Børnene først

– Budgetordførertale 31/8/2016, af Axel Bredsdorff, gruppeformand for Lokallisten.

BARNBudgetlægningen for 2017-2020 er endnu en svær omgang. I år består udfordringen i at skulle finde omkring 375 mio kr over fire år på et budget som pr. år har en ”omsætning” på godt 3,5 mia. kr. Det lyder måske ikke af meget, men da 90% af budgettet er mere eller mindre statsligt fastlåst, er det kunne en begrænset del vi kan påvirke selv. Og i år og de kommende år kommer det til at gære ondt. Der skal prioriteres! Vi har i Lokallisten valgt at prioritere børnene og de unge først.

Rammerne
Tre overordnede forhold præger i disse år udviklingen i kommunerne i almindelighed og Rudersdal i særdeleshed:
– Vores muligheder for at udfolde vores kommunale selvstyre bliver løbende udfordret af et Folketing der i stigende grad mener, at det er dem, der skal fastlægge servicestandarder, udgiftsniveauer og ressourceanvendelsen på de traditionelle kommunale kerneydelser. Senest har regeringen i forbindelse med finansloven kastet sig direkte ind i et kommunalt kerneområde – ældreplejen – og valgt at lade kommunerne gennemføre besparelserne og så kommer ministrene som julemænd og deler ”de gode gaver ud til de udvalgte” – som jo tydeligvis ikke i særlig grad er vores kommunes borgere. Vores politiske handlerum bliver mindre år for år.

– Samtidig bliver vores økonomiske muligheder år for år begrænset af servicerammer, refusionsordninger og udligningsordninger, der alle sammen betyder, at Rudersdal skal indstille sig på at stadigt mindre af vores ”egne penge” kan finde anvendelse lokalt. Som borgmesteren har påpeget vil udligningsordningerne alene betyde at vi fra at have betalt 1 mia. kr til andre kommuner må imødese at dette beløb vil stige til 1,5 mia. i løbet af få år. I de ti år kommunen har eksisteret har vi reduceret de kommunale serviceudgifter med ca. 1% om året, og da dette formodentlig vil fortsætte er den stramme økonomi blevet et vilkår vi åbenbart skal vænne os til.

– Endelig har vi i Rudersdal en demografisk udfordring, som er til at føle på: Vi føder selv for få børn, hvilket dog delvist kompenseres ved nettotilflytning af børnefamilier, vi bliver stadigt ældre og stadig flere ældre (heldigvis), vi modtager i disse år mange flygtninge og asylansøgere, og vi har en klar underrepræsentation af de yngre årgange. Skal kommunens lokalsamfund stadig være dynamiske, mangfoldige og fulde af liv skal vi seriøst arbejde på at skabe fornyelse i boligmassen, større mangfoldighed i boligudbuddet og givemulighed for at bygge til de aldersgrupper og familier, som vi vil fastholde eller tiltrække. Disse forhold har ikke direkte noget med budgettet at gøre, og dog. For ønsker vi at være en attraktiv kommune for yngre familier, så må de serviceområder som de efterspørger – her specielt daginstitutioner og skoler – være i top.

Brug for nytænkning
Med en målsætning om at vi vil bidrage til at gøre en god kommune bedre foreslog vi i Lokallisten sidste år at vi i stigende grad fokuserer på at ”gøre tingene anderledes”, ”at tænke nyt” og ikke fortsætte med hovedløse %-besparelser på alle konti (altså ”grønthøster”-metoden). I den forbindelse er det glædeligt at projektet ”Udvikling og Fornyelse” som bæres frem af kommunens dygtige medarbejdere hele tiden er i stand til at identificere nye løsningsmåder og også serviceområder der kan omlægges eller fjernes helt. Ligeledes er det – efter vores mening – den rigtige vej at gå, når Børne- og Skoleudvalget har igangsat en proces hvor hele den økonomiske/pædagogiske praksis på skoleområdet endevendes med henblik på at se om der er nye måder at strukturere skoleverdenen på. Her afventer vi nogle spændende forslag i løbet af 2016/17. Ligeledes bemærker vi med tilfredshed at en omstrukturering af Socialområdet er på vej, med blandt andet det formål at øge den direkte borgerrettede fokus i opgavevaretagelsen. Endelig bakker vi helt op om de tidligere vedtagne forsøgsansøgninger hvor vi Rudersdal får mulighed for at afprøve friinstitutioner som en del af vores samlede service. Mere af det, ville være vores råd.

