Forfatterarkiv: Søren Bjerregaard

Mange tusind tak

MariaAf Maria Steno

Helt præcis 5.555 gange tak – så mange stemmer fik Lokallisten nemlig. Det er lidt flere end i 2009, men lidt mindre i pct., fordi der er afgivet flere stemmer. Med 18 pct. af alle stemmerne og fire pladser i kommunalbestyrelsen er Lokallisten stadig den næststørste gruppe. Og selv om vi havde håbet på mere – for det havde vi selvfølgelig – er vi godt tilfredse og meget stolte over jeres store opbakning. LokalListen repræsenterer tæt på hver femte vælger i Rudersdal, og det vil vi bestræbe os på at gøre ordentligt. Vi sætter fokus på at skabe mere liv i kommunen og på at rykke både service og beslutninger nærmere dig. LokalListen vil være åbne, opfindsomme, nærværende, konstruktive og argumenterende, og vi vil søge indflydelse når, og hvor det er muligt. Som vi plejer. Endnu engang tak for jeres stemmer og jeres tillid.

Lokallisten med i bred konstituering

Alle partier på nær Liberal Alliance har indgået en konstitueringsaftale, der gør Jens Ive til borgmester. Som et umiddelbart resultat af aftalen bliver Axel Bredsdorff (L) formand for Byplanudvalget og medlem af det nye midlertidige udvalg, der skal sætte fokus på udviklingen i Rudersdals centerområder. Lokallisten er ligeledes repræsenteret i alle fagudvalg og økonomiudvalget, mens fordelingen af de omkring 125 øvrige poster afventer et møde mellem partierne i næste uge.

Tidligt på valgnatten stod det klart, at Jens Ive var sikret borgmesterposten, da et stort flertal af de valgte pegede på ham”, fortæller Maria Steno. ”I den situation kunne vi vælge enten at stille os udenfor eller at stille os indenfor, og vi valgte det sidste. Med opbakning fra 18 % af kommunens vælgere er der en berettiget forventning om at vi bidrager til at skabe resultater, og det er alt andet lige lettere når vi sidder med ved bordet!

Da Jens Ive tiltrådte som borgmester for et år siden valagte han straks at invitere Lokallisten ind i en konstituering, og samtidig blev der taget initiativ til nogle nye borgerinddragelsesprocesser, som vi absolut mener, bør have en chance”, supplerer Maria Steno, som også mener, at der i borgmesterens udspil ligger gode takter med hensyn til at sætte fokus på borgerdialogen, digitaliseringen og kommunikationen mellem borgerne og kommunen.

Axel Bredsdorff har 28 års erfaring indenfor Byplanarbejdet, og har i over 10 år været formand for Birkerøds udvalg for byplanlægning. ”Der venter en lang række spændende opgaver indenfor byplanområdet: Vores bymidter og butikscentre, sidste etape af omdannelsen af Henriksholm og så afklaringen af om der er erhvervsområder, der med fordel kan revitaliseres eller omdannes til boligformål”, siger Axel Bredsdorff. ”Jeg vil gå ydmygt til opgaven og fortsætte med at være meget restriktiv med hensyn til udviklingen i det åbne land, så vi bevarer de naturværdier, der er så unikke.”

Pressemeddelelse,
Sten Troelstrup, formand for Lokallisten

Når jeg bliver gammel, rigtigt gammel – Lokallistens ældrepolitik

Sten

Anne Sten Troelstrup og Anne Christiansen

Længst muligt i eget liv, siger vi, men hvad betyder dét? Det betyder, at jeg så længe som muligt skal have oplevelsen at ikke bare at ville, men også at kunne og gøre selv, at bestemme selv. Jeg skal ikke tales ned til eller hen over hovedet på, jeg skal mødes med respekt og med øje for de ressourcer, jeg har tilbage, og hvis jeg ikke er blevet digital, skal jeg kunne få fat i et menneske at tale med. Jeg skal have støtte til at blive ved med at kunne selv, og jeg skal have hjælp til det, jeg ikke kan mere, og som er vigtigt for mig. Gerne ved at vi hjælpes ad med det. Hjælpen skal være udmålt i tid, men den skal ikke være beskrevet i mindste detalje og skemalagt og kontrolleret – vi skal have lov til sammen at finde ud af, hvad der er vigtigt netop den dag, ligesom vi sammen finder ud af, om jeg skal have en selvkørende støvsuger eller ej. Mine hjemmehjælpere skal agere med empati og konduite, fordi kommunen har sluppet dem og deres engagement og faglighed løs – det skal være så attraktivt arbejde i hjemmeplejen i Rudersdal.

Der skal være pensionist- og ældreboliger og olle-koller, der skal være en ordentlig busbetjening, der skal være dagtilbud som Rønnebærhus også andre steder i kommunen, og der skal være plejeboliger nok til, at jeg kan få en plads, når det ikke kan være anderledes – et sted, hvor jeg kan være med i køkkenet, og hvor der er liv og aktivitet omkring mig.

Af Anne Christiansen og Sten Troelstrup, Lokallisten

Vi har tillid til vælgernes egen dømmekraft

Faellesbillede

I de seneste dage har flere partier advaret direkte imod at stemme på Lokallisten. “Vores største ’fejl’ er – set med landspartiernes øjne – at vi overhovedet eksisterer! Og at vi på snart 30’te år tillader os at udfordre dem, at vi tillader os at lave politik med et lokalt udgangspunkt” skriver Axel Bredsdorff.

Så sikkert som ’Amen’ i kirken bringer lokalavisernes cirka ti dage før kommunalvalget en række læserbreve fra landspartierne, som advarer mod Lokallisten. Det er naturligvis smigrende at få så meget opmærksomhed og få tillagt så stor betydning, men i virkeligheden handler det om noget helt andet. Vores største ’fejl’ er – set med landspartiernes øjne – at vi overhovedet eksisterer! Og at vi på snart 30’te år tillader os at udfordre dem, at vi tillader os at lave politik med et lokalt udgangspunkt, at vi tillader os i videst mulig omfang at involvere borgerne i beslutningsprocesserne, og at vi gør det med en betydelig vælgermæssig opbakning.

Ved valget i 2009 fik vi 19 % af stemmerne, og det tager vi som udtryk for, at der er brug for os i lokalsamfundet. At der blandt kommunens borgere er interesse for noget andet end det, landspartierne og Christiansborg kan tilbyde. De negative læserbreve fra landspartierne tager vi helt roligt. Vi har tillid til vælgernes egen dømmekraft. Og frem for at forholde os til alle læserbrevene, vil vi hellere bruge tiden på at fortælle om os selv, og hvad vi vil arbejde på i de kommende fire år. Vi har fremlagt et detaljeret og omfattende valgprogram på lokallisten.dk.

af Axel Bredsdorff, Lokallisten – medlem af kommunalbestyrelsen siden 1986

Håbløs sagsbehandling i sand-sagen

_6

Smukke Vedbæk havn en sommeraften – uden store ‘sandslugere’. Foto: Lars Bahl. 

Det vurderes, at der ikke vil være nogen væsentlig påvirkning af planter og dyr som følge af den planlagte indvinding i Fællesområdet 554-DA Vedbæk.”

Således lyder Naturstyrelsens dom, efter at have gennemlæst indsigelserne mod den stærkt udvidede råstofgravetilladelse 500 meter øst for Vedbæk. Der er tale om en meget subjektiv sagsbehandling, hvilket endda fremgår af Naturstyrelsens egen afgørelse.

Her refereres, at de nationale og lokale erhvervsfiskeriinteresser har dokumenteret erfaring for at den nuværende råstofgravning ødelægger fiskepladser til skade for erhvervet. Ligeledes nævnes, at fiskerne i mange tilfælde har mistet redskaber, der er blevet pløjet ned af råstofgraverne.

Forelagt disse oplysninger svarer NNC Roads at for dem er det alene et spørgsmål om økonomi, og de forholder sig ikke til de påpegede miljøødelæggelser.

Naturstyrelsen når herefter frem til at gravetilladelsen ikke er undergivet VVM-pligt, da tilladelsen ikke vil få ”væsentlig indvirkning på miljøet”. Og helt galt bliver det, når styrelsen så konstaterer, at ingen af fiskeriforeningerne har kommet ”med konkrete oplysninger, der påviser, at der er særlig fiskeriinteresser i området eller at indvirkningen vil medføre en væsentlig påvirkning af mulighederne for fiskeri i området”. Det er jo lodret forkert og det kan Styrelsen selv læse i deres egen redegørelse.

Sagsbehandlingen oser af at der kun er taget hensyn til NCCs havnebyggeri og ingen hensyn til fiskeri og rekreative interesser. Om igen!

Af Axel Bredsdorff, Lokallisten