Folkeskolen skal have friere rammer

Ro på nu – ikke flere ’reformer’ uden klare pædagogiske begrundelser, og ingen skolelukninger!

  • Giv skolerne flere penge og lad dem selv bestemme (mere).
  • Stærkt fokus på trivsel og social udvikling – mindre på tests.
  • Mere teater og musik.
  • IT er et middel, ikke et mål.
  • Flere penge til inklusion, og pengene skal følge børnene.
_69

En skolereform, der i vid udstrækning ”kørte lærerne og deres mangeårige erfaringer over”, kombineret med budgetreduktioner og en forvaltningsmæssig alt for rigid styring har på mange skoler i perioder kappet toppen af arbejdsglæden. Hyppige lederskifte, stor personaleudskiftning og øget søgning til private skoler er også tegn på at forholdene kunne blive bedre.

Vi vil arbejde for at tilføre skolerne flere midler ved at hæve beløbet pr. elev og flere ressourcer til særligt krævende elever og ved at give mulighed for at lave pædagogisk udviklingsarbejde.

Skolepolitikken skal fokusere på de resultater, skolerne skal opnå, og overlade det til skolerne selv – til lærere, elever og forældre – hvordan de skal opnås, så den enkelte skole kan udvikle sit eget særpræg. Den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen skal overlades til de kompetente skoleledere og deres medarbejdere – gerne i samspil med børn og forældre – og skal ikke – som i dag – fastlægges i direktiver fra skoleforvaltningen. I dag er der risiko for at den pædagogiske metodefrihed forsvinder og medarbejderengagementet udfordres, når lærerne med deres faglige kompetencer ikke kommer med på råd. Ved at give skolerne friere valg af udviklingsretning øger vi mangfoldigheden.

Med den baggrund, børnene i Rudersdal har, skal man anstrenge sig en del for ikke at have nogle af Danmarks bedste folkeskoler, målt på karaktererne i 9. klasse! Dette udgangspunkt forpligter os til at gøre det ekstraordinære for, at skolen på én og samme gang kan være en tryg ramme for børnenes personlige udvikling og give dem et højt fagligt niveau, og det forpligter os ikke mindst til at sørge for optimal støtte til de børn, der ikke har fået det hele forærende.

I Lokallisten lægger vi vægt på at alle børn har en skole i deres geografiske nærområde. Forbigående udsving i børnetallet skal ikke medføre skolelukninger. I stedet skal vi anvende midlertidigt ledige kvadratmeter på skolerne til andre fornuftige ting, fx dagpasningstilbud, skolefritidsordninger eller foreningsaktiviteter.
Skolerne skal stimuleres børnenes personlige udvikling og hjælpe dem til at nå det bedst mulige faglige niveau. Men det er også vigtigt, at skolen er en tryg ramme, hvor trivsel sættes højt. Trivsel i skolerne er vigtig og vi bør have en målsætning om at ingen børn må opleve ensomhed.
Inklusionsopgaven forudsætter at der tildeles ekstra ressourcer til barnet og/eller klassen og vi skal give lærerne den fornødne efteruddannelse, og her halter vi bagefter i Rudersdal.
Vores børn skal være selvhjulpne, kompetente og kritiske brugere af IT og medier. Lokallisten hører ikke til dem, der mener at iPads er genvejen til al god undervisning. I visse sammenhænge måske, men ikke som et universelt redskab. Teknologien må ikke styre undervisningen.

Eleverne skal i videst muligt omfang inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen for at give dem demokratiske erfaringer og medejerskab til skolelivet. Undervisningen skal være tilpasset elevernes forskellige udgangspunkter. De svageste børn og de to-sprogede skal have særlig opmærksomhed, men de hurtigst lærende må ikke overlades til kedsomhed, ligesom de stille elever ikke må lide under at mere udadvendte elever dominerer i klassemiljøet.

Skolerne skal arbejde sammen om at tilbyde et bredt udbud af valgfag på tværs af kommunen.
I hele skoleforløbet skal elevernes lyst til selv at sætte ting i gang – deres ”iværksætter-gen” – støttes. Skolefritidsordninger og eftermiddagstilbud på skolerne skal åbne for et aktivt fritidsliv og hjælpe børnene til at knytte nye kammeratskaber på tværs af klasserne. Samarbejde med sportsklubber, foreninger, musikskole, billedskole, bibliotek m.fl. kan udvide feltet af muligheder.

<–Tilbage til oversigt