Årets udfordring
Men vi kommer ikke uden om at der med budgetforslaget er lagt op til 375 mio. kr i besparelser over de næste fire år. Vi politikere, forvaltningens ledere, de lokale MED-udvalg og hvad der måtte være af brugerråd og bestyrelser kender de konkrete besparelsesforslag – men borgerne flest kender dem næppe endnu. Et relevant spørgsmål kan jo være: hvor længe kan vi blive ved med at gennemføre så massive budgetreduktioner, der jo uvægerlig påvirker vores service og kernevelfærdsområder, og så stadig se borgerne i øjnene, stadig bevare optimismen og det gode humør? Hvor længe kan vi prale af at være en gode leve- og bokommune? I Lokallisten finder vi det temmelig anstrengende, at vi år efter år skal gennem denne øvelse: først sparer vi en frygtelig masse og så sidder vi til slut og ”køber lidt af ulykkerne tilbage”.

Nuvel, nu står vi med et budgetforslag, hvor der er realiseret besparelser for godt 375 mio. kr over de næste fire år. Vi kan se at den negative likviditet frem mod 2020 vil blive positiv, og endelig at der er luft i vores serviceramme i 2017 på 33 mio. kr og mere de efterfølgende år. Samtidig har vi fra et enigt HovedMED fået et klar signal om at vi skal være varsomme med bevidstløst at spare mere og mere uden tanke for hvordan de enkelte serviceområder udvikler sig.

Lokallistens grundopfattelse
Det er Lokallistens opfattelse:
– at vi skal budgetlægge så råderummet i servicerammen udfyldes, da alt andet vil være aldeles ødelæggende – ikke mindst for kommende års udmeldte serviceramme
– at udfyldelse af servicerammen må ske dels ved at ”købe nogle af tilpasningsforslagene tilbage” og dels ved at resten må ske ved at afsætte anlægspuljer, der kan udmøntes i forbindelse med budgetaftalen eller senere i fagudvalgene.
– at en overordnede målsætning om en ultimobeholdning i 2020 på omkring 100 mio. kr virker fornuftig
– at vi ikke skal røre ved skat, afgifter og grundskyld, da det som landet ligger vil være til mindre gavn for Rudersdal end for resten af de kommuner vi betaler til.

Børnene og de unge
Helt overordnet vil vi fra Lokallistens side i de kommende drøftelser prioritere børnene og de unge!

driften vil vi
– Tilgodese skovbørnehaver og skovbørnehavegrupper, udover hvad der er indeholdt i tilpasningsforslag 24A på BSUs budget.
– Undgå de foreslåede tvungne lukkedage i daginstitutionerne og
– Undgå reduktionerne på ledelsestiden i børnehusene.
Disse tre forhold truere alle normeringerne, som for os er vigtige at værne om.

Vi vil
– Udskyde skolernes rammebesparelser (kronebeløb/elev og basisbeløb) til i helst 1/8 2018, så det nedsatte strukturarbejde har set dagens lys og kan indarbejdes i budgettet. Ligeledes ønsker vi at sikre endnu et år med ro til at implementere folkeskolereformen
anlægssiden vil vi:
– Afsætte midler til at renovere Skovlyskolen, der har påtrængende behov både ude og inde
– Afsætte yderligere midler til at sikre skoleveje og veje til fritidsfaciliteterne, herunder Bregnerødvej/Kajerødvej, på Gøngehusvej og krydset Stationsvej/Strandvejen i Vedbæk.
– Afsætte yderligere midler til udvikling af vores idrætsfaciliteter, da vi mener at ordentlige fysiske rammer for idrætslivet er forudsætningen for at foreningerne kan fastholde de unge og rekruttere nye ledere. Og i vores optik er diskussionerne om en fornyelse af Holtehallerne og Rundforbi Stadion endnu ikke afsluttede.

Resten af budgettet
Udover disse børne- og ungerelaterede indsatsser vil vi pege på følgende inden for driften:
– Gennemføre ”Åbent bibliotek” på Hovedbiblioteket i lighed med vores øvrige biblioteker og vi har peget på at vi kan foreslå at anlægsinvesteringer helt eller delvist kan anvises ved reduktion i personalenormeringen på bibliotekerne
– På administrationsområdet ønsker vi at nulstille besparelse på Byggesagsbehandlingen på to årsværk, idet sagsbehandlingstiderne allerede er for lange, og da vi ligger relativt dårligt med sagsbehandlingstider i forhold til vores nabokommuner.

Og på anlægssiden vil vi
– afsætte yderligere midler til udvikling af vores bycentre: Birkerød, Nærum og Trørød
– gennem vores repræsentation i Forsyningen bidrage til at vi i højere grad får lavet en indsats mod de regnvandsbetingede overløb til vores søer og åer.

Bilag: Selve budgetforslaget kan ses på her på kommunens hjemmeside.