Kategoriarkiv: Politik

Arealbesparelser, befolkningsprognoser og covid-19

Rudersdal: I Rudersdal blev det for nogle år siden vedtaget at »spare« 10 procent af kommunens indendørs arealer væk, og bestræbelsen på at nå dette mål har været en overordnet styringsparameter lige siden. Men er det klogt?

Der er fx skåret på arealerne i/til daginstitutioner og der er lagt skoler sammen – sidstnævnte ikke kun for at spare kvadratmeter, det skal medgives. Pludselig er der så omkring 100 børn flere end i prognoserne en måned før, og så mangler der institutionspladser og der er kun plads til den aftalte samling af udskolingen på de sammenlagte skoler, hvis man ofrer hjemmeklasserne. »Det er bare den forudsete stigning, der kommer lidt tidligere pga. covid-19«, siger man, men det kunne jo også være nye generelle trends i retning af »ud af byerne« og større familier. Befolkningsprognoser er som alle andre prognoser usikre, og denne usikkerhed burde tilsige, at man ikke går helt så tæt på prognosetallene, som man lige har gjort, når man dimensionerer fx daginstitutioner og skoler. Der er tydeligvis sund fornuft i at operere med en større reservekapacitet, så hvorfor har man så haft så travlt med at erstatte små daginstitutioner med nye store, med samlet set færre pladser?

Det er i hvert fald ikke et ønske fra forældrene.

Der kunne også være andre grunde end behovet for reservekapacitet til ikke at skille sig af med de kommunale kvadratmeter. Tænk fx hvad det kunne have gjort for genåbningen af skolerne, hvis de havde haft mere plads at fordele eleverne på. Eller tænk, hvad det kunne betyde for det lokale liv, hvis »tiloversblevne« kommunale kvadratmeter blev stillet til rådighed for lokale grupperinger med et fælles engagement og behov for et sted at være. I stedet gennemfører man en de facto nedlæggelse af biblioteket i Vedbæk, så skolen kan »spare« 1.000 kvadratmeter og biblioteksdriften kan rationaliseres/centraliseres på hovedbiblioteket i Birkerød. Det betyder en dagsrejse for borgere i Vedbæk, der vil på biblioteket og ikke har bil.

Men selvfølgelig er der steder, hvor det giver mening at spare kvadratmeter. Efter det seneste års erfaringer vil hjemmearbejde og online-møder blive langt mere udbredt end før covid-19 – det giver grund til at gentænke behovet for plads til forvaltningen, og det må betyde døden for den hovedløse plan om at samle den på ét sted ved sælge administrationsbygningen i Birkerød og bygge til rådhuset i Holte for mere end 100 millioner kroner.

Sten Troelstrup (L)

Formand for Lokallisten

Sjælsøhallens fremtid må gentænkes

af Keld Stattau

Rudersdal: Siden efteråret har Lokallisten i flere sammenhænge prøvet at skabe offentlighed, interesse og opbakning til de tanker og ideer som lokale idefolk har gjort sig for at udvikle Sjælsøhallen til et lokalt forenings- og medborgerhus. Det er indtil nu faldet på stenet grund. Desværre har der ikke været vilje til fra øvrige politiske kræfter i Kommunalbestyrelsen at lade disse ideer få en reel chance for at blive foldet ud. Først var der tale om ligegyldighed, mens det primære argument i sidste omgang har været, at grunden, hvor Sjælsøhallen ligger, er den eneste mulighed i området – ja i hele Birkerød, hvor man kunne finde plads til at bygge en ny daginstitution.
Flere daginstitutionspladser I Birkerødområdet er i den grad nødvendige – og det skal helst gå rimelig kvikt. Det har Lokallisten peget på i lang tid, men at det kun er muligt ved at rive Sjælsøhallen ned og i stedet bygge en monsterinstitution dér med plads til 180 børn (!!), er i høj grad en tvivlsom nødvendighed.
Der er andre muligheder. Forvaltningen har peget på brug af nogle af Regionens bygninger ikke langt fra Sjælsøhallen, som nu står tomme og som kan indrettes som midlertidig institution. Hvorfor kan den ikke gøres permanent?
Og hvorfor kan man ikke bruge et andet stort og tomt kommunalt areal, som ligger som nabo til Bostedet Gefion, også tæt på og hvor det tidligere bosted »Rosenhuset« før lå??
Og er der virkelig ikke andre muligheder i HELE Birkerød?
Det fremstår mere som manglende vilje til at finde alternative løsninger end reelle problemer med at finde plads. Løsningen med Sjælsøhallen vil i øvrigt trække ud før et nyt børnehus kan stå klart – først med nedrivning af Sjælsøhallen og ny lokalplan før man kan stikke spaden i jorden.
Med offentliggørelsen i mandags i Frederiksborg Amts Avis af borgruppens vildt spændende projekt for omdannelse af Sjælsøhallen til lokalt borger- og aktivitetshus, så vil det virkelig være udtryk for utrolig politisk stædighed, hvis ikke man i Børne- og Skoleudvalget nu revurderer beslutningen om kun at pege på Sjælsøhallens grund, som eneste mulighed for at få bygget nye institutionspladser.
Man står med en enestående mulighed for at skabe et borgernært aktivitetscenter, som kan pege ind i nye måde at skabe borgerengagement og sammenhængskraft på. Skal den mulighed virkelig gå tabt ?

Jeg stiller op for Lokallisten

Mit navn er
Khaled Mustapha (Facebook side).

For mig betyder Birkerød hjem. Her er min hverdag, mine børns start på livet, mine venskaber, og det er her, jeg kender folk og steder. Det er her jeg følger mine børn til sport og her, jeg engagerer mig på deres skole, her jeg træner old boys boksning og her, i naturen og skovene, jeg går tur med min hund. Her jeg oplever at være del af et fællesskab. Sådan er det også for folk andre steder i Rudersdal – vi bor i Holte, Høsterkøb, Søllerød, Nærum, Birkerød eller et af de andre lokalsamfund og engagerer os i det nære, og det er vigtigt, at vi bevarer og styrker de særlige lokale miljøer. Det er et af de mål, jeg stiller op for – jeg vil arbejde for at skabe rum og økonomi for lokale initiativer, aktiviteter og fællesskaber, for bedre kollektiv transport til alle lokalsamfundene og gode cykelstier til skoler og fritidstilbud. Et andet mål er vores børn og unge. Som far til piger på 11 og 14 og som uddannet pædagog og familiebehandler har jeg både personlig og faglig indsigt i de tilbud, kommunen prioriterer, og dér er plads til forbedring! Stort er ikke godt for alle børn og unge, og det er vigtigt at kommunen har de rigtige tilbud til alle børn/forældre. Det gælder skolerne, som i dag ikke får ressourcer nok til at niveaudele, tilbyde ekstra hjælp til elever, der hænger bagud i et fag, og inkludere børn med særlige behov. Og det gælder udenfor skolerne, hvor vi skal have større opmærksomhed på børn med brug for en social indsats og på de alt for mange unge, der kæmper med en psykisk sårbarhed. Vi skal lære af, hvordan andre kommuner samarbejder med civilsamfundet om at skabe trygge rammer for sårbare unge, skaffe dem et fritidsjob o.a. Der er meget, der går godt i Rudersdal, bl.a. fordi vi har mange ressourcestærke borgere, men ambitionen må til stadighed være at styrke velfærden også for dem, der har særlige behov og udfordringer.

—> Jeg er 46 år og jeg har i mange år arbejdet med udsatte børn og unge. Jeg har arbejdet som leder af en ungdomsklub og som projektleder for etablering af en nyt medborgercenter og i dag arbejder jeg som familiebehandler i Gribskov kommune. Jeg har boet i Birkerød siden jeg var 16 år. Da jeg traf min hustru Majbrit, flyttede vi til København, hvor jeg var medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten. Efter 5 år trak lysten til at bo i Birkerød igen og vi flyttede tilbage, da vi skulle have børn. Jeg tror på, at jeg sammen med de andre fra Lokallisten kan gøre noget godt for kommunen.Jeg vil i de næste par måneder forsøge at lytte til så mange muligt, der vil fortælle, hvad de mener er vigtigt for vores kommune. Jeg tror nemlig på at politisk dialog består af at finde ind til vores håb og drømme, at lytte og så evner at omsætte det til praktisk politik. Så har du et budskab, et ønske eller en fortælling, så skriv den meget gerne her i kommentar feltet. Jeg læser og lytter. Jeg håber at du vil overveje at udvise tillid til mig og sætte dit kryds ved mit navn til kommunalvalget den 16 november 2021.

Bibliotekets tvivlsomme prioriteringer

(Fra Frederiksborg Amts Avis den 27.04.2021 – Debatindlæg af Mona Madsen)

Hvis man spørger folk, hvad et folkebibliotek først og fremmest er til for, svarer hovedparten: at man kan låne bøger. Derfor var den første coronalukning i 2020 hård for de borgere, som ønskede at låne fysiske bøger. Jeg foreslog biblioteket at lave takeaway-service, men fik at vide, at det prioriterede man ikke.

I den seneste coronalukning har det heldigvis været muligt at bestille bøger til afhentning – nu under den mystiske betegnelse “Click and Collect”. (Må jeg foreslå: “Bestil og Hent”?). Men samtidig med at bibliotekerne har fået lov til at åbne for borgere, som enten er færdigvaccinerede + 2 uger, eller har en frisk negativ test, har man i Rudersdal lukket den hidtidige afhentningsservice for resten af befolkningen. Det medfører, at mange lånere som i god og forventningsfuld tro har bestilt bøger, bliver afvist når de møder op for at hente dem.

Jeg spurgte direktøren for området, Henning Bach Christensen, om det virkelig kan være rigtigt.

Han svarer i forening med kulturudvalgsformand Kristine Thrane (S) bl.a. at

»Processen for Click and Collect er ressourcetung, idet den indebærer udlæsning, fremfinding, registrering, pakning og udlevering. I Rudersdal skal vi holde 3 biblioteker ”normalt” åbent med de nye restriktioner, herunder kontrol af coronapas, sikre øvrige sikkerhedsmæssige forhold m.v. Det kræver fokus og prioriteringer i personalets opgaveløsning. Derfor kan vi ikke også tilbyde Click and Collect.«

Hvad er det mon for andre opgaver, som i den grad presser sig på – når man tager i betragtning, at åbningstiderne er stærkt beskåret, samtidig med at kun en lille del af befolkningen slippes indenfor – og at arrangementsvirksomhed, skoleklassebesøg o.l. vel nærmest er lukket ned? Kunne man bruge billige bogopsættertimer, eller måske endda frivillig arbejdskraft til udlevering? Der kan uden tvivl findes kreative løsninger, hvis man vil imødekomme befolkningens ønsker.

På samtlige nabobiblioteker: Allerød, Furesø, Hørsholm og Lyngby-Tårbæk kan man stadig hente reserverede bøger uden coronapas. Men altså ikke i Rudersdal.

Jeg vil på mange låneres vegne opfordre til, at Rudersdal Bibliotekerne genovervejer sine prioriteringer.

Mona Madsen (L)

Mellem af Kultur- og Fritidsudvalget

Skriverier bekræfter at der er brug for Lokallisten

Af Anne Christiansen (L), Formand for Byplanudvalget og Sten Troelstrup (L), Formand for Lokallisten

Tak til Jens Bruhn og Lone Gregersen for al opmærksomheden i flere debatindlæg. Det er næsten for meget, men det bekræfter os i, at der stadig er brug for Lokallisten, når Rudersdals nutid skal administreres og Rudersdals fremtid skal udformes. Det er vi selvfølgelig glade for, og lad så gå med, at vi godt kunne have ønsket os formen mere konstruktiv.

arrow Læs også: DEBAT: Lokallisten mener hvad vi siger om Marina-grunden

Lokallisten opstod i sin tid fordi nogle engagerede borgere fandt ud af, at lokalpolitik er for vigtig til at overlade til landspolitikerne.

Beslutningerne i kommunalbestyrelsen har meget direkte og konkret betydning for borgernes hverdag, og derfor har vi et ønske om at alle, og ikke mindst de direkte berørte, skal have max. mulighed for at komme til orde og blive hørt, så sagerne bliver belyst så godt som overhovedet muligt, inden der træffes beslutning.

Denne inddragelse kan ske på mange forskellige måder og med meget forskellige grader af indflydelse, selvfølgelig afhængigt af, hvad det er for en sag, det drejer sig om.

Fra i den ene ende en ren orientering til i den anden ende, hvor en gruppe borgere får midler, som de selv bestemmer over, til at realisere en idé.

Dér er vi ikke endnu; men Lokallisten kunne tænke sig, at vi prøvede denne model ved fx at give et ungdomsråd en pulje, de selv kan disponere over.

Vi er da glade for, at de andre partier er med hen ad vejen, så det er lykkedes at få etableret en whistleblowerordning for kommunens ansatte, at få ansat en borgerrådgiver, at få ændret på reglerne for spørgetiden og senest at få vedtaget en aftale om borgerforslag. Ikke voldsomt, men alle sammen tiltag, der trækker i den rigtige retning, og alle sammen først foreslået af Lokallisten.