Kategoriarkiv: Politik

150 nye boliger i Vedbæk på vej

– Fremlæggelse af lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm, 31/8/2016
– af Axel Bredsdorff (Lokallisten), formand for Byplanudvalget

fb-haraldsvaenge 1Vi behandler i dag lokalplanforslaget for den nordøstlige del af Henriksholm samt de i høringsprocessen fremsendte indsigelser. Vi står således ved den planmæssige ”vejs ende” for dette byudviklingsprojekt, der har stået på siden 2007. En 9 år lang planlægningsproces er dermed ved at slutte.

Indsigelser
Der er fremkommet 52 indsigelser til lokalplanforslaget og i sagsfremstillingen er gengivet forvaltningens og byplanudvalgets forslag til besvarelse af disse. Hovedlinjerne i indsigelser er modstand mod de fem østlige huse, der er i lokalplanforsalget er tænkt at rumme 48 lejligheder i en maksimal bygningshøjde på 9,5 m.
Det er oplagt, at med realiseringen af denne lokalplan sker der forandringer i området, forandringer som også vil være synlige fra blandt Ellesøpark. Denne diskussion har vi tidligt fået adresseret, og der er afholdt flere dialogmøder med grundejerne i dette område, og i løbet af processen og senest her efter indsigelserne har vi igen lavet justeringer i lokalplanen i et forsøg delvist at imødekomme nogle af de ønsker, som beboerne øst for jernbanen har fremsat.
Vi forventer ikke at de imødekommelser vi nu kommer med i den sidste fase vil betyde, at alle ”er glade”. For vi har valgt at fastholde projektet overordnede struktur, valgt at følge de beslutninger der blev vedtaget i rammelokalplanen i 2011 og i dispositionsforslaget fra november 2015 som blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse.

Mange hensyn at tage
Men naturligvis er der tale om en samvejning af flere hensyn:
– hensynet til kommuneplanbeslutninger om at give mulighed for byudvikling på arealet med op til 32-33%,
– hensynet til fremskaffe attraktive boliger til nye borgere eller interne flyttede,
– hensynet til nabobebyggelserne (herunder Ellesøpark),
– hensynet til budgetbeslutningen (vedtaget af alle partier undtagen LA) om at indarbejde ca. 50 almennyttige boliger i projektet, og
– hensynet til at styrke mangfoldigheden i boligudbuddet i kommunen.
Det skal også erindres at det jo ikke er en kommunal grund, der skal ske en kommunalt finansieret byudvikling på, men der er tale om en grund ejet af statens ejedomsselskab Freja som i samarbejde med Bonava (tidl. NCC Bolig) skal gennemføre et projekt, der også er økonomisk realisabelt. Vi er planmyndighed – ikke bygherre.

Området hvor de almennyttige boliger skal være (”Haraldsvænge”)
De konkrete planændringer der er lagt op til her efter indsigelserne kan opsummeres således:

For delområde C (nærmest banen) er i dagsordenen nu lagt op til
– at den maksimale bygningshøjde skal være 9,5 m, og at tekniske anlæg højest må være 1,5 højere, hvilket er en begrænsning i forhold til de generelle regler der foreskriver ret til at gå 2 m over bygningshøjden for tekniske anlæg. Meget tyder dog på at der næppe heller vil være meget behov for tekniske anlæg på tag.
– For samme område fastslås, at der ikke må laves tagterrasser, for at reducere indbliksgener til naboerne
– Ved at begrænse altangange og reposer størrelse mod øst og nordøst er stillet krav om at disse bliver lovlige men så smalle at de ikke kan fungere som egentlige opholdsterrasser
– Det nordligste hus i område C gives en kote 0,5m lavere end i lokalplanforslaget
– Belysning på facader og carporte skal afskærmes mod Kystbanen og Ellesøpark
– Muligheden for at lave et fast naturhegn og en begrønnet lydabsorberende støjafskærmning der respekterer beplantningsbæltet mod banen. Her ikke mindst et krav om at rundkørslerne afskærmes mod sti og kystbane med tæt beplantning, netop for at undgå lysgener i området og øst for banen.
Samlet set ikke uvæsentlige imødekommelser som både tager hensyn til naboskaberne og projektet selv.

