigt, for der er jo også skabt spændende kunst efter 2007, som kommunen og dens borgere kunne få glæde af.

Boligudviklingen har været en mærkesag for Lokallisten, der bl.a. har haft som et overordnet mål at tiltrække flere yngre familier og børnefamilier for at skabe en afbalanceret befolkningsudvikling i en tid, der vil være præget af en betydelig tilvækst i de ældste aldersklasser. Den seneste befolkningsstatus – fra januar i år – viser, at der faktisk er kommet flere borgere til end forventet i aldersgruppen 26-40 år. En række arealer er i de kommende år i spil i boligudviklingen, bl.a. ved Vasevej, i Gl. Holte, i Kajerød og i Bistrup. Lokallisten satser på, at det kommende byggeri vil blive attraktivt for de aldersgrupper, vi gerne vil have til kommunen, eller som alternativ at nybyggeriet kan skabe fornyet mobilitet, så villaer frigøres til børnefamilier.

Endelig fik Lokallisten efter ihærdigt pres gennemført forbedringer af kommunens pladsreserveringssystem til daginstitutionerne, NemPlads, som andre holdt hånden over længe efter at det var blevet klart for dem, der skulle bruge systemet i praksis, at det led af alvorlige mangler.

Sammen med andre partier har Lokallisten fokus på trafik, trafiksikkerhed og veje. I den seneste til er det lykkes at få Teknik- og Miljøudvalget til at arbejde aktivt for hurtigst muligt at skabe bedre p-forhold ved Birkerød Station. Målet er naturligvis at lokke flere til at stille bilen ved stationen og tage videre med toget.

Andre fokusområder i den nærmeste fremtid vil være klimapolitikken – hvor målet er, at kommunen som geografisk område (altså os alle sammen) skal nedsætte sit CO2-udslip. På idrætsområdet haster det med en forbedring af halkapaciteten i kommunen. Dertil kommer, at Lokallisten ønsker naturen i Rudersdal udpeget som nyt indsatsområde.

Dette indlæg er sendt til, men ikke bragt i, Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis.