Tag-arkiv: ændringsforslag

LokalListens ændringsforslag til budget 2010-13

Lokallisten fokus i budgettet er: Miljø og klima – børn og unge – de svageste i Rudersdal. I det følgende vil Lokallisten gennemgå vores konkrete ændringsforslag til budgettet, vedr. såvel drift som anlæg.

 Ændringsforslag til driftsbudgettet

Generel bedre normeringen i vuggestue og børnehave
Lokallisten ønsker at hæve personalenormeringen i vuggestuer og børnehaver for at sikre tiden til omsorg og kvalitet i dagligdagen. Alt for ofte er personale i dag alene med meget store grupper børn, i de tilfælde tilbyder kommunen reelt kun opsyn og ikke kvalificeret pasning med omsorg og pædagogisk udvikling.

Madordning inklusiv eftermiddagsmad
Vurdering af behovet for at tilføre ressourcer sådan at madordningen også dækker formiddagsmad for vuggestuen, samt eftermiddagsmad for vuggestue og børnehavebørn.

Afskaffelse af sommerlukning på Nærum bibliotek
Borgerønsker og brugerønsker peger på at der er et behov for sommerferieåbning igen, da borgerne også er glade for at læse i ferierne. Kommunen er ikke affolket i sommerferien.

Reduktion af venteliste til Musikskolen
Børn og unges engagement skal gribes her og nu. Ventelister fungerer unødigt pressende på ønsket om at sikre så mange børn og unge som muligt deltager i forenings- og kulturlivet.

Fripladser til fritidstilbud for udsatte børn og unge
For at få restgruppen med, ønsker LokalListen et særligt initiativ med fripladser for de børn og unge i Rudersdal, som kommer fra familier med få ressourcer eller som kommunen på anden måde vurderer det vil have præventiv virkning at sikre involvering i forenings- og fritidslivet i kommunen – via et kontant tilskud. Inspiration til modellen finder vi i Fredensborg kommune.

Forøgelse af central pulje til undervisningsmidler
LokalListen ønsker at øge den centrale pulje til undervisningsmidler for forsat at kunne støtte skolerne i at prioritere dette område og for at vi kan prioritere særlige indsatsområder i forlængelse af de politiske mål. F.eks. indenfor natur, teknik og klima og energi.

Miljømillionen / Pulje til miljøinitiativer i stil med sundhedspuljen
Lokallisten anbefaler at etablere en lokal miljøpulje, som kommunens afdelinger og institutioner kan søge til konkrete miljø- og klimaprojekter, som understøtter klimapolitikken. Projekterne skal medvirke til større omtanke for miljøet og klimaet i dagligdagen også efter projektets gennemførelse og skal samtidig give en her-og-nu positiv effekt for miljøet.

Klimakonsulent
LokalListen ønsker at etablere en borger- og erhvervsrådgivning med fokus på klima og energibesparelser. Inspireret af tidligere grøn guide ordning og initiativer som www.klimakbh.dk

Borgerombudsmand
Borgerinddragelsen i Rudersdal fungerer stadig ikke perfekt. Borgerinddragelse skal ske tidligere i beslutningsprocessen og ikke blot i form af en høring, når der er truffet en sindet beslutning. Borgere der ikke aktivt opsøger indflydelse, har kommunen også en særlig forpligtelse til at gøre en særlig indsats for at inddrage i det kommunale demokrati. LokalListen foreslår derfor, at der oprettes en funktion som borgerrådgiver eller borgerombudsmand, som skal fungere som vagthunden, der sikrer borgerinddragelsen. Opgaven vil være at sikre at borgerinddragelse indtænkes i beslutningsprocessen, at der sker en opsøgende indsats overfor borgergrupper som ikke har ressourcerne eller den nødvendige viden til selv at opsøge indflydelse, samt endelig at borgere nemt kan få vejledning og rådgivning om hvordan man indflydelse eller kommer frem med sine kritikpunkter, forslag og ideer til kommunen.

Hjemmepleje – genopretning af serviceniveau på funktionsniveau 4
Besparelsen på hjemmeplejens rengøring for ældre på funktionsniveau 4 trækkes tilbage og serviceniveauet genoprettes.

Livskvalitet for de svageste
Øgning af livskvalitet via øget adgang til sociale og fysiske aktiviteter og socialt samvær for ældre på plejehjem, borgere på handicap- og sociale institutioner, og ikke mindst den gruppe af borgere med små indkomster som kontanthjælp, folkepension eller førtidspension, som behøver støtte til deltagelse i sociale aktiviteter for at undgå marginalisering.

Reduktion advokatomkostninger
Indsats for færre sagsanlæg, og systematisk arbejde med mediator og forlig. Vedbæk havn, Beredsskabssagen, Skodsborg Strandpark og lign. koster dyrt i advokathonorar.