Øvrige planområder
Dertil er der sket ændringer direkte foranlediget af indsigelse og indlæg på borgermødet, idet der er fjernet det sydligste hus og en sti i område A, da naboen syd for – med rette – fandt at man kom ”lidt for tæt på”.

Endelig en række justeringer omkring fredskoven, søen, etablering af grundejerforening og enkelte andre forhold.

Kommuneplantillæg 8
Udover at vedtage lokalplanforslaget er der også lagt op til at vedtage tillæg 8 til Kommuneplan 2013, der indebærer:
– at der sker en minimal justering i områdeafgrænsningen for så vidt angår en enkelt ejendom
– at områdeanvendelsen ændres mere i retning af boliger og specifikt ved at den generelle anvendelse overgår fra erhverv til boliger
– at bebyggelsesprocenten på 33% omformuleres til et maksimalt bebygget areal på 19.861 m2 (lidt mindre end 33%)
– at der fastlægges minimum-grundstørrelser

Stor tak for gode indspil og diskussioner
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der har bidraget til den meget lange planlægnings- og udviklingsproces. Det gælder såvel borgere, bygherre, forvaltning og politikere. Der forestår en meget slidsom byggeperiode, som vil trække store veksler på såvel infrastruktur som naboer og Vedbæk/Trørød-området. Men forhåbningen er at vi med denne ny bebyggelse får skabt flere attraktive bebyggelser, tæt ved skov, åbent land, bymidte, god infrastruktur, skole og daginstitution, fritidsfaciliteter inkl. en havn og to strande.
Måske kan man ærgre sig lidt over at de boligmæssige kvaliteter som bebyggelsen i sin helhed skaber mulighed for ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed, men nu er det op til bygherre i samarbejde med kommunen at få godkendt en byggetilladelse. I denne vil vi også fastlægge hvordan nedrivnings- og byggeprocessen kan håndteres med færrest mulige gener for omgivelserne.

Sagen har været forelagt Byplanudvalget der vedtog den enstemmigt, efter at et forslag fra Claus Larsen var faldet med 1 stemme mod 6. I økonomiudvalget skulle vi alene forholde os til kommuneplantillægget og dette blev også vedtaget enstemmigt. Jeg skal anbefale indstillingerne til tiltrædelse her i kommunalbestyrelsen.

SIDSTE: Hvordan gik det så?
– en enig kommunalbestyrelse undtagen Liberal Alliance vedtog forslag som det var indstillet. Liberal Alliances modstand mod projektet var begrundet i at ”planprocessen var forhastet”, at partiet ikke ønsker kommunal kulturinstitution på de afsatte 1000 m2 og at så mange nye borgere ville være en belastning for Vedbæk lokalsamfund.

Se lokalplanforslaget

fb-haraldsvaenge2

Rudersdal har nu en Arkitektur- og Bevaringspolitik

– forelæggelse i Kommunalbestyrelsen, den 31/8 2016,
af Axel Bredsdorff (formand for Byplanudvalget)(Lokallisten)

Digital StillCameraArkitektur- og Bevaringspolitikken bygger på en række værdier, hvor de vigtigste er:
– ny arkitektur skal tilpasses stedet, hvor der bygges
– bevaringsværdige bygninger skal sikres mod nedrivning
– attraktive, levende og trygge bymiljøer er forudsætning for at styrke fællesskabet
– byfortætning skal ske i respekt for stedet og understøtte et levende bymiljø
Disse værdier er henvendt til såvel private som offentlige bygherrer, og ligger i klar forlængelse af kommuneplanstrategiens overordnede målsætning om ”Tæt på og meget grønnere”.

