Forfatterarkiv: lokallisten

Møde om idrætspolitik i Rudersdal – referat af Mogens Wolf Johansen

Mogens Wolf Johansen rapporterer om mødet på Idrætscenteret

Mona Madsen repræsenterede Lokallisten på et møde torsdag aften om idrætspolitik i Birkerød Idrætscenter. Der viste sig stort behov for bedre samarbejde og dialog mellem foreningerne, klubberne og forvaltningen. Udarbejdelse af en idrætspolitik for kommunen som inddrager klubber, idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler og borgere der dyrker idræt på privat basis, og der skal også lægges planer og prioriteres hvilke anlæg opgaver der sættes i værk i de næste fire år.

Efterfølgende har Holte Idrætsforening benyttet sin gode ret til at forsøge at påvirke processen omkring et hal byggeri på Rudegård, og jeg kan forstå at de politiske partier nu er blevet bedt om at tage stilling, hvorvidt de vil støtter byggeri af en ny Holte Hal NU.
De opstillede parter og kandidater ved godt, et nybyggeri på Rudegård kræver en drøftelse af rammerne for en udviklingsplan og en udgiftsramme for et byggeri af en ny hal.
En undersøgelse om hvad og hvor meget der er muligt at bygge på Rudegård indenfor lovgivningens rammer.
At der efter valget skal findes et politisk flertal for at afsætte den fornødne økonomi til både anlæg og drift.

Nu kan de partier som står udenfor det seneste budgetforlig, nemt vaske hænder og samle stemmer ved at erklære de støtter et nybyggeri, uden først at tage stilling til, om de tre forudsætninger er opfyldt, men jeg er skuffet over at flere partier i sidste time, ikke er ærlige i Deres retorik for at hente stemmer og lover mere end de måske vil/ kan opfylde efter valget.
Der skal ikke herske tvivl om, at Lokallisten finder at idræt er en vigtig og central del af vores liv, uanset om det dyrkes i institutioner, på skoler, i idrætsklubber, blandt ældre eller i privat regi, og derfor skal der udarbejdes en langsigtet idrætspolitik i den kommende byrådsperiode.
En udbygningsplan for et hal byggeri på Rudegård skal og vil naturligvis også indgå i dette arbejde, men Lokallisten ønsker at holde det vi lover indenfor vores tre kerneområder – børn, miljø og fælleskab. Det er det jeg kalder ordentlighed og redelighed.

 

Mogens Wolf Johansen, kandidat for Lokallisten

Kajerødskolens grund solgt

Kajerødskolens grund solgt

Lokallisten stemte i sin tid ikke for nedlæggelsen af Kajerødskolen, men kunne efterfølgende konstatere, at den nok under alle omstændigheder ville være blevet revet ned, da den viste sig at være den af kommunens skoler der var hårdest ramt af asbest- og PCB-forurening. Heldigt var det at den var disponeret med at alle klasseværelser havde adgang til det fri, så der har været god naturlig ventilation. I processen frem til nu har vi ved en hver given lejlighed påpeget, at skolen som naturligt samlingspunkt for bydelen Kajerøds borgere er savnet, og i foråret fik Lokallisten indføjet i udbudsmaterialet at der skulle være mulighed for at der også på arealet blev plads til fællesfaciliteter for området. Da købere havde budt på opgaven er det et krav at kommunen SKAL sælge til dent højeste bud, uanset om projektets kvaliteter. I det forslag vi nu har set er der ingen fællesfaciliteter for de 70 boliger. Men nu skal udarbejdes en lokalplan, og i det omfang Lokallisten får indflydelse på denne vil vi arbejde for at der også i lokalplanen skabes mulighed for at der i forbindelse med byggeriet eller på et senere tidspunkt bliver mulighed for at opføre et fælleshus, drevet af beboerne, lejer/ejerforeningerne i området.

Er behovet stort nok, skal det nok komme. Der er nogen der mener at det er en kommunal opgave at opføre et fælleshus til bebyggelsen fordi lokalområdet savner fælles faciliteter. En sympatisk tanke, hvis konsekvenser er uoverskuelige: Hvad med Skodsborg (her er ingen mødesteder)? Hvad med Ubberød/Brådebæk (her er ingen mødesteder)?

Vi vil fortsætte kampen for et mødested i Kajerød og kan sagtens forestille os at fonde og/eller Realdania som i øjeblikket er meget interesseret i at udvikle ”livet i forstæderne” kunne være en økonomisk medspiller. Det vil vi i det omfang vi får mulighed for det drøfte med den kommende bygherre.

