Forfatterarkiv: lokallisten

Læs vores valggrundlag 2017

Livet i Rudersdal – liv i Rudersdal.  

Rudersdal er et fantastisk sted at leve. En skøn natur, en righoldig kultur, velordnede forhold, stabil økonomi og alligevel tæt på Københavns tilbud og fristelser. Men intet er så godt, at det ikke kan blive bedre, og hvis vi ingenting gør, vil ”udviklingen” på kort sigt cementere selvfedmen og på længere sigt få karakter af en afvikling. Der er stadig brug for at forbedre forholdene for vores børn og børnefamilier, for at skabe fornyelse i kulturlivet, for at finde de bæredygtige løsninger på miljøområdet og for at styrke de lokale fællesskaber.

–> LÆS HELE VALGGRUNDLAG HER.

Få mere at vide om hver kandidat

Stem lokalt – stem på Liste L

Kommunevalget handler om lokalpolitik, om hvordan det skal være at leve netop i Rudersdal. Lokalpolitik er alt for vigtig til, at vi bare kan overlade den til de landspolitiske partier med deres bindinger opad i deres organisation. I Lokallisten arbejder vi på et klart værdigrundlag og med et valgprogram, der omfatter alle kommunens forhold.
En god start er det allervigtigste. Børnene er vores fælles fremtid, og derfor er gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud en investering, ikke bare en kommunal driftsudgift.
Bæredygtige miljøløsninger. Rudersdal halter langt bagud i forhold til de andre kommuner i Regionen mht. klimapolitik og affaldshåndtering – det skal der rettes op på.
Styrk engagementet og de lokale fællesskaber. Kommunen skal aktivt fremme, at folk engagerer sig i deres lokalområde og deres institutioner. Vi skal styrke lokalområdernes netværk og identitet.

Axel Bredsdorff, spidskandidat

(Facebookside)

Jeg er lokal, har altid boet i kommunen (Birkerød, Holte, Birkerød og nu Vedbæk) og har været indvalgt i byrådet/kommunalbestyrelsen siden 1986. I dag er jeg formand for Byplanudvalget, medlem af Økonomiudvalget plus en række andre poster. Som uddannet geograf (og historiker) har jeg gennem et langt arbejdsliv undervist i gymnasiet, og bruger nu mine faglige kompetencer i lokalhistorisk arbejde i kommunen. Selv om jeg efterhånden synes jeg kender min kommune, er der stadig nye egne at udforske og nye udviklingsmuligheder der skal prøves sammen med borgerne. Derfor vil jeg selvfølgelig gerne vælges igen.

Jeg ønsker:

 • Mange forskellige slags boliger. Vi har brug for flere ungdomsboliger, flere seniorboliger, flere andelsboliger og flere almennyttige boliger. Vi må skabe rammer for at der kan opbygges bofælles-skaber, herunder gerne seniorfællesskaber.
 • Styrke de unge familiers hverdag. Gode skoler og daginstitutioner er det allervigtigste i en travl hverdag. Gode rammer for fritidsliv for børn og unge skaber liv og engagement.
 • Vær ambitiøs på miljøets vegne. Vi skal arbejde meget mere målrettet med affaldssortering, genbrug og klimapolitik.

   


Anne Christiansen, Birkerød

(Facebookside)

Jeg er uddannet biolog og har arbejdet mange år inden for beskæftigelsesområdet.
Jeg har to voksne børn, der er født og opvokset i kommunen, men nu er flyttet hjemmefra.
Til gengæld har jeg to hjemmeboende katte.
Jeg har været med i Lokallisten siden starten og har tidligere repræsenteret listen både i Birkerød Byråd og i kommunalbestyrelsen i Rudersdal.

