Beskyttelse af natur

Naturen – beskyttelse og benyttelse

  • Bevar og udbyg naturskole og naturvejledning.
  • Flere rekreative stier skal binde kommunen sammen.
  • Vi skal opmuntre til frivillig indsats som ’skraldemænd’ langs vejene og i naturen.
  • ’Pas på naturen som var den din egen.’
  • Brug naturen forsvarligt, under hensyntagen til andre.
  • Retablering af kommunens stendiger.
Høje Sandbjerg

Kommunen skal beskytte sine naturområder og deres kvalitet, så de kan rumme et rigt plante- og dyreliv. Skove og naturområder skal hænge sammen, så dyrene kan bevæge sig rundt i landskabet og de vilde planter kan sprede sig – også ud over kommunegrænsen. Men der er samtidig brug for at bekæmpe de såkaldt invasive arter, fx bjørneklo, der breder sig på bekostning af den hjemmehørende natur.
Vandløb og vådområder er særligt følsomme over for vores påvirkninger og kræver derfor særlig opmærksomhed. Rørlagte vandløb kan åbnes og mange nødlidende vandløb skal restaureres, søer skal renses og vandføringen skal sikres året rundt. De mange kloakoverløb må gennem en systematisk indsats begrænses. Kommunens grønne områder skal drives naturnært og vise de private lodsejerne, hvordan de selv kan skabe mulighed for et rigere dyre- og planteliv.
Vi skal styrke respekten for naturen ved at fastholde klare grænser mellem by og land. Det har i årevis været kommunens politik at hindre ”byspredning” i det åbne land, og vi er meget restriktive med hensyn til at give dispensationer til ”kreative” udnyttelse af bygninger og andet i det åbne land. Ikke mindst efter den nye planlov har åbnet for en ”ladeport” af nye anvendelser af bygninger og nybyggeri i det åbne land, må vi gennem stram lokalplanlægning og restriktive dispensationer sikre os mod at vores unikke landskaber ødelægges.
Der skal være nem adgang fra vores boligområder til den omgivende natur, så vi alle får muligheder for at komme ud i naturen, og vi skal stille større krav til statsskovene om at forbedre naturværdier og adgangsmuligheder. Vores stinet skal udbygges, så vi får et sammenhængende net af naturstier fra Øresund til Sjælsø og Furesø med gode forbindelser til nabokommunerne på alle sider.

<–Tilbage til oversigt