Axel Bredsdorff

LokalListens annoncer siger noget

LokalListen har klare budskaber i sine annoncer i Rudersdal Avis. Læs her:


 

 

af Jens Jacob Paludan Tegninger lavet af Jens Jacob Paludan

 

Få mere at vide om hver kandidatFå mere at vide
 

 

 

 

 

 

 

 

Til slut en kedelig usolidarisk annonce (som vedkommende selv har betalt) Få mere at vide om Luc

Lokallisten Rudersdal i Region Hovedstaden

Politik og indsatsområder

Lokallisten stiller op i Region Hovedstaden (under bogstav M) for at påvirke politikken i regionsrådet, ikke mindst på sundhedsområdet, miljøområdet, den regionale trafik og regionudviklingsområdet.

Sundhedsområdet:

 • Forbedring af arbejdsmiljøet på hospitalerne
 • Mere personale og flere sengepladser
 • Tilstræbe at patienterne udsættes for færrest mulige personaleskift i et behandlingsforløb
 • Forsvarlig implementering af sundhedsplatformen
 • Udbygning af palliative afdelinger/sengepladser på sygehusene
 • Regional opbakning til flere (private) hospicer/hospicepladser, men også afsætning af budgetmidler til offentlige hospicer/hospice-pladser
 • Trygge, decentrale fødeafdelinger, der sikrer tid og rummelighed også i dagene efter fødslen
 • Mindst mulig tvang i psykiatrien
 • Prioritering af et egentligt produktionskøkken på det nye supersygehus i Hillerød

Miljøområdet:

 • Øget fokus på registrering, undersøgelse og oprensning af forurenede industrigrunde for at sikre borgerne, der bygger på eller i nærheden af grundene – og for at sikre drikkevandet
 • Grundig undersøgelse af hvilke metoder til oprensning, der – på langt sigt – bedst sikrer kvaliteten af drikkevandet

Den regionale trafik:

 • Bedre kollektiv trafik (busser og lokaltog)
 • Grøn omstilling af transportmidler

Regionens vækst & udvikling:

 • Skabe større kendskab til regionudviklingspuljer og hvad de bruges til
 • Bedre fordeling af vækstinitiativer og -investeringer på forskellige kommuner i Region Hovedstaden
 • Hasteplan for udvikling af flere IT kompetencer
 • Flere investeringer i SMART området baseret på digitalisering og brug af ny teknologi

Valget vindes mellem valgene

Af Axel Bredsdorff, borgmesterkandidat for LokalListen

Mens vi nu fra partier og lister overdænger vores borgere med valgløfter og smukke ord, kunne det måske være nyttigt at kigge lidt selvransagende på de sidste fire års praksis. Hvilke beslutninger vi har været en del af? Hvilke er vi rigtigt glade for at have været med til? Hvilke har vi det mere skidt med? Og hvilke har vi allerede glemt? Bruger vi vores mandater på at markere midlertidigt populære, men urealistiske, standpunkter, eller bruger vi vores kræfter på at præge beslutningerne, indgå aftaler og kompromiser, når nu de fleste af os sidder i den situation, at vi ikke kan bestemme alene? Har vi som udgangspunkt tillid til de informationer, vi får fra forvaltningerne, eller er vi nødt til at opfinde ‘alternative sandheder’ for at få vores regnebræt til at gå op? Bruger vi den nødvendige tid på at sætte os ind i det materiale, vi får fra borgere, foreninger og forvaltninger, eller bruger vi egen uvidenhed som udtryk for at “vi ikke får noget at vide”? I Lokallisten i Rudersdal har vi taget os tid til at give vores politiske praksis siden sidste valg et eftersyn – og det var både glædeligt og nyttigt. Ingenting har vi gennemført alene – men vi har været med til at foreslå, præge og tage rigtigt mange gode beslutninger. Alligevel hænger også vi og dingler i lygtepæle, alligevel skriver også vi læserbreve, optager filmstumper, deler materialer ud og er myreflittige på de sociale medier. Flere tror at års ligegyldighed kan kompenseres med ”stjernestøv” fra ministre og partiformænd! Vi må håbe at vælgerne belønner de, der har gjort noget godt for deres kommune – og ikke bare dem, der har de største kampagnebudgetter. Godt valg til alle.