Lokallistens mening om budget 2016


Forelæggelse af Axel Bredsdorff (Lokallisten).

AxelLokallisten støtter den foreliggende budgetaftale fordi vi mener at den – tidernes ugunst taget i betragtning – er til at leve med og fordi vi kan få øje på at en god del af vores prioriteringer er blevet tilgodeset i aftalen. Inden de afsluttende drøftelser var 99,9% af budgettet faldet på plads, og tilbage stod blot en lille rummelighed til udvidelse af servicerammen – og det er jo aldrig kedeligt. Ligeledes var der mulighed for fremrykning af enkelte anlægsinvesteringer, og det er jo heller ikke det værste man kan bede politikere om. Den proces ville vi gerne være med i – ikke mindst i og med at vi – efter forhandlinger af det første budgetoplæg – i det foreliggende driftsbudget kan konstatere at der på de to vigtigste kerneområder for Lokallisten, nemlig børne- og skoleområdet ikke er indarbejdet nævneværdige besparelser i 2016. Vi har fortsat den opfattelse at den demografiske udfordring er den største, og derfor skal vi bruge meget energi på at skabe et serviceniveau og en boligstruktur, som tiltrækker børnefamilier til kommunen.

Set i lyset af denne overordnede målsætning glæder vi os over at det nuværende budgetforslag:

  • friholder børneområdet for normeringsbesparelser i årene fremover
  • friholder skoleområdet for besparelser i 2016, og kun indarbejder beskedne elev-afhængige reduktioner i overslagsårene
  • lægger op til byggeri af flere almennyttige boliger, selv om den nuværende regering ikke har tænkt sig at gøre dette lettere
  • allerede i 2016 skaber fundamentet for et beslutningsforslag for en ny Holte 3- hal ved Rudegård
  • iværksætter et kombineret renoverings- og vand-spareprojekt på folkeskolerne toiletter
  • at der fortsat arbejdes med trafikplaner, der fokuserer på de bløde trafikanter
  • at der gennemføres en kritisk gennemgang af fordelingen mellem skattefinansierede og gebyrfinansierede serviceområder
  • at der ikke gives direkte driftstilskud til Gl. Holte Gård, men at der i stedet stilles underskudsgaranti, som modsvares af en tilsvarende pant i ejendommen, så vi får et par år til at finde ud af hvordan vi kommer ud af den håbløse konstruktion omkring Breda-fonden.
  • forsøger at tage højde for vores flygtninge- og asylansøger-udfordring ved at tilvejebringe nye boliger til samme målgruppe
  • at der fortsat er midler til udvikling af vores bymidter og bycentre: Birkerød, Nærum, Trørød

For nu at nævne nogle få af aftalens punkter.

Vi har i Lokallisten den opfattelse, at budgettet – som kommunens finanslov – er et vigtigt styringsinstrument, der angiver en retning for det kommende år, og såmænd også for de efterfølgende.
Men nu skal vi heller ikke overdramatisere:
For det første handlede den sidste finpudsning om beløb, der i sin størrelsesorden ligger langt under budgetusikkerheden.
 For det andet tilbagestår nogle pæne udfordringer i forhold til at finde endnu flere budgettilpasninger i de tre overslagsår, hvilket jeg afslutningsvis vil kommentere.
For det tredje: Nu har vi så et budget. Men mange forandringer kan gennemføres gennem året, uden at det har budgetmæssige konsekvenser:
- f.eks. har vi Lokallisten peget på at KFU kan gennemføre et ”Åbent bibliotek” på Hovedbiblioteket, i lighed med Nærum, Vedbæk og Holte ved at omprioritere bibliotekarløn til tekniske anlæg et år eller to.
- f.eks. kan vi med en ændret fokus på støtten og plejen til sårbare børn og børn med særlige behov formodentlig lave omprioriteringer af indsatsen, så den samlede indsats bliver bedre.
- f.eks. kan vi med en mere åben tilgang til hele folkeskoleområdet formodentlig bidrage til at skabe mere udvikling ved et konsekvent fokus på skoleledelse, fastholdelse af kompetente lærere, en lokal forståelse mellem ledelse, lærere, forældre og kommune samt erfaringsopsamling og –udveksling om inklusion. Det er vores vurdering at en forandring på dette felt ikke koster penge, men mere koster attituder. 
Af disse tre grunde opfatter vi heller ikke at budgettet er mere stramt end at der undervejs indenfor rammerne kan ske omprioriteringer og fornyelser.

Det giver anledning til ved denne lejlighed at sende en tak til forvaltningen for ikke mindst to ting: det kontinuerlige arbejde med ”Udvikling og Fornyelse”, uden hvilket vi slet ikke stod med et afbalanceret budget i dag. Og endelig – da ulykkerne regnede ned over kommunen – den store vilje til at finde acceptable besparelser og tilpasninger. Tak for denne indsats, og så til fremtiden:
Vi er – som nævnt – helt opmærksomme på at de indlagte tilpasningsrammer på 25.000, 50.000 og 75.000 for årene 2017-19 ikke er udfyldt. Det bliver en af de vigtige opgaver for 2016 at få foldet ud.

Vi har tidligere peget på at det måske var lejligheden til at gøre op med den klassiske ”grønthøstermetode”, hvor der hentes de kedsommelige %-besparelser på de enkelte budgetområder. Måske er det netop nu anledningen er til at tænke helt anderledes: hvordan kan vi i fremtiden tilvejebringe en kommunal service, som både indtænker kommunale men også borgernære og personlige ressourcer? Hvordan kan vi skabe innovative løsninger, der f.eks. positivt anvender de grønne områder som værdi for hverdagslivet i Rudersdal. I fremtidens verden indgår overvejelser om ”frivillighed”, ”dele-økonomi”, ”direkte genbrug”, ”borgerdrevne vedligeholdelsesindsatser”, ”netværksdannelse” som nogle af de greb, vi kan tage i anvendelse. Alle greb der forudsætter at vi forstår at sætte borgerne i en position, hvor de føler at de er med som positive aktører og ikke blot en undskyldning for at kommunen ”ikke gider noget”. Det kunne være fint, hvis vi alle i kommunalbestyrelsen kunne enes om at søsætte dens slags projekter.