Tag-arkiv: axel bredsdorff

Om at vente…. i Gl. Holte

 Af Axel Bredsdorff (Lokallisten). Formand for Byplanudvalget.

REMA 1000 i Bistrup i Birkerød.

REMA 1000 i Bistrup i Birkerød.

Bodil Jørgensen konstaterer i Rudersdal Avis, at nu må der da snart ske noget i sagen om den ny dagligvarebutik på Malmbergvej.
Som bekendt har ”Rema 1000” sammen med boligforeningen i området i et stykke tid arbejdet på at forny forretningerne på Malmbergvej, en sag som ikke alene har støtte i kommuneplanen men også blandt alle i byplanudvalget. I slutningen af 2013 vedtog vi de overordnede rammer for et nyt lokalt butikscenter i Gl. Holte og aftalte hvordan der kunne ske udvidelser i forhold til de eksisterende forhold.
På onsdag behandler vi de formelle ejerskabsforhold I øjeblikket afventer vi et endeligt byggeprojekt på arealet, og når dette er klar kan vi vedtage det lokalplanforslag, som er en forudsætning for at bl.a. ”Rema 1000” kan etablere sig. Forventningen er at lokalplanforslaget kan politisk behandles i marts eller april i år, hvorefter det skal fremlægges i offentlig høring i otte uger inden sommerferien, og hvis alt går vel kan et lokalplanforslag vedtages i august 2014. Herefter kan omdannelsen finde sted. Hvornår der så er etableret en dagligvarebutik i Gl. Holte handler om hvor hurtigt ”Rema 1000” kan få indrettet butik i de eksisterende og i nye lokaler.

Da vi naturligvis ønsker at overholde planlovens bestemmelser, kan vi ikke gøre det hurtigere, og p.t. er det kommunen, der afventer det nødvendige materiale fra boligforening og projektmager, for at kunne komme videre. Jeg deltager derfor gerne i koret der synger: ”Vi venter.., vi venter”, men forhåbentlig venter vi ikke forgæves, så Gl. Holte får sin dagligvarebutik, senest primo 2015.

Lokallisten tilfreds med budgettet – de konservative meldte sig ud af forhandlingerne

Tale 9. oktober 2013 ved 2. behandlingen af budget 2014-2017 v/Axel Bredsdorff (L)

Axel

Axel Bredsdorff, kommunalbestyrelsesmedlem

I dag skal vi så til den rituelle forelæggelse af det indgåede budgetforlig. Her vil vi efter tur ”glæde os over” at snart den ene, snart den anden af vores ”egne mærkesager” er kommet med i budgettet, underforstået efter vores egen gode indsats i forhandlingerne. Her er lejligheden hvor hvert eneste parti, stort som lille, kan rose sig selv og takke de andre for forståelse. Alle står i kø for tage æren for dette og hint ændringsforslag, ja, selv partier, der ikke har deltaget i budgetforløbet, endsige er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan i lokalpressen skrive, hvordan det kommende budget er ”som skrevet ud af Enhedslistens partiprogram”. Undervejs i denne aftenens budgetfremlæggelse vil man nok som borger undres over at først ét, siden et andet parti og måske endda et tredje parti ”særligt glæder sig over” denne udvalgte ændring, og koden er, at når man ”særligt glæder sig over noget”, betyder det på politikersprog, at det ”det var én af vores mærkesager, som vi kæmpede hårdt for, men til sidst ved vor ihærdighed og snilde fik vi de andre med på forslaget. Men det var hårdt!

Det er klart at denne rituelle performance er endnu mere vigtig i et valgår, med 5-6 uger til kommunevalget.

De eneste, som kan vælge en anden strategi er de konservative, der vil forklare hvorfor de så som de eneste ikke er med i budgetaftalerne. Det får de så lejlighed til lige om lidt, og vi kan som med- og modspillere – og borgerne som tilhørere – måske så forvente at der alligevel bliver mulighed for at få lidt politisk substans på bordet. Politiske uenigheder hører jo blandt andet til i parlamentariske forsamlinger.

Med denne indgang, har jeg jo næsten udelukket at vi fra Lokallisten kan sige noget som helst om det indgåede budget. Det vil jeg så gøre alligevel. Jeg vil tage udgangspunkt i den kendsgerning, at opgaven denne gang var overkommelig, da forslaget til budgettet ved førstebehandlingen var gennemarbejdet, ambitiøst på anlægsområdet, med god fokus på indbyggede økonomiske effektiviseringer i administrationen – og så ellers uden de store økonomiske udfordringer, der påkaldte sig aktiv handling fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Det siges at den bedste vejrudsigt man kan give, er at sige ”at vejret i morgen bliver som det var i dag”, og så får man 80% ret. Om kommunale budgetter kan man sige: ”budgettet for næste år bliver som sidste år”, og så har man mere end 90% ret. Alene den kendsgerning at en stadig større del af de kommunale budgetter er lov- og regelbundne, sætter grænser for den politiske kreativitet. Dernæst gælder det som med store skibe: en supertanker kan ikke skifte kurs på meget kort tid.

Ja, faktisk har vi under forløbet fra første til andenbehandlingen af budgettet flyttet rundt på max. 1% af kommunens samlede budget, og tilført kommunens anlægsbudget endnu 1% af det samlede budget på 3,2 mia. kroner/år. Er man til den slags kan man sige, at vi har flyttet rundt på beløb som er langt mindre end den budgetusikkerhed, som altid vil være i så stor en virksomhed.

Men er det så skønne spildte kræfter? 
På ingen måde, for budgetprocessen er også en mulighed for at drøfte med de andre politiske aktører, hvilke såvel kort- som langsigtede ønsker hver enkelt gruppe har til fremtidens Rudersdal. Og det har vi gjort inden for rammerne af en budgetforhandling. 

Derfor er det nok så meget de signaler, der ligger i budgetaftalerne der peger varigt fremad, fordi de udtrykker en fælles forståelse af hvor der er behov for en ny eller en styrket indsats:

 • vi vil videre på energibesparelsessporet
 • vi vil introducere vedvarende energi i kommunen
 • vi vil øget samarbejde med det lokale erhvervsliv
 • vi vil flere stier i det åbne land
 • vi vil forstærke indsatsen for at skabe tryghed i trafikken
 • vi vil forbedre parkeringsforholdene ved stationerne
 • vi vil kritisk give vores pladsanvisningssystem et eftersyn
 • vi vil blandt andet have både lejer- som ejerboliger på Kajerødskolens grund
 • vi vil bidrage til en styrkelse af bycentrene, og
 • vi vil fremrykke en fredeliggørelse af Kajerødvej/Bregnerødvej.
 • for nu blot at nævne enkelte dele af aftalen.

Disse tiltag er alle budgetpartierne enige om, og dem kan vi alle være tilfredse med og lige stolte af, for så viser det jo at budgetforløbet alligevel betød at et robust budget blev endnu bedre. Så giver politik pludselig mening.

Vi noterer os også at der blev plads til en mindre lettelse i indkomstskatten. Som den konservative leder på partiets landsråd understregede: ”Vi skal have skatten ned på arbejde!” Og når han nu siger det, så må vi jo hellere gøre det i Rudersdal….Synes alle partier, undtagen de konservative!

Læser man om de problemer, andre kommuner har med at få deres budget til at hænge sammen, var opgaven hos os absolut overkommelig. Det skyldes også, at vi har en dygtig økonomisk forvaltning, der fodrer os med valide tal og dermed skaber et godt beslutningsgrundlag for alle os, der ikke kan bruge hele vores liv på kommunale tal.

Vi glæder os i Lokallisten til at udmønte budgettets rammebeløb og de aftaler der er knyttet til budgettet.

Budgetforlig med gode perspektiver

af Axel Bredsdorff, medlem af kommunalbestyrelsen for Lokallisten i Rudersdal

Budget

Budgetforliget mellem A, B, F, V og LokalListen indeholder i forhold til budgetforslaget en forøgelse af anlægsrammen de kommende år på tæt ved 30 mio. kr. Pengene øremærkes dels til anlæg og vedligeholdelse af stier, dels til en fortsættelse af vores handleplan for cyklister og dels til at femrykke investeringerne i Trafikplan Birkerød, så vi allerede i 2014/15 får reguleret trafikken på Kajerødvej/Bregnerødvej. Alle disse anlægsopgaver vil medvirke til at forbedre trygheden og styrke nærmiljøerne.

På energiområder tager Rudersdal hul på etableringen af vedvarende energianlæg på udvalgte kommunale bygninger – dét er ikke sket før – ligesom der er afsat 5 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme, herunder rådhuset i Holte.

Helt nyt i budgettet er også en forstærket indsats for at styrkeerhvervsudviklingen i kommunen, dels med støtten til etableringen af det netop vedtagne ”Iniatiatek”, der bl.a. skal støtte iværksættere og innovation, dels med 1 mio. kr. til et øget samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv og dels med en pulje til initiativer, der kan styrke detailhandlen i vores bycentre i kommunen. Det er glædeligt, at de sidste to års debat om en styrket erhvervsindsats og den borgerdrevne debat om at bevare bycentrene på denne måde manifesterer sig i kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Endelig er der også afsat penge til at forbedre parkeringsforholdene for såvel bilister som cyklister ved stationerne for at styrke den kollektive trafik.

De øgede anlægsudgifter er finansieret ved at udskyde en foreslået udskiftning af vejbelysninger og ved at indregne en forsigtigt skønnet indtægt ved salg af Kajerødskolens grund. Kommunens kassebeholdning vil også om 4 år ligge på de ca. 100 mio. kr., som partierne er enige om giver den fornødne robusthed. Samlet set betyder budgettet at der sker fornyelser, effektiviseringer og administrative forenklinger, der gør det muligt at reducere budgettet med en samlet sum på 30 mio. kr./år, som budgetpartierne har besluttet at udmønte i en lettelse i indkomstskatten på 0,2 %.

Som noget nyt er der mellem budgetpartierne også aftalt en række initiativer, der skal gennemføres i løbet af den kommende tid, herunder:

 • at den kommunale pladsanvisning skal have et grundigt eftersyn
 • at kommunen skal arbejde mere aktivt med benchmarking med andre kommuner for at sikre, at vi til stadighed forbedrer vores serviceniveau og produktivitet
 • at der skal afprøves nye metoder, der kan begrænse regnvands- og spildevandsoverløb til vores åer og søer
 • at der allerede i 2014 skal etableres et skateranlæg i Birkerød og herefter også i andre bydele
 • at it-løsninger kun skal vælges hvor det giver fornuft – dvs. betyder bedre service for de samme penge eller samme service for færre penge
 • at der på Kajerødskolens grund skal opføres såvel almennyttige som private boliger i et integreret tæt/lavt byggeri, suppleret med lokaler til fritidsformål.

I LokalListen glæder vi os over den måde, forhandlingerne om budgettet har fundet sted på, hvor der fra de medvirkende partier har været udvist stor forståelse for andre partiers ønsker, og hvor der har været en god vilje til at finde kompromiser, der kunne sikre holdbare løsninger. Vi har selvfølgelig ikke fået alle vores budgetønsker opfyldt – det er der ingen, der har – men vi er meget tilfredse med samtlige de forandringer i det oprindelige budgetforslag, som nu bliver en realitet.

Vasevej: Et unødvendigt stort indgreb i Dumpedalen

Forelæggelsestale i kommunalbestyrelsen 28/8/2013, af Axel Bredsdorff, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for LokalListen.

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

LokalListen støtter som bekendt ikke den valgte løsning med delvis udretning af Vasevejs kørebane. Allerede i 2011 tilkendegav vi, at af de fremlagte alternative linjeføringer foretrak vi en løsning hvor man bevarer det oprindelige kørebaneforløb, men etablerer den dobbeltrettede cykelsti i eget tracé.

Vores begrundelse var dengang som nu følgende:

 • ved at bevare den nuværende vejforløb alene for bilister ville man reducere det samlede naturindgreb til mindst muligt
 • man ville sikre bevaringen af vejforløbet som kulturspor i landskabet
 • men vigtigst af alt: man ville opnå en højere grad af tryghed og sikkerhed, da det nuværende vejforløb – særligt med de to af amtet etablerede bump – ikke indbyder til høje hastigheder. Ved at rette vejen mere ud vil der være en reel risiko for at der vil blive kørt stærkere på vejstrækningen, med alt hvad det indebærer af øget utryghed og usikkerhed.
 • at vores løsning så også var billigere gjorde jo heller ikke noget – vi har nok af anlægsprojekter på trafikområdet at realisere.

Vi stillede derfor dette forslag i TMU den 17/8/2011, men fik her kun opbakning fra SF, mens de øvrige partier valgte en anden løsning, som indebar en udretning af kurver og en nivellering af dele af vejen.

Den af flertallet valgte løsning har ligget til grund for sagens videre udvikling, og som vi sagde ved fremlæggelsen af ”Kommuneplanforslaget”, kunne vi i LokalListen godt tælle os frem til at der fortsat var flertal for den – efter vores mening – ikke bedste løsning, men vi valgte ikke at stemme imod hele kommuneplanforslaget, blot fordi vi var uenige i et enkelt punkt. Kommuneplanen er jo et meget omfattende planlægningsredskab, og vi forestiller os ikke at alle indvalgte i kommunalbestyrelsen er enige i alle detaljer, eller afskriver sig muligheden for at blive klogere hen over planperioden. Vi valgte i stedet at fremføre vores synspunkter angående Vasevej som en indsigelse til kommuneplanforslaget, men denne indsigelse blev – ikke overraskende – ikke fulgt.

I budgettet for 2013, som vi også har stemt for står følgende om Vasevej: ”I 2013 forventes cykelstier langs Vasevej at blive færdiggjort”, og det støtter vi som det fremgår jo også fuldt og helt.

Vi er sikre på at flertallet i denne sag synes, at de har valgt den løsning, de selv finder bedst tjener borgerne. Vi respekterer, at summen af jeres overvejelser er endt med denne løsning. Vi kan også sagtens få øje på at projektet har undergået mange ændringer ved den seneste bearbejdning, og vi glæder os over at placeringen af regnvandsbassinet nu er endt, der hvor vi gerne ville have det, nemlig syd for vejen. Men vi mener stadig at projektet kunne være blevet endnu bedre, hvis man havde valgt at bevare det nuværende kørebaneforløb.

Sagens behandling:

Court Møller (R ) stillede i salen et ændringsforslag, der indebar at to af vejens nuværende kurver ikke rettes ud, og det støttede vi naturligvis ved den senere afstemning. Det blev dog kun til vores 5 stemmer for, 2 SF-stemmer undlod og resten stemte imod.

Herefter blev LokalListen og Radikale beskyldt for at have brudt Budgetforliget 2013, da det efter Venstres mening var utvetydigt at man ved at støtte budgettet også havde taget stilling til den – på dette tidspunkt ikke endelige – projektudformning. Sådan mente Benny Würtz (L) ikke det var foregået, og heller ikke Court Møller (R) kunne genkende dette forløb fra de lukkede forhandlinger, som man faktisk slet ikke må referere fra. Vi henholdt os til det, der står i det skrevne og trykte budget, om at der skal laves cykelstier langs Vasevej, og det er vi enige i.

Så desværre blev diskussionen mindre om trafiksikkerhed, om god anvendelse af borgernes penge eller naturinteresser – hvilket var trist. For der er rigtig meget god politik i denne sag, men nu druknede den i fortolkninger og misfortolkninger af hvad der foregået på et lukket møde for et år siden…

Efter de mange belæringer valgte de Radikale alligevel at stemme for linjeføringen sammen med flertallet!

Beslutning om triathlon i flere etaper.

Maria Steno (L) og Axel Bredsdorff (L) fra kommunalbetyrelsen, har i dag skrevet dette indlæg til Rudersdal Avis.

LokalListen ønsker og efterspørger flere aktiviteter i lokalsamfundene, og derfor støtter vi etableringen af en triatlonrute med omklædning i Rudersdal. Vi var derfor med til at nikke til et projekt med etablering af omklædningsfaciliteter til triatlon ved Søllerød Sø selvom vi var betænkelige ved, om der var plads nok på stedet. Derfor stod vi også bag beslutningen i miljø- og teknikudvalget om at få alle aspekter af det ansøgte projekt belyst af en uvildig part. Vi afventer naturligvis denne undersøgelse, men vil allerede nu gerne udtrykke vores betænkeligheder.
For det første er det område, som er udtænkt til det centrale ”skiftepunkt” for enden af Søllerød Sø sårbart, da trafikforholdene i forbindelse med Skovbrynet, Reprisen og La Vecchia Enoteca ofte allerede i dag giver anledning til problemer. Hvad vil det betyde, hvis der derudover kommer belastning i dagligdagene og ikke mindst i weekender og ved stævner, da triatleter jo typisk ankommer i bil?
For det andet: Hvordan kan man på det smalle søbredsareal indpasse trænings- og skiftefaciliteterne uden at den offentlige tilgængelighed ødelægges? Som det tredje: Vi støtter naturligvis at motionister og sportsudøvere får gode udfoldelsesmuligheder i vores kommune, men omvendt finder vi ikke at det er kvalitet i sig selv, at de større ”ruter” alle sammen placeres i de samme bykvarterer, når nu kommunen er så stor. Vi er ret sikre på at der kan findes bedre steder til svømmeruten, f.eks. i Sjælsøs Østende eller i Øresund, og så kan cykel- og løberuten planlægges herfra.
Endelig ville vi nok selv være betænkelige ved at kaste os ud i strabadserende svømmeture i netop Søllerød Sø, som uanset om Mølleåprojektet bliver til noget eller ej, må formodes at have en ret ustabil vandkvalitet. Men som nævnt: Vi afventer naturligvis den uvildige undersøgelse og opfordrer til den også belyser andre alternative placeringer til glæde og gavn for områdets triatleter.