Rudersdal har nu en Arkitektur- og Bevaringspolitik

– forelæggelse i Kommunalbestyrelsen, den 31/8 2016,
af Axel Bredsdorff (formand for Byplanudvalget)(Lokallisten)

Digital StillCameraArkitektur- og Bevaringspolitikken bygger på en række værdier, hvor de vigtigste er:
– ny arkitektur skal tilpasses stedet, hvor der bygges
– bevaringsværdige bygninger skal sikres mod nedrivning
– attraktive, levende og trygge bymiljøer er forudsætning for at styrke fællesskabet
– byfortætning skal ske i respekt for stedet og understøtte et levende bymiljø
Disse værdier er henvendt til såvel private som offentlige bygherrer, og ligger i klar forlængelse af kommuneplanstrategiens overordnede målsætning om ”Tæt på og meget grønnere”.

Kommunen, bygherren og borgerne
Tematisk er politikken bygget op omkring Bygninger, Byer og Landskabet, og for hvert af disse beskrivende afsnit afsluttes med en mere handlingsrettet påpegning af:
– Hvad vil kommunen?
– Hvad kan du som bygherre?
– Hvad kan du som borger?

Samlet set bliver på 64 sider gennemgået de arkitektoniske kvaliteter som findes i kommunen, de karakteristiske bymiljøer og landskaber og disse eksempler skal både tjene som erindringer og som inspiration til at følge de gode eksempler.

Udkastet er blevet til i en proces med blandt andet afholdelse af work-shops for interessenter, der har været tilknyttet ekstern konsulentbistand, den har været forelagt Byplanudvalget og været i offentlig høring her i foråret. De i sidste omgang indhentede kommentarer har ikke administrativt eller politisk givet anledning til at ændre i forslaget som det lå i maj, ud over at der rette faktuelle fejl og misforståelser.

Hvad skal det hele nu gøre godt for?
Med dette politiske instrument har vi defineret en retning og nogle værdier, som får betydning for kommuneplanen:
– Nye retningslinjer for kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger frem mod en kortlægning over alle bevaringsværdige bygninger og hertil fastlæggelse af nogle fælles målsætninger for de fysiske omgivelser.
– I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner har vi nu et dialogværktøj der forhåbentlig kan sikre at kommende byggerier i højere grad tilpasses omgivelserne.
– Vi ansporer også til initiering af bevarende lokalplaner for udvalgte områder, hvis områder selv ønsker det.
– Endelig lægges op til at der i forbindelse med forelæggelse af projektlokalplaner laves egentlige kontekstanalyser: hvordan passer det kommende ind i det eksisterende?

Dialogværktøj
Arkitektur- og bevaringspolitikken er også et godt dialogværktøj i forhold til den konkrete byggesagsbehandling og ikke mindst i forhold til at håndhæve en restriktiv praksis i mødet mellem bebyggelsen og det grønne.

Selvsagt forpligter politikken også kommunen selv som bygherre, både når vi nybygger, vedligeholder eller skaber nye bebyggelser og byrum.

Vores arkitekturpris udvides med en bevaringspris eller en klassiker-pris, der igen peger på det gode eksempel.

Formidling
Endelig er det tanken at fortsætte dialogen med grundejerforeninger og ikke mindst ejendomsmæglere og håndværkere da de jo spiller en afgørende rolle for udbredelsen og forståelsen af politikken.

Helt ekstraordinær tænkes den vedtagne politik at udkomme som en egentlig publikation, der i begrænset omfang kan udsendes til lokale aktører, så der både er et fysisk og et digitalt opslagsværk, der hele tiden kan inspirere.

En stor tak til alle borgere (lægmænd som fagfolk) der deltog i de indledende drøftelser af arkitektur- og bevaringspolitikken, tak for de mange indspil og til en engageret forvaltning, der med rette kan være stolte af en nyskabelse, som mange kommuner vil misunde os.

Og vil du smugkigge i dette betydningsfulde værk så gør det her:
https://www.rudersdal.dk/files/agenda_documents/2016/35/faddea76-aa06-4efe-9f64-04c1eda9fe36.pdf

God fornøjelse