Mangfoldighed i boligudbuddet

Lokallistens politik på boligområdet

  • Vi vil fremme almennyttige boliger, andelsboliger og bofællesskaber, både for ældre og andre.
  • Seniorboliger og ungdomsboliger skal prioriteres.
  • Der skal være plejehjem i alle dele af kommunen.
  • Omdannelse af udtjente erhvervsejendomme til boliger.
  • Modvirke ghettodannelser af enhver art
Byggeri

Rudersdals folketal er heldigvis stigende, og der er et generationsskifte i gang i mange kvarterer. De ældre flytter efterhånden ud af de store boliger, og nye børnefamilier flytter ind. Kommunen skal fremme denne udvikling ved at gøre det lettere for de ældre at finde en mere overkommelig bolig, når det bliver aktuelt, så nye, unge familier kan overtage de store huse og haver til glæde for alle parter og for kommunen som helhed. Kommunen skal fremme, at der bygges mindre boliger på de tilbageværende byggegrunde, gerne fleksible og med indbyggede muligheder for fællesskab og gensidig støtte – især til de ældre, men også til de unge, der flytter hjemmefra, og børnefamilier, der flytter til, og hvis det ikke dækker behovet for ungdoms- og ældreboliger, skal kommunen finde andre måder at gøre det på. Samarbejdet mellem kommunen og DTUs Boligfond i Nærum, hvor der nu kommer knapt 300 ungdomsboliger er et eksempel til efterfølgelse.

I de kommende år skal der gennemføres omdannelse af udvalgte udtjente erhvervsarealer til boliger. Lokallisten ønsker at denne boligomdannelse sker, så vi også får nogle af de boligtyper, vi har for få af i kommunen: fx mindre lejligheder, seniorboliger, ungdomsboliger, singleboliger. Vi har stadig brug for flere almennyttige boliger og flere andelsboliger.

Der er også stor efterspørgsel på etablering af bofællesskaber, enten som aldersintegrerede eller som seniorbofællesskaber. Stramme kommune- eller lokalplanrammer har siden kommunesammenlægningen været en hindring for realisering af de borgerdrevne projekter, så mange borgerinitiativer er gået i sig selv, før de var ”foldet helt ud”. Frem for at problematisere drømmene om nye boformer, skal kommunen støtte og skabe rammer for at de kan realiseres.
Rudersdal har udpeget bevaringsværdige kulturmiljøer, har udarbejdet en ”Arkitektur- og Bevaringspolitik” og en registrant over bevaringsværdige huse i hele kommunen. Disse værktøjer forpligter kommende politikere på at der i forbindelse med ombygning, renovering eller tilbygning tages de fornødne hensyn til helheden og kvarteret.

På samme måde som et mere vedholdende arbejde med ”Det gode Naboskab” formodentlig vil kunne styrke lokalsamfundenes sammenhængskraft og fællesskab. Et arbejde som i høj grad skal bæres frem af lokalsamfundene selv, men hvor kommunen kan bidrage med inspiration og rådgivning. En ”grøn guide” kunne være en værdifuld katalysator for udveksling af gode erfaringer og velfungerende fællesskaber.

<–Tilbage til oversigt