Få mere at vide om hver kandidat

Mere om kandidaterne

Kommunevalget handler om lokalpolitik, om hvordan det skal være at leve netop i Rudersdal. Lokalpolitik er alt for vigtig til, at vi bare kan overlade den til de landspolitiske partier med deres bindinger opad i deres organisation. I Lokallisten arbejder vi på et klart værdigrundlag og med et valgprogram, der omfatter alle kommunens forhold.
En god start er det allervigtigste. Børnene er vores fælles fremtid, og derfor er gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud en investering, ikke bare en kommunal driftsudgift.
Bæredygtige miljøløsninger. Rudersdal halter langt bagud i forhold til de andre kommuner i Regionen mht. klimapolitik og affaldshåndtering – det skal der rettes op på.
Styrk engagementet og de lokale fællesskaber. Kommunen skal aktivt fremme, at folk engagerer sig i deres lokalområde og deres institutioner. Vi skal styrke lokalområdernes netværk og identitet.

Axel Bredsdorff, spidskandidat

(Facebookside)

Jeg er lokal, har altid boet i kommunen (Birkerød, Holte, Birkerød og nu Vedbæk) og har været indvalgt i byrådet/kommunalbestyrelsen siden 1986. I dag er jeg formand for Byplanudvalget, medlem af Økonomiudvalget plus en række andre poster. Som uddannet geograf (og historiker) har jeg gennem et langt arbejdsliv undervist i gymnasiet, og bruger nu mine faglige kompetencer i lokalhistorisk arbejde i kommunen. Selv om jeg efterhånden synes jeg kender min kommune, er der stadig nye egne at udforske og nye udviklingsmuligheder der skal prøves sammen med borgerne. Derfor vil jeg selvfølgelig gerne vælges igen.

Jeg ønsker:

 • Mange forskellige slags boliger. Vi har brug for flere ungdomsboliger, flere seniorboliger, flere andelsboliger og flere almennyttige boliger. Vi må skabe rammer for at der kan opbygges bofælles-skaber, herunder gerne seniorfællesskaber.
 • Styrke de unge familiers hverdag. Gode skoler og daginstitutioner er det allervigtigste i en travl hverdag. Gode rammer for fritidsliv for børn og unge skaber liv og engagement.
 • Vær ambitiøs på miljøets vegne. Vi skal arbejde meget mere målrettet med affaldssortering, genbrug og klimapolitik.

Min præsentationsvideo

 

Vedbæk – alt det du ikke vidste at du ikke vidste….
Mollerup og jeg fik en halv time til at gå med diskutere udviklingsmuligheder i Vedbæk. Jeg er ikke så sur, som jeg ser ud.

 

 

 

 

 

Om Bistrup


Anne Christiansen, Birkerød

(Facebookside)

Jeg er uddannet biolog og har arbejdet mange år inden for beskæftigelsesområdet.
Jeg har to voksne børn, der er født og opvokset i kommunen, men nu er flyttet hjemmefra.
Til gengæld har jeg to hjemmeboende katte.
Jeg har været med i Lokallisten siden starten og har tidligere repræsenteret listen både i Birkerød Byråd og i kommunalbestyrelsen i Rudersdal.

Jeg ønsker:

 • Mennesket før systemet. De ansatte og borgerne skal mødes med respekt og tillid og ikke med mistillid og kontrol; vi skal frigive de kreative ressourcer. De ansatte i vores institutioner skal have rum til at arbejde med egne udviklingsprojekter båret af motivation og begejstring. Borgerne skal have rum til at kunne forvalte nogle af kommunens – Bakkehuset som eksempel. De ledige skal mødes som mennesker og opleve at få den for dem nødvendige hjælp.
 • Søer så rene at man kan bade i dem. Vi har så mange fine søer, som vi kan få endnu større glæde af. Vi skal bedre vandkvaliteten med færre spildevandsoverløb og evt. oprensning af bunden. Der skal anlægges badepladser med sand og broer.

Trine Dybkjær, Søllerød

(Facebookside)

Jeg har boet i Rudersdal kommune det meste af mit liv og bor i dag i Søllerød. Jeg er gift og har fire børn i alderen 12-22 år. Igennem dem kender jeg de fleste børneinstitutioner i området. Mine egne børn går på Skovlyskolen og Vangeboskolen, hvor jeg i sidstnævnte er næstformand i skolebestyrelsen. Min uddannelse er cand.merc.mat. med en HD i Organisation og HR Management. Igennem 20 år har jeg arbej- det med international kompetenceudvikling af ledere, medarbejdere og talenter, som jeg i dag bruger i mit eget firma. Jeg har nu lyst og overskud til at engagere mig i lokalpolitik, hvor jeg synes der er plads til forbedringer!

 • Børn & unge, læring & trivsel! Vi skal investere mere i vores børn og unge, så de kan vokse op i tryghed med overskud til at udvikle sig fagligt som socialt. De skal have det bedste afsæt for en dag at blive ansvarsbevidste og kompetente verdensborgere.
 • Flere arbejdspladser tættere på. Vi skal tiltrække flere virksomheder med den kvalifi-cerede arbejdsstyrke, vi har. Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og vores uddannelsesinstitutioner. Hverdagen skal hænge sammen. Kortere grøn transport er vigtigt.


Mogens Wolf Johansen, Ebberød

(Facebookside)

Jeg har været bosat i Rudersdal Kommune siden 1980, er gift og far til tre børn. I mit daglige virke er jeg konsulent indenfor TV- og eventproduktion, og jeg har tidligere siddet i byrådet for Lokallisten.
Mine børn har gennem deres opvækst haft rigtig mange gode oplevelser med teater, musik samt sport, og disse områder skal styrkes. Det er altafgørende, at børnefamilier forsat ønsker at bosætte sig i kommunen, og et godt børneliv med mange tilbud er i høj grad en væsentlig del af vores fremtid. Jeg vil arbejde for gode normeringer i dagsinstitutionerne, således at de allermindste får en god start.

Jeg ønsker:

 • Frirum og frihed i Folkeskolen. Det er det helt nødvendigt at støtte lærerens og skolelederens professionalisering samt fremme innovation ved at give dem vide rammer for selv at udvikle deres praksis. Der skal ikke gennemføres flere tests i skolerne, end loven foreskriver, og folkeskolen skal have ro.
 • Liv og tryghed i lokalsamfundet. Udvikling af en levende boligmasse med mindre lejligheder, bofællesskaber, andelsboliger, gode cykelveje til stationer, skoler, sport-, fritids-/ kulturtilbud er andre mærkesager.

Mona Madsen, Ravnsnæs

(facebookside)

Jeg er uddannet Bibliotekar og Master i Oplevelsesledelse og har i mange år arbejdet med bøger, biblioteker, kultur og fritid, senest 8 år som fritids- og kulturchef i en anden kommune. De tre børn er voksne, og husstanden omfatter nu kun ægtemand, mig og tre høns. Konditionen styrkes med badminton, tennis – og lange gåture, hvor jeg samler skrald langs Ravnsnæsvej. Ved sidste valg stillede jeg op (med sloganet ”Frisk luft”) for at komme ind og ruske lidt op i den selvfede og topstyrede kommunekultur. Siden har jeg gjort mit bedste i Kultur- og fri-tidsudvalget og Borgerdialogudvalget, men der er stadig plads til forbedring.

 • Bibliotekernes fremtid. Jeg fik gennemført, at også Birkerød Bibliotek fik selvbetjent adgang. Men endnu har jeg ikke fået rettet op på den geografiske skævhed, hvor Holte, Nærum og Vedbæk er blevet alt for kraftigt skåret ned. Og vi skal have nydefineret biblio-tekets opgaver.
 • Decentrale og nyskabende fritids- og kulturtilbud. Vi skal sørge for gode faciliteter og støtte til alt det, som borgerne selv lægger kræfter og kærlighed i, men med bedre muligheder for nye initiativer. Musikskolen skal gerne endnu bredere ud til børn og unge.

Keld Stattau, Ebberød

Den lokale stemme – med kryds ved mit navn den 21. november vælger du en engageret, målrettet og grøn stemme i Rudersdal. Jeg har boet i Birkerød i over 35 år og kender de lokale forhold godt i hele Rudersdal. Jeg har i alle årene arbejdet i skole- og institutionsverdenen – og de seneste år været lærer og privat børnepasser for mine børnebørn. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at give en bæredygtig verden videre til alle vore børn og børnebørn.

I den kommende byrådsperiode skal vi give større selvforvaltning til kommunens mange skoler og institutioner. Der skal være mere plads og råd til almen dannelse og kulturoplevelser i en digital verden.