Kommunen, bygherren og borgerne
Tematisk er politikken bygget op omkring Bygninger, Byer og Landskabet, og for hvert af disse beskrivende afsnit afsluttes med en mere handlingsrettet påpegning af:
– Hvad vil kommunen?
– Hvad kan du som bygherre?
– Hvad kan du som borger?

Samlet set bliver på 64 sider gennemgået de arkitektoniske kvaliteter som findes i kommunen, de karakteristiske bymiljøer og landskaber og disse eksempler skal både tjene som erindringer og som inspiration til at følge de gode eksempler.

Udkastet er blevet til i en proces med blandt andet afholdelse af work-shops for interessenter, der har været tilknyttet ekstern konsulentbistand, den har været forelagt Byplanudvalget og været i offentlig høring her i foråret. De i sidste omgang indhentede kommentarer har ikke administrativt eller politisk givet anledning til at ændre i forslaget som det lå i maj, ud over at der rette faktuelle fejl og misforståelser.

Hvad skal det hele nu gøre godt for?
Med dette politiske instrument har vi defineret en retning og nogle værdier, som får betydning for kommuneplanen:
– Nye retningslinjer for kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger frem mod en kortlægning over alle bevaringsværdige bygninger og hertil fastlæggelse af nogle fælles målsætninger for de fysiske omgivelser.
– I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner har vi nu et dialogværktøj der forhåbentlig kan sikre at kommende byggerier i højere grad tilpasses omgivelserne.
– Vi ansporer også til initiering af bevarende lokalplaner for udvalgte områder, hvis områder selv ønsker det.
– Endelig lægges op til at der i forbindelse med forelæggelse af projektlokalplaner laves egentlige kontekstanalyser: hvordan passer det kommende ind i det eksisterende?

Dialogværktøj
Arkitektur- og bevaringspolitikken er også et godt dialogværktøj i forhold til den konkrete byggesagsbehandling og ikke mindst i forhold til at håndhæve en restriktiv praksis i mødet mellem bebyggelsen og det grønne.

Selvsagt forpligter politikken også kommunen selv som bygherre, både når vi nybygger, vedligeholder eller skaber nye bebyggelser og byrum.

Vores arkitekturpris udvides med en bevaringspris eller en klassiker-pris, der igen peger på det gode eksempel.

Formidling
Endelig er det tanken at fortsætte dialogen med grundejerforeninger og ikke mindst ejendomsmæglere og håndværkere da de jo spiller en afgørende rolle for udbredelsen og forståelsen af politikken.

Helt ekstraordinær tænkes den vedtagne politik at udkomme som en egentlig publikation, der i begrænset omfang kan udsendes til lokale aktører, så der både er et fysisk og et digitalt opslagsværk, der hele tiden kan inspirere.

En stor tak til alle borgere (lægmænd som fagfolk) der deltog i de indledende drøftelser af arkitektur- og bevaringspolitikken, tak for de mange indspil og til en engageret forvaltning, der med rette kan være stolte af en nyskabelse, som mange kommuner vil misunde os.

Og vil du smugkigge i dette betydningsfulde værk så gør det her:
https://www.rudersdal.dk/files/agenda_documents/2016/35/faddea76-aa06-4efe-9f64-04c1eda9fe36.pdf

God fornøjelse

Børnene først

– Budgetordførertale 31/8/2016, af Axel Bredsdorff, gruppeformand for Lokallisten.

BARNBudgetlægningen for 2017-2020 er endnu en svær omgang. I år består udfordringen i at skulle finde omkring 375 mio kr over fire år på et budget som pr. år har en ”omsætning” på godt 3,5 mia. kr. Det lyder måske ikke af meget, men da 90% af budgettet er mere eller mindre statsligt fastlåst, er det kunne en begrænset del vi kan påvirke selv. Og i år og de kommende år kommer det til at gære ondt. Der skal prioriteres! Vi har i Lokallisten valgt at prioritere børnene og de unge først.

