LokalListens vedtægter

Vedtægter for LokalListen Rudersdal

1. Foreningens navn er LokalListen Rudersdal, og dens hjemsted er Rudersdal kommune.

2.  LokalListens formål er at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger for at fremme udvikling, mangfoldighed, social ansvarlighed og indsatsen for natur og miljø.

3.  LokalListen er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindinger.

4.  Enhver som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent kan være medlem.

5.  Årsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes senest den 15. marts. Det indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og dagsordenen skal mindst omfatte:
– Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden.
– Godkendelse af regnskab.
– Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen og listens medlemmer af kommunalbestyrelsen.
– Bestyrelsens forslag til LokalListens handlingsplan for det kommende r.
– Valg af bestyrelse og formand, sekretariat og kasserer samt to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelse eller sekretariat.
– Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6.  Bestyrelsen har ansvar for ledelsen af LokalListen mellem årsmøderne. Den består af en formand og 3 medlemmer valgt af årsmødet, samt et medlem udpeget af og blandt LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen.

7.  Imellem årsmøderne indkalder bestyrelsen til medlemsmøder og offentlige møder om aktuelle politiske spørgsmål, og medlemmerne opmuntres til at samarbejde med kommunens øvrige borgere om lokale spørgsmål og om at udvikle forslag til kommunens politik.

8.  LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen har ansvar for den daglige politik.

9.  Sekretariatet varetager den daglige drift – herunder kassefunktion og kommunikation. Det består af 3 medlemmer, valgt af årsmødet. Sekretariatet kan supplere sig efter behov.

10.  Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret, og foreningen tegnes økonomisk af kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem.

11. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på et årsmøde.

12. Forslag om ophævelse af foreningen behandles som vedtægtsændring og skal være ledsaget af forslag om hvilket almennyttigt formål foreningens formue skal overgå til. Beslutning om ophævelse skal bekræftes med 2/3 flertal på et efterfølgende rsmøde indkaldt med mindst 3 ugers varsel.

Vedtaget af årsmødet, den 14. marts 2007