Det mangfoldige liv

Mangfoldighed og åbenhed skaber liv og energi i lokalsamfundet.

For nogle år siden var Rudersdal godt på vej til at blive en pensionistkommunen – sådan er det ikke mere. Der dør stadig flere end der fødes i kommunen, men samtidig flytter der flere til end fra, så befolkningstal-let stiger lidt, og da mange af tilflytterne er børnefamilier, bliver gennemsnitsalderen stadigt lavere. Denne udvikling skal vi fastholde og styrke ved at tilbyde varierede boligformer, gode og velfungerende børnehuse og skoler med så meget reservekapacitet, at tilflyttende børn kan få plads til det samme, og et rigt og varie-ret kultur- og fritidsliv med tilskud og faciliteter til både foreninger og borgerdrevne initiativer. 

Rudersdal skal være kendt som en kommune med masser af udfoldelsesmuligheder og mod på nye ideer, så vi kan blive ved med at tiltrække aktive og engagerede borgere og virksomheder. Mangfoldighed i lokal-områder, boligformer, alder, interesser og aktiviteter skaber liv i kommunen, og netop liv i kommunen er afgørende vigtigt for livet i kommunen.