Tag-arkiv: børne- og skoleudvalget

Fra “Legepladser” til “Parkeringspladser”

– af Anna Scharling Brun og Axel Bredsdorff (L)

Se også: Hvad skete på udvalgsmødet?
Se også: Hvad skete på kommunalbestyrelsesmødet?

Historien om hvordan en meget værdsat anlægsbevilling til fire navngivne skolers “udearealer, herunder legepladser” i budget 2009 og 2010 lige så stille blev til “ankomstarealer og belægninger”, og hvor børnenes behov for legepladser lige så stille forsvandt af syne.

Historien  starter med budgetvedtagelsen i oktober 2009. Venstre havde ikke meget med i posen til forhandlingerne, men der blev dog efter såvel SFs som LokalListens ønske afsat 5 mio. kr. til “Forbedring af udeområder, herunder legepladser, på skoler” for nu at citere den af gruppeformændene underskrevne “Budgetaftale”. I den af Fabrin underskrevne pressemeddelelse står følgende om punktet:

– “At der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011 til forbedringer af skolernes udeområder, herunder legepladser. Beløbene er fortrinsvis møntet på Toftevangsskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk skole.

Fabrin udtaler: …..Vi er enige i, at skolernes udeområder – herunder legepladserne – ikke alle steder har en tilfredsstillende standard.  Derfor indgår det i aftalen, at skolernes udendørsarealer skal opprioriteres.”

Alt sammen aldeles klar tale. Men så udkommer det trykte budget for 2010-2013, og her kan man læse (s. 92) at der i budgette er afsat: ”Forbedringer af udeområderne på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole”

Opmærksomme læsere vil nu bemærke at “legepladser” er forsvundet – og det på trods af at de fire skoler netop er de mest nedslidte hvad angår legepladser og udearealer.

Helt galt går det så på Børne- og Skoleudvalgets første møde 13/1 2010. Her kan man i dagsordenen læse: at der skal anvendes 1,3 mio. kr. på en parkeringsplads på Trørødskolen til personalets biler, finansieret fra anlægsbudgettets rådighedsbeløb:

– ”Rådighedsbeløbet er fortrinsvis til renovering af ankomstarealer og belægninger ved 4 af kommunens skoler, herunder Trørødskolen”

Bemærk at nu har kontoen igen skiftet navn og indhold. Væk er legepladserne og tillige er der decideret peget på ”ankomstarealer og belægninger”, begge ord der overhovedet ikke indgår i hverken budgetforlig, budgettekst, pressemeddelelse eller trykt budgetudgave!

Ved at afsætte 1,3 mio. kr – svarende til mere end 25% af de samlede 5 mio. kr – til parkeringspladser er der – efter LokalListens mening – stor risiko for at  der ikke bliver plads til de helt nødvendige legepladsrenoveringer på de tre andre skoler.
Derudover er vi dybt bekymrede over at en budgetpost kan skifte indhold bag om ryggen på politikerne og i strid med de aftaler der er underskrevet af alle gruppeformænd.

Denne bekymring luftede vi – og SF og Socialdemokratiet – på det første møde i Børne-  Skoleudvalget 13. januar, og derfor stillede LokalListens Anna Scharling Brun at sagen udsættes med henblik på, at der forelægges et samlet overblik over renoveringsbehovet for de 4 nævnte skolers udearealer, herunder legepladser. Dette forslag fik opbakning fra SF og Socialdemokratiet, mens V og C stemte imod!

Det tegner lovende for de kommende års arbejde:
– Budgetforlig står (åbentbart?) ikke længere til troende.

Legepladser eller Parkeringspladser?

LokalListen frygter, at der ikke bliver penge nok til renovering af de meget nedslidte legepladser på skolerne, til trods for at der i budgetaftalen i okt. 2009 blev afsat 5 mio. til ”forbedring af udeområder, herunder legepladser, på skoler”. 

Fabrin udtalte dengang:

”… Vi er enige om at skolernes udeområder- herunder legepladserne – ikke alle steder er en tilfredsstillende standard. Derfor indgår det i aftalen, at udendørsarealerne skal opprioriteres”.

Ordlyden på den af budgetforligets parter underskrevne konto er imidlertid pludselig og uretsmæssigt blevet ændret.

På Børne- og skoleudvalgets første møde d.13/1 2010 fremgår det, at de 5 millioner kroner skal gå til ”ankomstarealer og belægninger ved 4 af kommunens skoler, herunder Trørødskolen” og at 1,3 mio. kroner er øremærket en parkeringsplads på Trørødskolen til personalets biler. Politikerne i BSU som alle på nær to er nyvalgte, skulle altså tage stilling til at bruge over 25 % af det samlede beløb uden at kende til alternativerne som bl.a. består af 4 akutte projekter på Sjælsøskolen, Toftevangskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole, der bl.a. går på, at der bør ske drastiske forbedringer af legepladsforholdene.

V og K havde imidlertid ikke tid til at vente og stemte imod LokalListens ændringsforslag om at få punktet udskudt, så man fik et samlet overblik over renoveringsbehovet på de 4 nævnte skoler og kunne prioritere dem. 
LokalListen
 frygter, at man på ”udeareals- og legepladsbudgettet” nu får brugt pengene på noget, børnene ikke har direkte glæde af. At man ikke får renoveret de legepladser, der er behov for, og at V og K prioriterer biler frem for børn på et budget, der var tiltænkt børnene.
De to nyvalgte repræsentanter for både Socialdemokratiet og SF støttede LokalListensændringsforslag og blev sammen med LokalListen nedstemt.
Som noget nyt i kommunalpolitisk sammenhæng i Rudersdal stod S, SF og LokalListenimidlertid allerede på første møde efter valget sammen om et ændringsforslag, hvilket kunne tegne til en noget stærkere opposition i forhold til sidste valgperiode.

Med venlig hilsen Anna Scharling Brun (L) Børne og skoleudvalget.

Du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger på tlf. 45488803 eller 28737974