Kommunens største fredningssag nær sin afslutning

– af Axel Bredsdorff (L) formand for Byplanudvalget.

Ved oesterlideAllerede i 1930erne kom de første fredninger i de grønne områder mellem Øverød og Gl. Holte inspireret af Egnsplanudvalgets betænkning om ”Københavnsområdets grønne områder” fra 1936. Det forhindrede dog ikke at en særdeles initiativrig kommuneingeniør udarbejdede en dispositionsplan for Søllerød Kommune i 1943, og for at give plads til at kommunen kunne befolkningsmæssigt vokse fra 13.000 til op mod 100.000 indbyggere. Dette ved blandt andet at lave store bebyggelser på de arealer vi i dag skal besigtige (”Søllerød Naturpark”). Chokket over denne fremtidsvision kombineret med ”Fingerplanen” fra 1947 og den efterfølgende regulering i inder-, mellem og yderzoner, satte fornyet fokus på behovet for at frede karakteristiske landskabstyper i det åbne land. 

I alt stod kommunen således i 1990erne med 28 forskellige fredninger, der udgjorde store og små områder i det der nu hed Søllerød Naturpark. 
I 1994 blev det aftalt mellem Miljø-og Energiminister Svend Auken og Søllerøds daværende borgmester at arbejde frem mod en samling af alle disse fredninger i én fredning for at sikre at områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier kan bevares som ét stort rekreativt naturområde for Hovedstadsområdet, samt at fredningen blev fulgt op af landskabsplejeplaner og naturgenopretningstiltag.
Fredningssagen blev rejst af kommunen og Naturstyrelsen i dialog med Danmarks Naturfredningsforening. Jeg vil som indledning til det offentlige møde komme nærmere ind på kommunens politiske interesser i denne fredningssag, der gennem hele perioden fra sagens start for over 20 år siden har haft enstemmig opbakning i såvel Søllerød som senere Rudersdal Kommune.

Landskabets kvaliteter og historie


Vi kan i nord på Høje Sandbjerg fornemme en af de mange israndslinjer, som blev dannet ved det ”Møn-Øresundske isfremstød for 16.000-17.000 år siden under afslutningen af Weichsel, og som løber som et mere eller mindre sammenhængende bakkestrøg nord-syd. Vi kan fra Golfklubben og Østerlide beundre det syd for liggende bund-till-område med sine småbakker og søer dannet af efterladt is ved den senere afsmeltning, og går man syd for Attemosegård kan man se det yderste af tunneldalområdet, der har afvandet is fra øst mod vest ud til de større tunneldalssystemer ved Furesø, Bastrup Sø og Buresø. 3-4 karakteristiske glaciale landskaber er således repræsenteret og giver området både en variation og en indre sammenhæng.
Hoeje sandbjergLandskabet fremstår i dag dog mere som et modent kulturlandskab end et naturlandskab – vel mest markant i Gl. Holte Gårds barokhave som er et af de nye områder i fredningen.

Hvad vil med fredningen?
Det er dette sammenhængende kulturlandskab vi fra kommunens side har ønsket at styrke. Hovedsigtet med den fredning, der blev rejst af Kommunen og Naturstyrelsen i 2012 var følgende:
- at sikre og forbedre de sammenhængende åbne landskaber, der dels forbinder søer og skov, dels adskiller bydannelserne indbyrdes, så den klare afgrænsning af bebyggelse og åbent land fastholdes
- at bevare og forbedre de naturhistoriske og kulturhistoriske værdier og det karakteristiske landskabsbillede
- at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af området, herunder retten til at have en golfbane og at dyrke vintersport
- at muliggøre at områdets ubebyggede arealer, ekskl. Havearealer, i deres helhed kan anvendes som stort bynært rekreativt naturområde, og at området kan drives og fungere i overensstemmelse hermed, og
- at muliggøre at der foretages naturpleje og naturgenopretning.
Store arealer i spil
Samlet set er der tale om et areal på 391 ha, fordelt på 64 ejere. Ca. 60 % af arealet er i offentligt eje, mens de 40% er privatejet. Der er som nævnt tale om at der ud over de 28 gældende fredninger også inddrages ca. 53 ha, som ikke tidligere har været fredet – dette ikke mindst for at sikre en sammenhæng og en logisk oplevelse af landskabet.
I sammenhæng med alle disse tal, vil jeg nævne at Golfbanen i dag disponerer over ca. 73 ha, og med konverteringen af overdrevsarealet nordøst for Rygård vil golfklubbens samlede areal blive forøget til knapt 75 ha. Som fredningsforslaget ligger nu vil der samlet set ikke være tae om en udvidelse af de klippede arealer, da det ny areal bliver kompenseret ved at en del af de klippede arealer ud mod Øverødvej bliver til ”rough”, dvs. ikke-slåede græsarealer. Golfbanen udvides således ikke med flere huller, men tre af hullerne flyttes.

Tæt ved målet…


Jeg synes, at der grund til at glæde sig over at vi nu står så forholdsvis tæt ved målet. Kommunalbestyrelsen har været vidende om at det ikke er en let sag at sammenskrive så mange fredninger til en, for et område der rummer alt fra aktive landbrug, kolonihaver, golfbane, større villaer, skydebane, barokhave, eksisterende og nye stier, mange søer, skovarealer og private haver. Naturligvis har der været mange og komplicerede forhandlinger med alle områdets interessenter og lokale miljøaktører, og der er med det foreliggende forslag lavet mange kompromiser. Det er vores håb at vi i den videre proces kan få bragt de sidste knaster ud af verden og finde løsninger som gør at endemålet ikke fortoner sig yderligere.

Foto:
Udsigt fra Høje Sandbjerg

Foto: 
Udsigt fra Østerlide

Artiklen er et sammendrag af oplæg holdt under Natur- og Miljøklagenævnets besigtigelse og offentlige møde om Søllerød Naturpark, den 17/6 2015).