Rammerne
Tre overordnede forhold præger i disse år udviklingen i kommunerne i almindelighed og Rudersdal i særdeleshed:
– Vores muligheder for at udfolde vores kommunale selvstyre bliver løbende udfordret af et Folketing der i stigende grad mener, at det er dem, der skal fastlægge servicestandarder, udgiftsniveauer og ressourceanvendelsen på de traditionelle kommunale kerneydelser. Senest har regeringen i forbindelse med finansloven kastet sig direkte ind i et kommunalt kerneområde – ældreplejen – og valgt at lade kommunerne gennemføre besparelserne og så kommer ministrene som julemænd og deler ”de gode gaver ud til de udvalgte” – som jo tydeligvis ikke i særlig grad er vores kommunes borgere. Vores politiske handlerum bliver mindre år for år.

– Samtidig bliver vores økonomiske muligheder år for år begrænset af servicerammer, refusionsordninger og udligningsordninger, der alle sammen betyder, at Rudersdal skal indstille sig på at stadigt mindre af vores ”egne penge” kan finde anvendelse lokalt. Som borgmesteren har påpeget vil udligningsordningerne alene betyde at vi fra at have betalt 1 mia. kr til andre kommuner må imødese at dette beløb vil stige til 1,5 mia. i løbet af få år. I de ti år kommunen har eksisteret har vi reduceret de kommunale serviceudgifter med ca. 1% om året, og da dette formodentlig vil fortsætte er den stramme økonomi blevet et vilkår vi åbenbart skal vænne os til.

– Endelig har vi i Rudersdal en demografisk udfordring, som er til at føle på: Vi føder selv for få børn, hvilket dog delvist kompenseres ved nettotilflytning af børnefamilier, vi bliver stadigt ældre og stadig flere ældre (heldigvis), vi modtager i disse år mange flygtninge og asylansøgere, og vi har en klar underrepræsentation af de yngre årgange. Skal kommunens lokalsamfund stadig være dynamiske, mangfoldige og fulde af liv skal vi seriøst arbejde på at skabe fornyelse i boligmassen, større mangfoldighed i boligudbuddet og givemulighed for at bygge til de aldersgrupper og familier, som vi vil fastholde eller tiltrække. Disse forhold har ikke direkte noget med budgettet at gøre, og dog. For ønsker vi at være en attraktiv kommune for yngre familier, så må de serviceområder som de efterspørger – her specielt daginstitutioner og skoler – være i top.

Brug for nytænkning
Med en målsætning om at vi vil bidrage til at gøre en god kommune bedre foreslog vi i Lokallisten sidste år at vi i stigende grad fokuserer på at ”gøre tingene anderledes”, ”at tænke nyt” og ikke fortsætte med hovedløse %-besparelser på alle konti (altså ”grønthøster”-metoden). I den forbindelse er det glædeligt at projektet ”Udvikling og Fornyelse” som bæres frem af kommunens dygtige medarbejdere hele tiden er i stand til at identificere nye løsningsmåder og også serviceområder der kan omlægges eller fjernes helt. Ligeledes er det – efter vores mening – den rigtige vej at gå, når Børne- og Skoleudvalget har igangsat en proces hvor hele den økonomiske/pædagogiske praksis på skoleområdet endevendes med henblik på at se om der er nye måder at strukturere skoleverdenen på. Her afventer vi nogle spændende forslag i løbet af 2016/17. Ligeledes bemærker vi med tilfredshed at en omstrukturering af Socialområdet er på vej, med blandt andet det formål at øge den direkte borgerrettede fokus i opgavevaretagelsen. Endelig bakker vi helt op om de tidligere vedtagne forsøgsansøgninger hvor vi Rudersdal får mulighed for at afprøve friinstitutioner som en del af vores samlede service. Mere af det, ville være vores råd.

