Efter budgettet: Forbedringer og fremtidstanker

raadhus4Lokallisten bakker op om budgetaftalen fordi den – tidernes ugunst taget i betragtning – er til at leve med, samtidig med, at en pæn del af vores prioritering er blevet tilgodeset. Og selvom der bliver rigeligt med “udfordringer” at slås med i de kommende år i form af nye besparelser, så ser vi også muligheder for forbedringer. Det er nemlig ikke alle forbedringer, der behøver at have budgetmæssige konsekvenser, konstaterer Axel Bredsdorff  på Lokallistens vegne:

Alle forbedringer koster ikke kassen…

– Vi har bl.a. peget på, at der er muligheder for at gøre hovedbiblioteket i Birkerød til et “åbent bibliotek” med væsentligt udvidede åbningstider – ligesom kommunens tre andre biblioteker. Det kan ske ved at flytte et beløb fra bibliotekarløn til tekniske anlæg et år eller to.

– Vi tror, at folkeskolen i Rudersdal kan blive bedre gennem en anderledes og mere åben tilgang til området, hvor der sættes fokus på trivsel og udvikling – og hvor lærerne bliver hørt og inddraget i arbejdet på en helt anden måde end hidtil. Lokallisten vil arbejde for en lokal forståelse mellem ledelse, lærere, forældre og kommune. Vi vil prioritere indsatsen for såvel fastholdelse som rekruttering af de bedst kvalificerede lærerkræfterOg vi ønsker en systematisk opsamling af og udveksling af erfaringer om inklusionsindsatsen. En sådan indsats vil efter vores mening i mindre grad koste penge end ændring af attituder.

– Vi ser muligheder for at forbedre vores støtte og pleje af sårbare børn og børn med særlige behov gennem en omprioritering af indsatsen, som vi vil følge op på i det kommende år.

Lokallistens bud på fremtidens kommunale service

Axel Bredsdorff gør sig også sine overvejelser om de kommende års spareøvelser. Han mener, at tiden er inde til at gøre op med den traditionelle “grønthøstermetode”, hvor hvert område får besked på at spare så og så mange procent. “Måske er tiden inde til, at vi seriøst undersøger mulighederne for en fremtidig kommunal service, der indtænker både kommunale og borgernære og personlige ressourcer? En fremtid, hvor begreber som frivillighed, deleøkonomi, direkte genbrug og borgerdrevet vedligeholdelse indgår? De forudsætter alle, at vi griber tingene sådan ad, at borgerne føler sig som positive aktører i deres lokalsamfund – at de er MED i tingene, og ikke bare bliver shanghajet til at løse opgaver, som kommunen gerne vil af med. Det ville være virkelig fint, hvis vi alle kunne enes om at få søsat nogle af den slags projekter i de kommende år.”