Vi skal også arbejde målrettet på at gøre Ru–dersdal energineutralt i løbet af de næste 8 år. Vi kan ikke være andet bekendt af hensyn til vores børn og børnebørn. Det er nu, der skal rykkes!! Og så skal der prioriteres flere penge til begge områder.


Sten Troelstrup, Birkerød

Gift, seks sammenbragte børn og syv børnebørn. Uddannet civ.ing., pensioneret 2012 fra chefstilling i GEUS (Miljø- og Klimaministeriet). Vokset op i Holte, boet i Birkerød siden 1971. Blev politisk aktiv på brugersiden da mine tvillinger startede i vuggestue i 1975, medlem af
Lokallisten fra 1997, formand de sidste otte år.

Jeg drømmer om en kommune, hvor borgerne bliver mødt med respekt og indlevelse, og hvor
personalet bruger deres faglighed til at hjælpe folk med at få den støtte, de har brug for og
krav på, ikke på at afprøve grænser i loven.

 • Det handler om mennesker. Vi er alle sammen forskellige, med forskellige problemer, styrker og behov – det skal ’systemet’ sætte en ære i at kunne håndtere.
 • Inklusionen af børn med særlige behov. Der mangler både ressourcer, viden og relevante tilbud til fx (familier med) børn med autisme, og dem har vi ellers en del af.
 • Klima- og miljøpolitik. Vi er så langt bag-ud i forhold til de andre kommuner i Hoved-stadsregionen, at det er decideret pinligt! Det skal der rettes op på.

Luc de Visme, Bistrup

(Facebookside)

Jeg har boet i Danmark siden 1972 og er dansk gift. Jeg er uddannet svagstrømsingeniør fra Frankrig. Har boet i Birkerød i 29 år og stiller op til kommunevalget for tredje gang, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg har tid og energi til at bidrage med det, jeg kan for at få en kommune, der er rummelig, passer på vores pragtfulde natur og sikrer gode rammer for byens liv, både hvad angår kultur, sport og handel.
Jeg er aktiv i mange interessegrupper, har oprettet Facebook-gruppen ”Vi elsker vores by”, er med i Birkerød torvegruppe og er lektiehjælper for unge indvandrere. Jeg elsker at være kreativ og udtrykker det mest med min grafik.

Jeg ønsker:

 • Liv i byerne. Siden 2013 har jeg sammen med andre ildsjæle arbejdet for at gen-skabe liv i Birkerød bymidte. Det er kun delvis lykkedes, så vi må fortsætte indtil der ikke er flere tomme butikker. Det kan kun ske i samarbejde med alle aktørerne. Og det må vi kunne gøre i hele kommunen.
 • En god integration. Kommunen har taget imod mange flygtninge. Det er vigtigt, at vi sikrer dem en god integration. De skal både hjælpes med uddannelse og med at finde et arbejde. De er en vigtig ressource.

 


Birgitte Rasmussen, Trørød

Jeg er uddannet sygeplejeske fra Århus Amtssygehus og har siden arbejdet på operationsgang, i hjemmeplejen og siden 2004 i onkologien på Rigshospitalet. Her har jeg arbejdet bøde med klinisk arbejde og aktuelt arbejder jeg med forskning. Jeg er gift, har tre børn og bor i Trørød.
Jeg sad i forrige periode i kommunalbestyrelsen for Lokallisten i 3 et halvt år, hvor jeg slog mine folder i Social- og Sundhedsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.
Politisk mener jeg at det er vigtigt at vi bevarer valgmulighederne i de kommunale børnepasningstilbud: Der skal være mulighed for at vælge ”de kæmpestore” institutioner fra og vælge en mindre, at vælge skovbørnehaver og andre med fokus på natur, at der er en god geografisk dækning så børn får en tilknytning til nærområdet og så skal vi sikre at dagplejen fortsat eksisterer.
Skolerne skal have mere frihed til at træffe lokale aftaler med forældre og lærerne, og helt konkret synes jeg ikke forvaltningen skal blande sig så meget og forsøge at styre skolerne i en retning, de ikke selv vil.
De unge skal opleve, at der er flere tilbud, som de har lyst til. De unge har ofte mange gode ideer, og dem skal vi som kommune være bedre til at opfange, og støtte dem i at de kan realiseres. Det er også mit indtryk at der er brug for sportsfaciliteter til børn og unge – herunder ikke mindst fodboldklubberne.
Derudover har jeg fortsat en stor interesse i at gøre vores trafik mere tryg for cyklister og gående. Det er blevet bedre, men der fortsat mange steder, der opleves utrygge.