Årets udfordring
Men vi kommer ikke uden om at der med budgetforslaget er lagt op til 375 mio. kr i besparelser over de næste fire år. Vi politikere, forvaltningens ledere, de lokale MED-udvalg og hvad der måtte være af brugerråd og bestyrelser kender de konkrete besparelsesforslag – men borgerne flest kender dem næppe endnu. Et relevant spørgsmål kan jo være: hvor længe kan vi blive ved med at gennemføre så massive budgetreduktioner, der jo uvægerlig påvirker vores service og kernevelfærdsområder, og så stadig se borgerne i øjnene, stadig bevare optimismen og det gode humør? Hvor længe kan vi prale af at være en gode leve- og bokommune? I Lokallisten finder vi det temmelig anstrengende, at vi år efter år skal gennem denne øvelse: først sparer vi en frygtelig masse og så sidder vi til slut og ”køber lidt af ulykkerne tilbage”.

Nuvel, nu står vi med et budgetforslag, hvor der er realiseret besparelser for godt 375 mio. kr over de næste fire år. Vi kan se at den negative likviditet frem mod 2020 vil blive positiv, og endelig at der er luft i vores serviceramme i 2017 på 33 mio. kr og mere de efterfølgende år. Samtidig har vi fra et enigt HovedMED fået et klar signal om at vi skal være varsomme med bevidstløst at spare mere og mere uden tanke for hvordan de enkelte serviceområder udvikler sig.

Lokallistens grundopfattelse
Det er Lokallistens opfattelse:
– at vi skal budgetlægge så råderummet i servicerammen udfyldes, da alt andet vil være aldeles ødelæggende – ikke mindst for kommende års udmeldte serviceramme
– at udfyldelse af servicerammen må ske dels ved at ”købe nogle af tilpasningsforslagene tilbage” og dels ved at resten må ske ved at afsætte anlægspuljer, der kan udmøntes i forbindelse med budgetaftalen eller senere i fagudvalgene.
– at en overordnede målsætning om en ultimobeholdning i 2020 på omkring 100 mio. kr virker fornuftig
– at vi ikke skal røre ved skat, afgifter og grundskyld, da det som landet ligger vil være til mindre gavn for Rudersdal end for resten af de kommuner vi betaler til.

Børnene og de unge
Helt overordnet vil vi fra Lokallistens side i de kommende drøftelser prioritere børnene og de unge!

driften vil vi
– Tilgodese skovbørnehaver og skovbørnehavegrupper, udover hvad der er indeholdt i tilpasningsforslag 24A på BSUs budget.
– Undgå de foreslåede tvungne lukkedage i daginstitutionerne og
– Undgå reduktionerne på ledelsestiden i børnehusene.
Disse tre forhold truere alle normeringerne, som for os er vigtige at værne om.

Vi vil
– Udskyde skolernes rammebesparelser (kronebeløb/elev og basisbeløb) til i helst 1/8 2018, så det nedsatte strukturarbejde har set dagens lys og kan indarbejdes i budgettet. Ligeledes ønsker vi at sikre endnu et år med ro til at implementere folkeskolereformen
anlægssiden vil vi:
– Afsætte midler til at renovere Skovlyskolen, der har påtrængende behov både ude og inde
– Afsætte yderligere midler til at sikre skoleveje og veje til fritidsfaciliteterne, herunder Bregnerødvej/Kajerødvej, på Gøngehusvej og krydset Stationsvej/Strandvejen i Vedbæk.
– Afsætte yderligere midler til udvikling af vores idrætsfaciliteter, da vi mener at ordentlige fysiske rammer for idrætslivet er forudsætningen for at foreningerne kan fastholde de unge og rekruttere nye ledere. Og i vores optik er diskussionerne om en fornyelse af Holtehallerne og Rundforbi Stadion endnu ikke afsluttede.

