Inklusion

Læserbrev i Rudersdal Avis.

De frivillige og kommunenPå Børne- og Skoleudvalgets møde onsdag 11.11. var en evaluering af inklusionsindsatsen siden 2011 på dagsordenen. Evalueringen var baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i daginstitutioner og skoler. Svarprocenten var høj – det er tydeligvis et emne, der optager dem.

      Vurderingen af om inklusionen lykkes er meget forskellig i daginstitutioner og skoler, og der er begge steder bemærkelsesværdigt stor forskel på ledernes og medarbejdernes vurdering. 67 pct. af daginstitutionslederne vurderer, at deres institution i høj grad lykkes med inklusion, mens 33 pct. mener, at den i nogen grad lykkes. Blandt medarbejderne er det hhv. 32 og 65 pct. 24 pct. af skolelederne mener, at deres skole i høj grad lykkes med inklusion, resten – 76 pct. – mener, at den i nogen grad lykkes. De tilsvarende tal blandt medarbejderne er hhv. 6 – seks! – og 61 pct. Disse tal giver stof til eftertanke. De er ikke imponerende. Det er indlysende nødvendigt, især på skolerne, at gøre meget mere, og måske noget andet. Lærernes bestræbelser bør understøttes bedre.

      Og så undrer det os, at man slet ikke har spurgt forældrene og børnene, hvordan de synes, det går. Det skulle ellers være overkommeligt at spørge forældrene til de 150-200 børn, der i perioden er flyttet fra specialskole til folkeskole. Deres input ville kvalificere beslutningsgrundlaget for at forbedre situationen. Det vil tillige, evt. senere, være relevant at spørge også resten af forældrene, hvordan de oplever processen.

      Lokallisten ønsker de inkluderede børns forældre spurgt nu. Dette så meget desto mere som ministeriet netop har nedsat en arbejdsgruppe, der skal foretage et ’inklusionseftersyn’, måske fordi der er mistanke om, at de penge, der var afsat til inklusion på den enkelte skole, i stedet bliver brugt til at dække nogle huller i budgettet, der opstår pga. besparelser og faldende elevtal. Undersøgelsen viser, at især medarbejderne på skolerne oplever, at de mangler ressourcer til at støtte op om elever i udsatte positioner, og i en situation, hvor der ikke er flertal for at afsætte ekstra penge til området, er det dobbelt nødvendigt, at inklusionspengene bliver brugt direkte på de børn, der skal inkluderes.

Henrik Hjortdal, suppl. kommunalbest. (L)
Maria Steno, medl. kommunalbest. og Børne- og Skoleudv. (L)
Sten Troelstrup, best.fmd. (L)