Jeg ønsker:

 • Mennesket før systemet. De ansatte og borgerne skal mødes med respekt og tillid og ikke med mistillid og kontrol; vi skal frigive de kreative ressourcer. De ansatte i vores institutioner skal have rum til at arbejde med egne udviklingsprojekter båret af motivation og begejstring. Borgerne skal have rum til at kunne forvalte nogle af kommunens – Bakkehuset som eksempel. De ledige skal mødes som mennesker og opleve at få den for dem nødvendige hjælp.
 • Søer så rene at man kan bade i dem. Vi har så mange fine søer, som vi kan få endnu større glæde af. Vi skal bedre vandkvaliteten med færre spildevandsoverløb og evt. oprensning af bunden. Der skal anlægges badepladser med sand og broer.

Trine Dybkjær, Søllerød

(Facebookside)

Jeg har boet i Rudersdal kommune det meste af mit liv og bor i dag i Søllerød. Jeg er gift og har fire børn i alderen 12-22 år. Igennem dem kender jeg de fleste børneinstitutioner i området. Mine egne børn går på Skovlyskolen og Vangeboskolen, hvor jeg i sidstnævnte er næstformand i skolebestyrelsen. Min uddannelse er cand.merc.mat. med en HD i Organisation og HR Management. Igennem 20 år har jeg arbej- det med international kompetenceudvikling af ledere, medarbejdere og talenter, som jeg i dag bruger i mit eget firma. Jeg har nu lyst og overskud til at engagere mig i lokalpolitik, hvor jeg synes der er plads til forbedringer!

 • Børn & unge, læring & trivsel! Vi skal investere mere i vores børn og unge, så de kan vokse op i tryghed med overskud til at udvikle sig fagligt som socialt. De skal have det bedste afsæt for en dag at blive ansvarsbevidste og kompetente verdensborgere.
 • Flere arbejdspladser tættere på. Vi skal tiltrække flere virksomheder med den kvalifi-cerede arbejdsstyrke, vi har. Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og vores uddannelsesinstitutioner. Hverdagen skal hænge sammen. Kortere grøn transport er vigtigt.

Mogens Wolf Johansen, Ebberød

(Facebookside)

Jeg har været bosat i Rudersdal Kommune siden 1980, er gift og far til tre børn. I mit daglige virke er jeg konsulent indenfor TV- og eventproduktion, og jeg har tidligere siddet i byrådet for Lokallisten.
Mine børn har gennem deres opvækst haft rigtig mange gode oplevelser med teater, musik samt sport, og disse områder skal styrkes. Det er altafgørende, at børnefamilier forsat ønsker at bosætte sig i kommunen, og et godt børneliv med mange tilbud er i høj grad en væsentlig del af vores fremtid. Jeg vil arbejde for gode normeringer i dagsinstitutionerne, således at de allermindste får en god start.

Jeg ønsker:

 • Frirum og frihed i Folkeskolen. Det er det helt nødvendigt at støtte lærerens og skolelederens professionalisering samt fremme innovation ved at give dem vide rammer for selv at udvikle deres praksis. Der skal ikke gennemføres flere tests i skolerne, end loven foreskriver, og folkeskolen skal have ro.
 • Liv og tryghed i lokalsamfundet. Udvikling af en levende boligmasse med mindre lejligheder, bofællesskaber, andelsboliger, gode cykelveje til stationer, skoler, sport-, fritids-/ kulturtilbud er andre mærkesager.

Mona Madsen, Ravnsnæs

(facebookside)

Jeg er uddannet Bibliotekar og Master i Oplevelsesledelse og har i mange år arbejdet med bøger, biblioteker, kultur og fritid, senest 8 år som fritids- og kulturchef i en anden kommune. De tre børn er voksne, og husstanden omfatter nu kun ægtemand, mig og tre høns. Konditionen styrkes med badminton, tennis – og lange gåture, hvor jeg samler skrald langs Ravnsnæsvej. Ved sidste valg stillede jeg op (med sloganet ”Frisk luft”) for at komme ind og ruske lidt op i den selvfede og topstyrede kommunekultur. Siden har jeg gjort mit bedste i Kultur- og fri-tidsudvalget og Borgerdialogudvalget, men der er stadig plads til forbedring.

