150 nye boliger i Vedbæk på vej

– Fremlæggelse af lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm, 31/8/2016
– af Axel Bredsdorff (Lokallisten), formand for Byplanudvalget

fb-haraldsvaenge 1Vi behandler i dag lokalplanforslaget for den nordøstlige del af Henriksholm samt de i høringsprocessen fremsendte indsigelser. Vi står således ved den planmæssige ”vejs ende” for dette byudviklingsprojekt, der har stået på siden 2007. En 9 år lang planlægningsproces er dermed ved at slutte.

Indsigelser
Der er fremkommet 52 indsigelser til lokalplanforslaget og i sagsfremstillingen er gengivet forvaltningens og byplanudvalgets forslag til besvarelse af disse. Hovedlinjerne i indsigelser er modstand mod de fem østlige huse, der er i lokalplanforsalget er tænkt at rumme 48 lejligheder i en maksimal bygningshøjde på 9,5 m.
Det er oplagt, at med realiseringen af denne lokalplan sker der forandringer i området, forandringer som også vil være synlige fra blandt Ellesøpark. Denne diskussion har vi tidligt fået adresseret, og der er afholdt flere dialogmøder med grundejerne i dette område, og i løbet af processen og senest her efter indsigelserne har vi igen lavet justeringer i lokalplanen i et forsøg delvist at imødekomme nogle af de ønsker, som beboerne øst for jernbanen har fremsat.
Vi forventer ikke at de imødekommelser vi nu kommer med i den sidste fase vil betyde, at alle ”er glade”. For vi har valgt at fastholde projektet overordnede struktur, valgt at følge de beslutninger der blev vedtaget i rammelokalplanen i 2011 og i dispositionsforslaget fra november 2015 som blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse.

Mange hensyn at tage
Men naturligvis er der tale om en samvejning af flere hensyn:
– hensynet til kommuneplanbeslutninger om at give mulighed for byudvikling på arealet med op til 32-33%,
– hensynet til fremskaffe attraktive boliger til nye borgere eller interne flyttede,
– hensynet til nabobebyggelserne (herunder Ellesøpark),
– hensynet til budgetbeslutningen (vedtaget af alle partier undtagen LA) om at indarbejde ca. 50 almennyttige boliger i projektet, og
– hensynet til at styrke mangfoldigheden i boligudbuddet i kommunen.
Det skal også erindres at det jo ikke er en kommunal grund, der skal ske en kommunalt finansieret byudvikling på, men der er tale om en grund ejet af statens ejedomsselskab Freja som i samarbejde med Bonava (tidl. NCC Bolig) skal gennemføre et projekt, der også er økonomisk realisabelt. Vi er planmyndighed – ikke bygherre.

Området hvor de almennyttige boliger skal være (”Haraldsvænge”)
De konkrete planændringer der er lagt op til her efter indsigelserne kan opsummeres således:

For delområde C (nærmest banen) er i dagsordenen nu lagt op til
– at den maksimale bygningshøjde skal være 9,5 m, og at tekniske anlæg højest må være 1,5 højere, hvilket er en begrænsning i forhold til de generelle regler der foreskriver ret til at gå 2 m over bygningshøjden for tekniske anlæg. Meget tyder dog på at der næppe heller vil være meget behov for tekniske anlæg på tag.
– For samme område fastslås, at der ikke må laves tagterrasser, for at reducere indbliksgener til naboerne
– Ved at begrænse altangange og reposer størrelse mod øst og nordøst er stillet krav om at disse bliver lovlige men så smalle at de ikke kan fungere som egentlige opholdsterrasser
– Det nordligste hus i område C gives en kote 0,5m lavere end i lokalplanforslaget
– Belysning på facader og carporte skal afskærmes mod Kystbanen og Ellesøpark
– Muligheden for at lave et fast naturhegn og en begrønnet lydabsorberende støjafskærmning der respekterer beplantningsbæltet mod banen. Her ikke mindst et krav om at rundkørslerne afskærmes mod sti og kystbane med tæt beplantning, netop for at undgå lysgener i området og øst for banen.
Samlet set ikke uvæsentlige imødekommelser som både tager hensyn til naboskaberne og projektet selv.

Øvrige planområder
Dertil er der sket ændringer direkte foranlediget af indsigelse og indlæg på borgermødet, idet der er fjernet det sydligste hus og en sti i område A, da naboen syd for – med rette – fandt at man kom ”lidt for tæt på”.

Endelig en række justeringer omkring fredskoven, søen, etablering af grundejerforening og enkelte andre forhold.

Kommuneplantillæg 8
Udover at vedtage lokalplanforslaget er der også lagt op til at vedtage tillæg 8 til Kommuneplan 2013, der indebærer:
– at der sker en minimal justering i områdeafgrænsningen for så vidt angår en enkelt ejendom
– at områdeanvendelsen ændres mere i retning af boliger og specifikt ved at den generelle anvendelse overgår fra erhverv til boliger
– at bebyggelsesprocenten på 33% omformuleres til et maksimalt bebygget areal på 19.861 m2 (lidt mindre end 33%)
– at der fastlægges minimum-grundstørrelser

Stor tak for gode indspil og diskussioner
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der har bidraget til den meget lange planlægnings- og udviklingsproces. Det gælder såvel borgere, bygherre, forvaltning og politikere. Der forestår en meget slidsom byggeperiode, som vil trække store veksler på såvel infrastruktur som naboer og Vedbæk/Trørød-området. Men forhåbningen er at vi med denne ny bebyggelse får skabt flere attraktive bebyggelser, tæt ved skov, åbent land, bymidte, god infrastruktur, skole og daginstitution, fritidsfaciliteter inkl. en havn og to strande.
Måske kan man ærgre sig lidt over at de boligmæssige kvaliteter som bebyggelsen i sin helhed skaber mulighed for ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed, men nu er det op til bygherre i samarbejde med kommunen at få godkendt en byggetilladelse. I denne vil vi også fastlægge hvordan nedrivnings- og byggeprocessen kan håndteres med færrest mulige gener for omgivelserne.

Sagen har været forelagt Byplanudvalget der vedtog den enstemmigt, efter at et forslag fra Claus Larsen var faldet med 1 stemme mod 6. I økonomiudvalget skulle vi alene forholde os til kommuneplantillægget og dette blev også vedtaget enstemmigt. Jeg skal anbefale indstillingerne til tiltrædelse her i kommunalbestyrelsen.

SIDSTE: Hvordan gik det så?
– en enig kommunalbestyrelse undtagen Liberal Alliance vedtog forslag som det var indstillet. Liberal Alliances modstand mod projektet var begrundet i at ”planprocessen var forhastet”, at partiet ikke ønsker kommunal kulturinstitution på de afsatte 1000 m2 og at så mange nye borgere ville være en belastning for Vedbæk lokalsamfund.

Se lokalplanforslaget

fb-haraldsvaenge2