Nedlæggelse af direktionens puljer
Lokallisten ønsker ikke for mange og store uspecificerede puljer, som ikke er gennemskuelige for borgerne. Konkrete udgiftsbehov skal tages op politisk. Derfor vil Lokallisten reducere direktionens puljer.

Øgning af takster på Elleslettegaard
Stigning af taksterne på Elleslettegaard for at sikre at kommunen ikke giver kunstigt tilskud og underbyder markedet på et område, som er baseret på en forventning om økonomisk at hvile i sig selv.

Afbureaukratisering og effektivisering
Igangsættelse af projekt med afbureakratisering i Rudersdal samt mere fokus på effektivisering i administrationen. Med inspiration fra bl.a. oplægget ”1 time mere”. Medarbejdere inviteres til at komme med forslag til forenkling af arbejdsgange for at reducere administration og bureaukrati. LokalListen foreslår fast årligt effektiviseringskrav på 1 procent på administrationsudgifter på konto 6. (tillæg til den effektivisering Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2009)

Indkøb
Mere fokus på energieffektivt og grønt indkøb for at minimere driftsbudgetter, samt øget besparelseskrav til stordriftsfordelene og centraliseringen på indkøb.

Indsats mod socialt bedrageri
Det er vores vurdering at kommunen kan øge indsatsen mod socialt bedrageri og derved på sigt opnå en besparelse. Gerne i samarbejde med andre offentlige myndigheder. Der er mange eksempler fra kommuner, som har haft økonomisk fordel af sådan en offensiv.

Besparelser på lov- og cirkulæreprogrammer på grund af kun 80% implementering
Dette giver vel lidt luft i økonomien, når vi ikke kompenserer fuldt ud.

Forslag til ændringer på anlægsbudgettet
Renovering og udvikling af legepladser i daginstitutioner, skoler og offentlige

Lokallisten har altid lagt stor vægt på legepladser og udendørs rammer for børn og unge. Vi ønsker at give børn i kommunen bedre udfoldelsesmuligheder for at inspirere til udeliv og sikring at børnene får rørt sig i dagligdagen. Legepladser er desuden vigtige for den motoriske udvikling.

Lokallistens ambition er at minimum halvdelen af alle kommunale legepladser gøres offentligt tilgængelige.

Efter daginstitutionerne nu har fået tilskud til renovering, mangler skolernes legepladser, udviklingen af dagtilbuddenes legepladser samt de offentlige legepladser. Der er stadig mange behov og opgaver at tage fat på, derfor skal ressourcerne til legepladser øges.

Forbedring af fysiske rammer i daginstitutioner
De fysiske rammer i daginstitutionerne skal forbedre med udgangspunkt i politikken på området. Lokallistenvurderer at det afsatte behov ikke i tilstrækkeligt omfang kan leve op til visionerne om god arkitektur og fysiske rammer som understøtter de pædagogiske visioner. Vi ønsker at faldet i børnetallet medfører at antallet af kvadratmenter per barn stiger.

Renovering af skoler
Næsten alle skoler peger i deres høringssvar til budgettet på behovet for investeringer i at opdatere undervisningsmiljøet ude og inde. Der er behov for løbende renoveringer og ændringer i skolernes lokaler for at følge med tiden. Budget til ombygning på Bistrupskolen og Kajerødskolen er formentlig også for lavt sat. Det skal vi tage højde for i budgettet.

Forsøg med transport for “ikke selvtransporterende ældre”
Transport for ældre og svage til aktiviteter, indkøb osv. skal styrkes. Vi skal tilbyde en erstatning for telebussen i første omgang som et forsøg eventuelt i samarbejde med Taxa. Det skal være let og billigt og uden man skal visiteres og klientgøres bare fordi, man ikke selv kan klare transporten.

Kunststofbane i Vedbæk
BSV høje medlemstal og mange aktiviteter for børn kræver en kunststofbane for at kunne opretholde aktivitetsniveauet i vinteren. Det vil Lokallisten godt støtte, da det bidrager til både fysisk og mental sundhed for en stor gruppe børn i Vedbæk området. Derfor mener LokalListen at kunststofbanen skal etableres allerede i 2010. (Er allerede imødekommet i det fremsendte budgetforslag fra Kultur- og Fritidsudvalget)

Pulje til indsats for vandmiljøet
Vi ønsker at udvide den systematiske renovering af kommunens kloaker, samt mere gennemgribende oprensning af søer og vandløb, så der kan komme balance og liv i dem igen.

Budgetoversigt
Lokallisten har udarbejdet en budgetoversigt med vores egne beregninger og skøn på ovenstående forslag. Talbudgettet fremsendes, hvis du ønsker det. Send en mail.
Lokallisten ser frem til at få forslagene gennemregnet økonomisk af forvaltningen som led i budgetprocessen.

Maria Steno, gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget