Lokallistens budgetordførertale

AxelVed Kommunalbestyrelsesmødet onsdag d. 2. sept. stod Axel Bredsdorff for Lokallistens budgetordførertale:

Vi har forstået at strategien ved dette års budgetlægning er således:

  • Vi laver et 2016-budget som overholder regler og aftaler
  • Vi indarbejder for overslagsårene en uudmøntet tilpasningspulje på 25 mio kr. i 2017, 50 mio kr i 2018 og 75 mio kr. i 2019.

Denne overordnede strategi giver for Lokallisten god mening, under forudsætning af at vi straks 2016-budgettet er vedtaget, går administrativ og politisk i gang med at få has på de 150 mio kr, der ligger og lurer i horisonten. Der er brug for store beslutninger, der kræver omtanke og tid at implementere. Jeg vil senere vende tilbage til vores tilgang til denne ekstra budgetopgave vi i år står overfor.

Som det af økonomiudvalget vedtagne budgetoplæg ser ud for nærværende kan vi i Lokallisten stort set tilslutte os alle de tilpasningsforslag, som til sammen løber op i omegnen af 85 mio kr/år. Vi har nogle kommentarer til  udmøntningen af nogle af forslagene – idet vi lægger vægt på  ikke at fjerne decentrale midler fra skoler og daginstitutioner og i videst muligt omfang at frede det specialiserede område –  men den tager vi i forbindelse med indsendelse af ændringsforslag og behandling i fagudvalgene. På samme måde kan vi også finde på at stille ændringsforslag til visse af anlægsinvesteringerne og deres prioritering over årene. Men vi er enige i at udgangspunktet for budget 2016 er:

  • tilpasningsforslag for ca. 85 mio kr
  • et realistisk anlægsbudget
  • ingen skattestigning.

Den store udfordring for årene 2017-19 (og måske også videre de efterfølgende år) mener vi i Lokallisten skal klares ved:

  • at fortsætte det systematiske arbejde med “udvikling og fornyelse” i hele den kommunale organisation  for at finde nye veje i opgaveløsningen
  • at kritisk gennemgå de flerårige anlægsbudgetter med henblik på at udsøge områder der kan udskydes, men ikke opgives
  • at udvikle nye måder at løse traditionelle velfærdsopgaver på. Måder, der i højere grad inddrager borgerne, netværk og naboskaber

Hvis vi skal opnå forståelse for disse ret omfattende forandringer er det nødvendigt at vi også forholder os kritisk til de målsætninger vi hvert år under højrøstede fanfarer går ud til borgerne med: Vi skal være “Verdensmestre i dit og dat”. Nej, det skal vi ikke og det må borgerne heller ikke forvente. Vi er nødt til at erkende at når vi i stigende grad skal bruge Rudersdalpenge på at finansiere velfærdsgoder i andre kommuner og regioner, så kan vi ikke samtidig blive “De bedste” til alt mulig her i Rudersdal. Mindre kan også gøre det.

Måske skulle vi snarere benytte den nuværende situation til at definere en mere kvalitativ målsætning, f.eks. som den er formuleret i udkast til planstrategi: “Tæt på og meget grønnere!” Hvis nærhed, fællesskaber og natur i fremtiden blev integrereret i alt vi foretager os kan vi bidrage med nye kvaliteter, der ikke nødvendigvis kan måles i tal og tabeller. Og vi vil fortsat være en attraktiv kommune at leve i og flytte til.