 • Bibliotekernes fremtid. Jeg fik gennemført, at også Birkerød Bibliotek fik selvbetjent adgang. Men endnu har jeg ikke fået rettet op på den geografiske skævhed, hvor Holte, Nærum og Vedbæk er blevet alt for kraftigt skåret ned. Og vi skal have nydefineret biblio-tekets opgaver.
 • Decentrale og nyskabende fritids- og kulturtilbud. Vi skal sørge for gode faciliteter og støtte til alt det, som borgerne selv lægger kræfter og kærlighed i, men med bedre muligheder for nye initiativer. Musikskolen skal gerne endnu bredere ud til børn og unge.

Keld Stattau, Ebberød

Den lokale stemme – med kryds ved mit navn den 21. november vælger du en engageret, målrettet og grøn stemme i Rudersdal. Jeg har boet i Birkerød i over 35 år og kender de lokale forhold godt i hele Rudersdal. Jeg har i alle årene arbejdet i skole- og institutionsverdenen – og de seneste år været lærer og privat børnepasser for mine børnebørn. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at give en bæredygtig verden videre til alle vore børn og børnebørn.

I den kommende byrådsperiode skal vi give større selvforvaltning til kommunens mange skoler og institutioner. Der skal være mere plads og råd til almen dannelse og kulturoplevelser i en digital verden.

Vi skal også arbejde målrettet på at gøre Ru–dersdal energineutralt i løbet af de næste 8 år. Vi kan ikke være andet bekendt af hensyn til vores børn og børnebørn. Det er nu, der skal rykkes!! Og så skal der prioriteres flere penge til begge områder.


Sten Troelstrup, Birkerød

Gift, seks sammenbragte børn og syv børnebørn. Uddannet civ.ing., pensioneret 2012 fra chefstilling i GEUS (Miljø- og Klimaministeriet). Vokset op i Holte, boet i Birkerød siden 1971. Blev politisk aktiv på brugersiden da mine tvillinger startede i vuggestue i 1975, medlem af
Lokallisten fra 1997, formand de sidste otte år.

Jeg drømmer om en kommune, hvor borgerne bliver mødt med respekt og indlevelse, og hvor
personalet bruger deres faglighed til at hjælpe folk med at få den støtte, de har brug for og
krav på, ikke på at afprøve grænser i loven.

 • Det handler om mennesker. Vi er alle sammen forskellige, med forskellige problemer, styrker og behov – det skal ’systemet’ sætte en ære i at kunne håndtere.
 • Inklusionen af børn med særlige behov. Der mangler både ressourcer, viden og relevante tilbud til fx (familier med) børn med autisme, og dem har vi ellers en del af.
 • Klima- og miljøpolitik. Vi er så langt bag-ud i forhold til de andre kommuner i Hoved-stadsregionen, at det er decideret pinligt! Det skal der rettes op på.

Luc de Visme, Bistrup

(Facebookside)

Jeg har boet i Danmark siden 1972 og er dansk gift. Jeg er uddannet svagstrømsingeniør fra Frankrig. Har boet i Birkerød i 29 år og stiller op til kommunevalget for tredje gang, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg har tid og energi til at bidrage med det, jeg kan for at få en kommune, der er rummelig, passer på vores pragtfulde natur og sikrer gode rammer for byens liv, både hvad angår kultur, sport og handel.
Jeg er aktiv i mange interessegrupper, har oprettet Facebook-gruppen ”Vi elsker vores by”, er med i Birkerød torvegruppe og er lektiehjælper for unge indvandrere. Jeg elsker at være kreativ og udtrykker det mest med min grafik.

Jeg ønsker:

 • Liv i byerne. Siden 2013 har jeg sammen med andre ildsjæle arbejdet for at gen-skabe liv i Birkerød bymidte. Det er kun delvis lykkedes, så vi må fortsætte indtil der ikke er flere tomme butikker. Det kan kun ske i samarbejde med alle aktørerne. Og det må vi kunne gøre i hele kommunen.
 • En god integration. Kommunen har taget imod mange flygtninge. Det er vigtigt, at vi sikrer dem en god integration. De skal både hjælpes med uddannelse og med at finde et arbejde. De er en vigtig ressource.

Birgitte Rasmussen, Trørød

har i næsten fire år siddet i kommunalbestyrelsen i Rudersdal lig efter kommunesammenlægningen. Her var hun meget aktiv i såvel social- og sundhedsudvalget som i miljø og teknikudvalget. Birgitte arbejder på Rigshospitalet som sygeplejeske.

 

LokalListen klar med 9 kandidater

Lokallisten stiller med ni kandidater til kommunevalget i november. Fælles for alle er at de alle har en solid lokal forankring, at de har værdifulde erfaringer fra mange forskellige lokale aktiviteter, og at de glæder sig at få en god dialog med borgerne i de kommende måneders valgkamp – og naturligvis også herefter.

”Samlet set rummer vores liste således 58 års erfaringer fra arbejdet i kommunalbestyrelsen, og med fire i den sammenhæng ubeskrevne blade kan vi også få øje på fornyelsen. Med nogle meget klart formulerede værdier og et omfattende valggrundlag står vi derfor godt rustet til de næste måneders debat”, siger Lokallistens spidskandidat Axel Bredsdorff.

På opstillingsmødet blev følgende valgt:

Anne Christiansen (Birkerød) har siddet 18 år i byrådet i Birkerød og kommunalbestyrelsen i Rudersdal for Lokallisten, herunder været formand for Børne- og Skoleudvalget i 9 år. Anne er uddannet biolog og arbejder som leder i Magistrenes Arbejdsløshedskasse.

Trine Dybkjær (Søllerød) er HR udviklingskonsulent og har her arbejdet med bl.a. leder- og talentudvikling. Trine sidder på 6. år som forældrevalgt næstformand i Vangeboskolens bestyrelse.

Mogens Wolf Johansen (Ebberød) har siddet et enkelt år i Birkerød Byråd for Lokallisten, er produktionskonsulent indenfor TV og event produktion, men har ved siden af dette været aktiv i det lokale kulturliv (bl.a. teater, Projekt Hus, Birkerød Revy)

Mona Madsen (Ravnsnæs) er medlem af kommunalbestyrelsen på 4. år, hvor hun især slår sine folder indenfor kulturområdet. Civilt har Mona arbejdet som bibliotekar, overbibliotekar i Birkerød og endelig som Kultur- og Fritidschef i Solrød Kommune.

Keld Stattau (Ebberød) er uddannet lærer og har prøvet det meste indenfor alle niveauer af folkeskoleverdenen. I dag er Keld igen lærer og dertil formand for grundejerforeningen Svaneparken og har et solidt kendskab til de lokale politiske forhold.

Sten Troelstrup (Birkerød) er uddannet ingeniør og sluttede sit arbejdsliv som IT-chef i GEUS. Sten var drivende i de mange aktiviteter der foregik i og omkring vores daginstitutioner i 1970ernes slutning og 1980erne, som aktiv forældrerepræsentant. Var medlem af Skatteankenævnet i Birkerød, er i dag i Birkerød Vandværks bestyrelse og har gennem en lang årrække været Lokallistens formand.

Luc de Visme (Bistrup) vil være de fleste bekendt fra snart sagt enhver aktivitet i og omkring Birkerød Hovedgade, Torvedage og adskillige kulturelle aktiviteter i nærområdet. Luc er uddannet ingeniør og formand for det franske socialistpartis danske sektion.

Birgitte Rasmussen (Trørød) har i næsten fire år siddet i kommunalbestyrelsen i Rudersdal lig efter kommunesammenlægningen. Her var hun meget aktiv i såvel social- og sundhedsudvalget som i miljø og teknikudvalget. Birgitte arbejder på Rigshospitalet som sygeplejeske.

I foråret udpegedes Axel Bredsdorff (Vedbæk) som Lokallistens spidskandidat. Axel har siddet i byråd/kommunalbestyrelse uafbrudt i 32 år, og har varetaget adskillige formandsposter, været viceborgmester og såmænd også borgmester i en kortere periode. Uddannet cand. scient. Og med 35 års arbejde i gymnasiet.

Axel Bredsdorff spidskandidat ved Kommunalvalget 2017

PRESSEMEDDELELSE:

Axel Bredsdorff (L)

Lokallisten har valgt Axel Bredsdorff som listens spidskandidat til kommunevalget i november. Det skete på et medlemsmøde den 1. maj, efter forslag fra Maria Steno, der ved de sidste tre kommunevalg har stået i spidsen for Lokallisten.

Jeg har valgt denne gang at stå over, da det er svært at forene en valgkamp som spidskandidat med at være mor ti 3 og samtidig passe mit arbejde“, udtaler Maria Steno. “Og det er ikke noget problem at træde et skridt tilbage, når der er en som Axel til at tage over – han har stået i spidsen før, og kan sagtens gøre det igen.”

Axel Bredsdorff, der har snart 32 års erfaring i kommunalpolitik, takkede for Marias og medlemmernes tillid og sagde bl.a.:

Jeg glæder mig til at kunne samle et hold af engagerede kandidater, som vil være med til at udvikle vores politik og at udbrede kendskabet til hvad vi står får. Vi oplever at der er mange borgere i kommunen, der gerne vil bidrage til at udvikle vores lokalsamfund. I Lokallisten fokuserer vi udelukkende på hvordan Rudersdal kan blive et endnu bedre sted at leve – vi skal ikke samtidig forholde os til partipolitiske udspil og retningslinjer fra Christiansborg eller Bruxelles.” 

Kampagnen er godt i gang

Lokallisten er næsten i mål med husstandsomdelingen af en pjece om Lokallistens fortælling og værdigrundlag, som også kan læses på Lokallistens hjemmeside.

Vi synes det er vigtigt at slå fast, at vi dels er en meget erfaren lokalliste med et klart værdigrundlag, der giver retning på vores arbejde, og dels at vi også er en åben liste, der er modtagelig for gode ideer og nye impulser“, fortsætter Axel Bredsdorff. “Vi håber også at vi med pjecen kan få flere af de engagerede i skolerne, i daginstitutionerne og foreningslivet i tale, og måske få dem til at brede deres engagement ud til at omfatte større dele af kommunens virke. Og som kandidat for Lokallisten behøver man ikke “købe hele pakken” af landspolitiske synspunkter, som man gør i de andre partier”.

Den kommende tid vil Lokallisten samle “sit hold” til kommunevalget, over sommeren bliver valggrundlaget fra sidste valg gennemskrevet og opdateret, og fra efteråret vil Lokallistens kandidater og medlemmer naturligvis gøre hvad de kan for at sætte deres præg på valgkampen. 

Maria Steno slutter:
Lokallistens udgangspunkt er borgerdialog, bæredygtighed og børn. Vi vil fortsat arbejde på at gøre vores skoler og daginstitutioner bedre. Barndommen kommer ikke tilbage, og en tryg og udviklende barndom er den absolutte forudsætning for et godt liv. Lokallisten har i og udenfor kommunalbestyrelsen hele tiden haft dette fokus, og det vil vi også have i det kommende arbejde med budget 2018.”

Kontakt:

Axel Bredsdorff (L),
axb@rudersdal.dk,
tlf. 72681084

Eller formand for Lokallisten Rudersdal:

Sten Troelstrup
sten.troelstrup@gmail.com
tlf. 21121161

“Lokalpolitik er alt for vigtigt til, at vi kan overlade det til landspartierne”

For over 30 år siden var vi en gruppe borgere, som engagerede os lokalt i daginstitutioner og skoler, i ”Projekt Hus”, i teaterforeninger og i alle mulige andre foreninger. Vi oplevede hvordan den kommunale politik, der blev ført, ikke hang sammen med det, der var vigtigt for os og mange andre borgere. Der var behov for en stemme i byrådet, som ikke bare tog afsæt i landpolitiske hensyn.

Det resulterede i, at Lokallisten blev dannet i 1984.

Vi lykkedes med at opnå valg til byrådet og slå gennem den mur at skepsis, som vi var blevet mødt med. Vi viste, at det kunne lade sig gøre at ændre på tingene og skabe prioriteringer med afsæt i lokale forhold på en lang række borgernære områder som skoler, institutioner og mange natur- og kulturområder

Vi er gået frem i stemmetal ved hvert eneste valg siden 1985, og vi har været det næststørste ’parti’ i Rudersdal siden kommunesammenlægningen.  Vi har beklædt alle poster som borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, og vi involverer os i alle typer af udvalg, foreninger, bestyrelser, borgerinitiativer og andre fællesskaber. Vi har været med til at skabe mange varige resultater.

 Den LOKALE erfaring og viden er stor i Lokallisten. Der er altid nogen, vi kan spørge til råds, og vi lytter også gerne til borgere uden for vores egen kreds.  Lokallisten har ikke en fasttømret ”ideologi”, men vi arbejder ud fra en lang række værdier, som har været de samme i hele vores historie:

– AT SIKRE MANGFOLDIGHEDEN,
 fx i vores skoletilbud, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, aktivitetscentre og ungdomsmiljøer
– AT STYRKE FÆLLESSKABERNE,
fx omkring vores kulturcentre, aktivitetshuse for seniorer, foreningslivet og lokalsamfund.
– AT VISE SOLIDARISK ANSVARLIGHED,
fx ved i socialpolitikken at fokusere på dem, der har det sværest, og ved at sikre stabile økonomiske rammer
– AT UDVIKLE BÆREDYGTIGE LØSNINGER,
fx indenfor klimatilpasning, naturforvaltning og sikring af kulturværdier
– AT STYRKE DEN LOKALE IDENTITET,
fx ved at anerkende at alle løsninger skal tilpasses lokalområdets natur, kultur og ressourcer
– AT INVOLVERE BORGERNE SÅ MEGET SOM MULIGT
fx ved hele tiden at finde veje, der giver borgerne bedre adgang til beslutningsprocesserne
– AT VÆRE ÅBEN OVER FOR ALLE TYPER AF SAMARBEJDE
 fx ved at udvikle nye løsninger lokalt, også hvor private og offentlige går sammen om udførelsen

MEN først og fremmest har vi en helt afgørende TILLID til borgerne og TILLID til, at borgerne kan og vil tage ansvar for både fællesskabet og sig selv. Dengang i 1985 syntes vi, at lokalpolitikken skulle tage afsæt i lokale forhold og i at inddrage borgerne mest muligt i de beslutninger, der direkte vedrørte dem.

Det synes Lokallisten stadigvæk.

Vil du også være med?

Din mening?
Vi er meget interesserede i at høre din mening:
– hvad synes du er godt ved at leve i Rudersdal?
– hvad synes du vi skal lave om på?

Skriv dine synspunkter til kontakt@lokallisten.dk og vi vil lade dine synspunkter indgå i det videre arbejde med at udvikle vores lokalpolitik.

Medlem?
Vil du være med til at udvikle vores politik, så bliv medlem af Lokallisten, ved at kontakte John på jaustin@paradis.dk eller på kontakt@lokallisten.dk . Så indkaldes du til medlemsmøder, deltager i gruppearbejder, diskussioner og praktiske opgaver.

Kandidat?
Det kan jo også være, at du selv overvejer at ville stille op på vores liste? Lokalpolitik er spændende og udfordrende. Går du med disse overvejelser, så skriv til vores formand sten.troelstrup@gmail.com så kontakter vi dig.

Mød Lokallisten
Sidste lørdag (kl. 11-13) i hver måned (undtagen juli) byder vi på kaffe/the og en snak i Hovedbibliotekets foyer, lokale 4. Kom med gode ideer, ros og ris.