Lokallistens mærkesagerEn god start er det allervigtigste
Børnene er vores fælles fremtid, og derfor er gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud en investering, ikke bare en kommunal driftsudgift.
Vi skal bevare og udbygge mangfoldigheden i dagtilbuddene. Der skal være store og små institutioner, integrerede og ikke-integrerede, naturbørnehaver og dagpleje, og vi skal øge personalenormeringerne til et niveau, vi kan være bekendt. Til de børn, der kræver ektra opmærksomhed skal der følge ressourcer til ekstra personale og uddannelse.
Der skal være ro på skoleområdet – ingen nedskæringer, ingen omlægninger uden klare pædagogiske begrundelser og ingen skolelukninger. Skolernes ledelse og medarbejdere skal have større frihed til selv at tilrettelægge skoledagen og pædagogikken for at styrke engagementet og arbejsdsglæden, og skolerne behøver ikke at være helt ens.

Vores herlige natur skal inddrages i børnenes liv i dagsinstitutionerne, i dagplejen og i skolerne.

Bæredygtige miljøløsninger
Rudersdal halter miljø- og klimapolitisk bagud i forhold til de andre kommuner i hovedstadsregionen – det skal der rettes på.

Vi skal have en mere ambitiøs affaldshåndtering og meget mere genbrug – også også direkte på genbrugsstationerne. Regnvand skal ledes i jorden, ikke i kloakken, så vi undgår de mange forurenende overløb af spildevand til vandløb, søer og hav, og vi skal være mere ambitiøse med at få renset vores vandløb og søer, end vi bliver pålagt fra staten.

Der skal mange flere solceller på tagene, både på kommunens egne bygninger og på borgernes. Kommunens varmeforsyning skal arbejde frem mod brug af fossilfri energi, og i kommunens bilpark skal benzin- og dieselbiler fases ud til fordel for elbiler og elcykler.

Det skal være sikkert at færdes til bens og på cykel, gerne på “genveje” til institutioner, bycenter og stationer. Derfor skal sikkerheden for de bløde trafikanter vægtes højere end fremkommeligheden for biler.


Styrk engagementet og de lokale fællesskaber
Kommunen skal understøtte lokale initiativer med (adgang til) mødelokaler og andre faciliteter for at fremme, at folk engagerer sig i deres lokalområde og dets institutioner og udvikling.

Kommunen skal selv lægge opgaver ud til lokalt selvstyre/brugerstyre og give støtte til at lægge lokale vedligeholdelsesopgaver ud til lokale fællesskaber.

Når unge tager selvstændige initiativer for at styrke fællesskabet skal de støttes – på deres egne præmisser.

er skal skabes bedre mulighed for etablering af bofællesskaber, ikke mindst “oldekoller” – de er efterspurgt af mange, og de skaber rammer om et trygt liv, gensidig hjælp og fælles oplevelser.

Vi skal udbedre “det gode naboskab” for at styrke lokalområderne og give bedre ressourceudnyttelse og fremme deleøkonomi.

<–Tilbage til oversigt over valgprogram