Resten af budgettet
Udover disse børne- og ungerelaterede indsatsser vil vi pege på følgende inden for driften:
– Gennemføre ”Åbent bibliotek” på Hovedbiblioteket i lighed med vores øvrige biblioteker og vi har peget på at vi kan foreslå at anlægsinvesteringer helt eller delvist kan anvises ved reduktion i personalenormeringen på bibliotekerne
– På administrationsområdet ønsker vi at nulstille besparelse på Byggesagsbehandlingen på to årsværk, idet sagsbehandlingstiderne allerede er for lange, og da vi ligger relativt dårligt med sagsbehandlingstider i forhold til vores nabokommuner.

Og på anlægssiden vil vi
– afsætte yderligere midler til udvikling af vores bycentre: Birkerød, Nærum og Trørød
– gennem vores repræsentation i Forsyningen bidrage til at vi i højere grad får lavet en indsats mod de regnvandsbetingede overløb til vores søer og åer.

Bilag: Selve budgetforslaget kan ses på her på kommunens hjemmeside.

 

Så mangler vi bare Hørsholm

STI 2I dag den 24. maj indviede over 100 mennesker den nye sti fra Stenløkken til Sjælsmarksvej, over engen og gennem sumpene – på nyanlagt brodække – og gennem øvelsesterrænet i Allerød. Stien snor sig gennem området, insekter svirrer, nattegale og gøge underholder og en enkelt rørsanger blandede sig i koret. Stien rundt om Sjælsø har stået højt på Lokallistens valgprogrammer siden 1989, og sammen amtet lykkedes det at få realiseret en del af strækningen (Fra Højskolen Nebbegård til Solskrænten) for små 20 år siden, og nu er så næste etape realiseret. Nu venter vi kun på Hørsholm, der skal etablere stien langs søens nordlige bred, syd om ”Landsbyen” og frem til Nebbegård mod øst. Men allerede nu kan turen jo gennemføres, hvis man tager til takke med Sjælsmarksvej trafik….Alternativt: gå turen den ene vej og den samme vej tilbage. Der er nok at se på. Tillykke til Rudersdal og Allerød.

Axel Bredsdorff (Lokallisten)
Formand for Byplanudvalget
Rudersdal

Godt nyt for kommunens flygtninge

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

Da vi besøgte Sprogcentret Hellerup i begyndelsen af året gentog vi fra Erhvervs-, Vækst- Beskæftigelsesudvalget, at det var urimeligt at flygtninge og asylansøgere ikke måtte arbejde, holde ferie og heller ikke gå på Sprogskole i sommerferien. Vi frygtede at det ville betyde tab af opnåede kompetencer og spild af tid – hvorfor ikke tilbyde dem sommerferieundervisning? Ligeledes påpegede vi at vi nu har så mange potentielle dansk-elever, at det ville være hensigtsmæssigt at en del af undervisningen foregik i Rudersdal, ikke mindst når (næsten) alle vores nye medborgere falder ned på den lave integrationsydelse til sommer. Den daglige transport er en anseelig udgift på et beskedent budget.
Det er rigtigt glædeligt at det nu er lykkedes at komme i mål med begge ønsker: Nu går der tre hold lokale kursister til dansk-sprog-undervisning på Kulturcenter Mariehøj, mange tæt på hvor de bor. Og at der i sommerferien arrangeres 15 timers undervisning hver uge for flygtninge og asylansøgere, så de virkelig kan komme videre.
I Lokallisten er vi meget tilfredse med det gode samarbejde med Sprogcenter Hellerup, og at de har udvist forståelse for at vi i vores kommune gerne vil sætte turbo på sprogundervisningen og på den lokale forankring af undervisningen. Tilegnelsen af det danske sprog er en fundamental forudsætning for den videre integration, og heldigvis deltager ca. 150 flygtninge i sprogundervisningen – hvilket svarer til godt halvdelen af de ca. 300 flygtninge og familiesammenførte vi havde ved udgangen af 2015.

Axel Bredsdorff (Lokallisten)
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget