Miljøpolitik

Bæredygtig miljøpolitik

  • Vi skal være ambitiøse mht. vandmiljøet i søer og vandløb – de statslige krav er helt utilstrækkelige.
  • Kommunen skal skifte til el-biler el-cykler, og vi skal lave flere ladestandere.
  • Solpaneler på kommunens bygninger og gerne også på private byggerier.
  • Regnvand skal i jorden, ikke i kloakken – ikke flere overløb.
  • Meget mere ambitiøs affaldssortering – lær af andre kommuner.
  • Vestforbrænding og Norfors bør fusioneres.
Billedet ovenover viser Dronninggårds Allé broen, dvs. kanalen mellem Vejlesø og Furesø - som illustration af den kommunale over-ernæring med kvælstof og ISÆR fosfor. Foto: Finn Bro-Rasmussen
For at skabe en bæredygtig udvikling skal vi alle bidrage til en omlægning af forbrug og livsstil, og kommunen skal gå foran både af hensyn til sin egen drift og for at sætte det gode eksempel. For alle offentlige bygninger skal der foretages energirenovering og etableres faskiner eller overfladeafledning for regnvand, ligesom der skal satses på brug af vedvarende energi. Visse vedvarende energianlæg har tilbagebetalingstider på 5-6 år, og så er der ikke meget at betænke sig på.

De mest energieffektive og miljørigtige biler og arbejdsredskaber skal benyttes i hele den kommunale virksomhed, og der skal være en konsekvent grøn indkøbspolitik i alle dele af forvaltningen – herunder økologiske fødevarer i alle kantiner og institutioner. Ved det kommende udbud af kommunens bilpark må der arbejdes for, at så mange af kommunens biler – som muligt – bliver eldrevne.

Kommunen skal arbejde konsekvent på at nedbringe alle former for forurening og spild i sin virksomhed og vise vejen mht. besparelser på vand og andre naturressourcer og fremme af genanvendelse. Den skal stille sine erfaringer til rådighed for borgere og virksomheder og give information om, hvad man selv kan gøre for at blive mere miljøansvarlig. Igen ville en ”Grøn Guide” kunne gøre god gavn.

Rudersdal er med i affaldsfællesskabet ”Nordfors”, hvor de øvrige kommuner er ret ”fodslæbende” i forhold til at indføre ordninger der stimulerer til øget genanvendelse. Nu får vi måske en kildesortering i fire fraktioner fra en gang i 2019, men det er ikke godt nok. I mange kommuner landet over har man i årevis kørt med kildesortering i seks fraktioner af husholdningsaffaldet, og heri indgår også indsamling af biologisk affald, der er én af de store fraktioner af husholdningsaffald. Nordfors har ingen planer om at håndtere denne fraktion. Lokallisten mener derfor at vi i Rudersdal må lægge pres på de andre kommuner i fællesskabet, at vi må gå forrest med mere ambitiøse ordninger og at vi bør støtte borgere, grundejerforeninger og boligafdelinger til at tage nye initiativer, der styrker genanvendelsen.

Vi mener også i Lokallisten at Nordfors med sine fem medlemskommuner er alt for lille et selskab til denne opgave, og vi bør søge kontakt med Vestforbrænding om samarbejde og på sigt sammenslutning af de to fællesskaber.

Vores genbrugsstationer skal fortsætte med at være et tilbud, til de der har bil, og der skal ske udskillelse af ”gode ting”, der enten kan byttes væk eller sælges således som det også fungerer i Nærum og i en lang række kommuner i regionen.

Beskyttelsen af vores grundvand, søer og vandløb er kommunens og forsyningsselskabernes ansvar, og vi skal etablere et effektivt samarbejde med de omliggende kommuner for at sikre grundvandet og bekæmpe vandforureningen. Kun få af vores vandløb og vådområder lever op til EU’s og den danske lovgivnings krav om en tilfredsstillende økologisk kvalitet, og det vil kræve en stor indsats at få rettet op på forholdene. Det trækker i langdrag med de overordnede nationale planer, men vi kan fx arbejde for nedsivning af regnvand, hvor det overhovedet er muligt, mens vi venter – det vil både gavne grundvandsdannelsen og begrænse forureningen fra overløb fra kloaksystemet i forbindelse med skybrud. En flot målsætning kunne være at vi ved en konsekvent begrænsning af overløb fra vores kloaker til vores søer kunne sikre badevandskvalitet i alle vores større søer, så hvert bysamfund fik egen badeplads.

<–Tilbage til oversigt