Politisk grundlag

Valgprogram 2009-2013

LokalListen er den væsentligste opgave at føre politik i dialog med alle der bor, arbejder eller driver erhverv i Rudersdal Kommune. Vi er fri af de landspolitiske partiers bindinger. Kommunens politik skal udspringe af rudersdalernes oplevelser og erfaringer, og vi skal tage medansvar for den nationale og globale udvikling. Kommunen skal finde løsninger i åben debat om mulighederne og i samarbejde med borgere, brugere og brugernes repræsentanter i bestyrelser og råd på skoler, i lokalområdet og i de mange sociale og kulturelle foreninger.

Vores valgprogram for indeværende periode finder du her.

LokalListens mission

LokalListen er en politisk platform for konstruktive samtaler og meningsudvekslinger om vigtige lokale anliggender.
Vi vil føre den åbne dialog helt frem gennem beslutningsprocesserne!
Derfor stiller LokalListen op til kommunevalgene for at få indflydelse på beslutningerne.
LokalListen arbejder tværpolitisk og er uafhængig af landspolitiske partier.

Sådan gør vi:

 • Vi tager udgangspunkt i lokale forhold i Rudersdal.
 • Vi fremlægger vores meninger klart og veldokumenteret som en af flere måder at anskue tingene på.
 • Vi lytter til det, som folk med andre meninger har at sige og vi gør os umage med at få de forskellige holdninger til at hænge sammen.
 • Vi er opmærksomme på, hvad virkningen af de politiske beslutninger kan være for de borgere, som har svært ved at trnge igennem med deres synspunkter.
 • Vi er særligt opmærksomme på de lokale politiske beslutningers indvirkning på miljø og klima.
 • Vi bilder os ikke ind, at vi sidder med den evige sandhed. Derfor er vi åbne for argumenter og tager gerne diskussionerne – åbent og ærligt.

Lokalpolitisk platform for LokalListen

Lokallisten arbejder for politiske løsninger, der udspringer af lokale ønsker og behov med ansvar overfor den nationale og globale udvikling.

Lokallisten er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindinger.

Lokallisten arbejder for fælles overordnede rammer om de store linier og for frihed til at udfylde dem på forskellige måder. Der skal være balance mellem hensynet til helheden og hensynet til den enkelte borger.

Lokallisten arbejder for at Rudersdal kommune bliver et socialt og økonomisk fællesskab, der gør en aktiv indsats for natur, miljø og sundhed, med respekt for lokalområdernes geografiske og kulturelle særpræg.

Lokallisten baserer sit arbejde på det lokale demokrati, hvor borgerne selv tager ansvar for at finde fælles løsninger. Både i de enkelte foreninger og institutioner i lokalområderne, og for kommunen som helhed.

Lokallisten ser det som sin hovedopgave at fremme borgernes engagement, og at føre politik i dialog med borgerne. Det gælder ikke mindst de mange som engagerer sig i kommunens hverdag. I de forskellige institutionsbestyrelser, i sportsklubber, i ældreorganisationer, boligforeninger, og i de sociale og kulturelle foreninger.

Lokallistens værdier:

 • Nysgerrighed og nærvær,
 • Kreativitet og grundighed,
 • Mod og mangfoldighed,

er styrende for det konkrete politiske arbejde i og uden for kommunalbestyrelsen.

Lokallisten er en lokalpolitisk gruppering,

 • der fører politik i dialog med borgere, foreninger og institutioner,
 • der er velorienteret og velforberedt, og kræver sagerne bredt oplyst, før der træffes politisk beslutning,
 • der har sine meningers mod, og tør gå nye veje
 • der viser respekt for mennesker med en anden mening og ser mangfoldighed som en styrke.

Udarbejdet af bestyrelsen den 29. januar 2007 – Med tilføjelser og rettelser fra debatten på Årsmødet 14. marts 2007.