Tag-arkiv: benny würtz

LokalListen i TV2/Lorry: Butiksdød plager Birkerød

Torsdag d. 8. august var der et indslag i TV2 Lorry om butiksdøden i Birkerød.
I indslaget kan man bl.a. høre repræsentanten fra Facebook-gruppen “Vi elsker vores by – Birkerød”, Luc De Visme, og LokalListens formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Benny Würtz.
Se med på linket nedenfor:

Butiksdød plager Birkerød

 

Den danske model er død i denne omgang

Benny Würtz, kommunalbestyrelsesmedlem for Lokallisten Rudersdal, skriver i et indlæg til avisen følgende:

Benny Würtz

Benny Würtz (L)

Jeg mener, at de ansvarlige forhandlere og forligsinstitutionen har gjort alt for lidt for at løse opgaven. Vi må se og høre på to chef forhandlere, der opfører sig som fornærmede børn.

Det har udviklet sig til en krig uden forhandling, under dække af ”Den danske model”, og det har vel aldrig været meningen. Nu er vi der, hvor vi hører udsagn som, ”de må komme på deres grædende knæ”. Det har intet med forhandling at gøre, men et eksempel på at den stærkeste vinder. Det er ikke en forhandling men krig. Og i en krig er der ingen vindere, men nogen der taber mindre end andre.Hvis det er målet, så lad være med at kalde det den danske model.

De der betaler prisen for denne magtdemonstration er den enkelte lærer og i særdeleshed vores børn! Det er uværdigt i Danmark år 2013.

Lukkede Kajerødskolen for tidligt?

Indlæg til Frederiksborg Amts Avis & Rudersdal Avis fra Benny Würtz (L), medlem af kommunalbestyrelsen, formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

kajeroedskolen

Kajerødskolen – blev den lukket for tidligt?

Flere børnefamilier flytter til Rudersdal
Det er da gode nyheder for kommunen, men det retfærdiggør også endnu engang spørgsmålet: Hvorfor skulle det gå så hurtigt med at lukke Kajerødskolen?

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Rudersdal Kommune havde 54.827 indbyggere den 1. januar 2013. Det er en stigning på næsten 200 indbyggere i forhold til 2012.

Fremgangen i indbyggertallet skyldes navnlig, at der igen er flere tilflyttere fra andre kommuner, end borgere der flytter fra Rudersdal Kommune. Der var for første gang i et enkelt år over 1.000 tilflyttere fra København til Rudersdal Kommune i 2012. Det er særligt børnefamilier, der flytter til kommunen.

Både antallet af fødsler og antal døde lå på et ret lavt niveau i 2012, selvom fødselstallet rettede sig noget op efter det meget lave antal fødsler i 2011.

Samlet er der blevet over 900 flere borgere i Rudersdal, siden kommunen blev dannet den 1. januar 2007.

LokalListen med i konstitueringsaftalen: En ny start for Rudersdal

Et af LokalListens overordnede mål i sidste valgkamp var at bryde Venstres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen og lave alliancer med de andre partier mhp. at få en ny borgmester efter valget i 2013. Det første lykkedes som bekendt, og nu er ballet åbnet mht. det andet.

Umiddelbart har det måske undret nogen, at LokalListen så går med i den konstituerings-aftale, der fastholder borgmesterposten hos Venstre i resten af denne valgperiode, dvs. til udgangen af 2013. Situationen var imidlertid den, at LokalListen enten kunne se til, mens de andre satte Jens Ive (V) for bordenden, eller vælge selv at være med til at forme frem-tiden. LokalListens bestyrelse og kommunalbestyrelsesgruppe besluttede at gøre det sidste.  På den måde er LokalListen med til at sikre, at borgmesterskiftet bliver en reel ny begyndelse for Rudersdal, som får effekt allerede på den politik, der bliver ført det sidste år i denne valgperiode. Der er altså ikke tale om et tilvalg af Venstre eller Jens Ive på borgmesterposten, men om et tilvalg af en ny start for Rudersdal og et bredere sam-arbejde med samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Det ved Venstre og Jens Ive, og det er blevet gentaget ved konstitueringen i rådssalen, i medierne og nu også her.

Maria Stenos opfordring i FAA åbnede op konstitueringsaftalen.

Anledningen til den nye konstituering.
Maria Steno udtalte i et interview i FAA tirsdag 2. oktober det håb, at Fabrins afgang som borgmester ville give nye konstitueringsmuligheder i kommunal-bestyrelsen, hvor det hidtil har været sådan, at den alliance mellem de øvrige partier, som var etableret i Søllerød, automatisk kørte videre, uden at Lokal-Listen overhovedet blev inviteret til for-handlinger. Artiklen gav efterfølgende anledning til kontakt med den eksi-sterende konstitueringsgruppe, og i en proces over en lille uges tid blev mulig-hederne afsøgt. Efter intense drøftelser og møder besluttede LokalListens kommunal-bestyrelsesgruppe og bestyrelse at gå ind i konstitueringsaftalen for at give Rudersdal den nye start, som kommunen og LokalListens mange vælgere har fortjent.  Havde vi i stedet sagt ’nej tak’, ville vi have stået udenfor i det politiske nybrud, som helt uundgåeligt vil komme efter Erik Fabrins afgang.

Præmisserne.
Det er helt afgørende for LokalListens deltagelse i konstitueringsaftalen, atdet er en støtte til en ny start i Rudersdal, ikke til Jens Ive som borgmester, ataftalen alene gælder frem til valget næste år og at det er en valgteknisk aftale, ikke en politisk aftale. Der er ikke disku-teret politik overhovedet for at få aftalen i hus, og det står udtrykkeligt i den officielle pressemeddelelse at alle partier går selvstændigt til valg.

