Flere kan vi mere

Axel

Axel Bredsdorff, Lokallisten i Rudersdal.

Inden 2015 gik på hæld, var vi blevet 363 flere rudersdalere, så vi nu er over 55.800 i kommunen.

Disse tal dækker over store flytninger: ca. 4500 er fraflyttet kommunen, mens ca. 5000 er flyttet til. De, der er fraflyttet er især unge (19-29-årige), mens de der er flyttet til er børnefamilier, hvor forældrene er i 30erne. Det er en glædelig udvikling, der sammen med en svag stigning i rudersdalernes lyst til at føde børn, viser at vi er på rette vej i bestræbelserne på at få løst den “demografiske udfordring”: at vi ældre bliver en uforholdsmæssig stor del af kommunen, mens andelen af børn, unge og forsørgere bliver mindre. Skal vi fortsætte den tendens, der nu kan spores skal vi – efter Lokallistens mening – satse på nogle få, men vigtige politiske strategier:

  • Vi skal gennem byudvikling etablere flere af de boligtyper vi mangler og som vi ved efterspørges
  • af yngre familier: f.eks. rækkehuse, ligesom vi skal tilgodese ældre borgere, der ønsker at
  • fraflytte villaen for at få en mere overskuelig hverdag i en lejlighed eller et gårdhavehus.

Alternative boformer som f.eks. seniorfællesskaber eller flerfamilieboliger efterspørges også, og endelig har vi brug for at en god del af det nye, der bygges bliver lejeboliger, gerne almennyttige. Vi har i sidste valgperiode besluttet at der kan ske en byfortætning i mange af vores byområder, ligesom vi i øjeblikket er ved at udsøge de erhvervsområder, som med fordel kan skifte anvendelse til boliger.

Men bolig alene gør det ikke: Yngre familier efterspørger gode daginstitutioner og velfungerende skoler. Vi skal fortsat arbejde for at udvikle vores institutioner og skoler, holde på de dygtige medarbejdere og ledere, bevidst satse på at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og anerkende de udfordringer ny lovgivningen og nye strukturer giver i hverdagen. Glædeligt var det da også, at det i budget 2016 lykkedes at friholde disse kerneområder for besparelser – netop for at give dem stabile udviklingsbetingelser. Ja faktisk blev normeringerne i daginstitutionerne forbedret.

Endelig er der “alt det andet”, der opfattes som naturlige “Rudersdalværdier”: Skovene, det åbne land, strandene, søerne på den ene side og på den anden side det rige forenings- og fritidsliv, der giver oplevelser i hverdagen og fremmer fællesskaber, nærhed og ansvar for eget og andres liv. Sammen skaber vi kultur og sammen udvikler vi os.

Hertil kommer at vi i de kommende år får flere flygtningefamilier til kommunen. Velintegrerede nye borgere vil – på trods regeringens benspænd – også bidrage positivt til den udvikling i demografien, vi ønsker.

Lokallisten ønsker alle et godt nytår.

Axel Bredsdorff,
Gruppeformand for Lokallisten,
Formand for Byplanudvalget

Bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 2. januar 2016.