Resultatet.
Ved at gå ind i konstitueringen af Jens Ive på disse præmisser følger LokalListen op på den ansvarlighed, der kendetegner indsatsen i kommunalbestyrelsen, og som fx er kommet til udtryk ved at LokalListen har været med i 6 ud af 7 budgetforlig i de sidste to valgperioder. Samtidig kommer LokalListen, og dermed LokalListens ca. 20 % af Rudersdals vælgere, tættere på beslutningerne og får en mere direkte indflydelse. LokalListens holdninger er præcis de samme efter denne aftale, som de var før aftalen. Men vi har fået en styrket platform til at fremføre vores holdninger og en bedre mulighed for at trække kompromiser i vores retning. Aftalen ændrer fx ikke vores modstand mod nedlæggelsen af Kajerødskolen, men den giver os bedre mulighed for at præge beslut-ningen om, hvad skolens grund og bygninger(?) skal bruges til.

Det synlige udbytte af deltagelsen i konstitueringsaftalen er, at LokalListens Benny Würtz overtager posten som formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det er en op-gave, som ligger rigtig godt til os og det fokus, vi de seneste år har sat på at vende den demografiske udvikling og tiltrække flere børnefamilier. Her er en aktiv erhvervspolitik, høj lokal beskæftigelse og gode handlemuligheder vigtige parametre, udover selvfølgelig gode, lokale daginstitutioner og skoler.

Kommunalbestyrelsesgruppen og bestyrelsen ser frem til en god dialog om konstituering-saftalen m.m. på det udvidede medlemsmøde i forlængelse af kommunal-bestyrelsens møde den 31. oktober, hvor også bl.a. byudvikling i Birkerød er på dags-ordenen. Hvis man ikke kan vente så længe, er man velkommen til at ringe til bestyrelsen eller kommunalbestyrelsesgruppen med spørgsmål og kommentarer, eller man kan komme til ’Mød LokalListen’ ved biblioteket lørdag 27. oktober, hvor Benny Würtz og Sten Troelstrup stiller op.

Budget 2013: LokalListens bemærkninger

I forbindelse med aftalen om budgettet for 2013, sagde Benny Würtz (L) følgende:

Benny Würtz

Vi har i dag 2. behandling af budget 2013 med overslags årene 2014-2016 for Rudersdal Kommune.
LokalListen lægger vægt på en sund og stabil økonomi. Vi ønsker at fastholde målet om en kassebeholdning på 100 millioner og overholde kommunernes samlede service- og anlægsramme. LokalListen vil også sætte den uheldige demo-grafiske udvikling på den politiske dagsorden, og arbejde for at vi får flere børnefamilier til kom-munen.

Vi skulle nå frem til et budget, hvor der skulle findes 48 millioner specielt på grund af en ændret udligningsreform. Man kan mene mange ting om udligning mellem kommunerne, men der har altid været diskussioner om niveauet og det vil der også være i morgen. Vi må forholde os til der hvor det nu er landet, og kan så håbe på, at der går mange år, før der igen sker en ny reform.

Når vi, som LokalListen, vil fastholde vores serviceniveau kan de 48 millioner findes ved skattestigninger, effektiviseringer, strukturændringer eller en kombination. Vi finder at en skattestigning er nødvendig, men at den bør være så lille så mulig. Skattestigningen bør findes på grundskyldsområdet for at gøre mindst ondt. Vi ville gerne have fundet penge på det administrative område og ved at få overdraget kirkegårdene til menighedsrådene. Herved kunne vi have mindsket skatteforhøjelsen og også fundet penge til forbedringer, som understøtter vores overordnede mål.

Men så kommer den overordnede styring fra Christiansborg og adfærdsregulerer på en helt håbløs og tåbelig måde. Vi har en serviceramme som ikke må overskrides, og det kan der være en vis fornuft i, men samtidig skal servicerammen også bruges fuldt ud, ellers bliver den reduceret næste år! Det er altså her kæden fuldstændig hopper af. Hvor er incitamentet til at reducere udgifterne nu henne? Altså uanset hvor meget vi ville kunne finde, så skal pengene bruges til noget andet, ellers regulerer vi jer til næste år. Det minder om af de tiltag forsvaret blev kendt og berygtet for for 40 år siden, hvor de kørte biler rundt i hele december for at få brugt budgettet, så de ikke blev reduceret det kommende år. Lad os håbe at fornuften holder sit indtog på Christiansborg, så dette er en engangs-forteelse, og at det bliver ændret til næste år. I denne ramme har LokalListen foreslået følgende:

  • Effektivisering af administrationen med 1 %, dette tages op igen til næste år, når resultatet af innovationstiltagene forelægger.
  • Forhandlingerne om overdragelse af kirkegårdene til menighedsrådene igangsættes.
  • Indførelse af undervisningsassistenter afventer Regeringens nye udspil om Folkeskolen, og hvis det udspil ikke er tilstrækkeligt efter vores mening, vil vi arbejde for at Rudersdal selv igangsætter et forsøg med undervisningsassistenter.
  • Øget indsats på erhvervsområdet så kommunen kan blive landets bedste levekommune, men det kom ikke med i år.
  • Øget støtte til både den organiserede og den uorganiserede idræt,( Idrætsoaser, Skaterbane, Fodboldbaner, Yachtklubben, Mothsgården og Birkerød Idrætscenter) og det er med i budgettet med 15 mio. de næste to år. Dette skydes i gang med et seminar på Kulturområdet inden udgangen af 2012.
  • En revision af Klimapolitikken, der omfatter en revurdering af, hvad den fremtidige afskrivningsperiode for kommunale energi investeringer skal være.

Alt i alt er vi meget tilfredse med dette års budgetsamarbejde og vil gerne kvittere overfor både politikkere og administrationen med at sige tak for en god proces.