Tag-arkiv: budget 2010

Fra “Legepladser” til “Parkeringspladser”

– af Anna Scharling Brun og Axel Bredsdorff (L)

Se også: Hvad skete på udvalgsmødet?
Se også: Hvad skete på kommunalbestyrelsesmødet?

Historien om hvordan en meget værdsat anlægsbevilling til fire navngivne skolers “udearealer, herunder legepladser” i budget 2009 og 2010 lige så stille blev til “ankomstarealer og belægninger”, og hvor børnenes behov for legepladser lige så stille forsvandt af syne.

Historien  starter med budgetvedtagelsen i oktober 2009. Venstre havde ikke meget med i posen til forhandlingerne, men der blev dog efter såvel SFs som LokalListens ønske afsat 5 mio. kr. til “Forbedring af udeområder, herunder legepladser, på skoler” for nu at citere den af gruppeformændene underskrevne “Budgetaftale”. I den af Fabrin underskrevne pressemeddelelse står følgende om punktet:

– “At der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011 til forbedringer af skolernes udeområder, herunder legepladser. Beløbene er fortrinsvis møntet på Toftevangsskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk skole.

Fabrin udtaler: …..Vi er enige i, at skolernes udeområder – herunder legepladserne – ikke alle steder har en tilfredsstillende standard.  Derfor indgår det i aftalen, at skolernes udendørsarealer skal opprioriteres.”

Alt sammen aldeles klar tale. Men så udkommer det trykte budget for 2010-2013, og her kan man læse (s. 92) at der i budgette er afsat: ”Forbedringer af udeområderne på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole”

Opmærksomme læsere vil nu bemærke at “legepladser” er forsvundet – og det på trods af at de fire skoler netop er de mest nedslidte hvad angår legepladser og udearealer.

Helt galt går det så på Børne- og Skoleudvalgets første møde 13/1 2010. Her kan man i dagsordenen læse: at der skal anvendes 1,3 mio. kr. på en parkeringsplads på Trørødskolen til personalets biler, finansieret fra anlægsbudgettets rådighedsbeløb:

– ”Rådighedsbeløbet er fortrinsvis til renovering af ankomstarealer og belægninger ved 4 af kommunens skoler, herunder Trørødskolen”

Bemærk at nu har kontoen igen skiftet navn og indhold. Væk er legepladserne og tillige er der decideret peget på ”ankomstarealer og belægninger”, begge ord der overhovedet ikke indgår i hverken budgetforlig, budgettekst, pressemeddelelse eller trykt budgetudgave!

Ved at afsætte 1,3 mio. kr – svarende til mere end 25% af de samlede 5 mio. kr – til parkeringspladser er der – efter LokalListens mening – stor risiko for at  der ikke bliver plads til de helt nødvendige legepladsrenoveringer på de tre andre skoler.
Derudover er vi dybt bekymrede over at en budgetpost kan skifte indhold bag om ryggen på politikerne og i strid med de aftaler der er underskrevet af alle gruppeformænd.

Denne bekymring luftede vi – og SF og Socialdemokratiet – på det første møde i Børne-  Skoleudvalget 13. januar, og derfor stillede LokalListens Anna Scharling Brun at sagen udsættes med henblik på, at der forelægges et samlet overblik over renoveringsbehovet for de 4 nævnte skolers udearealer, herunder legepladser. Dette forslag fik opbakning fra SF og Socialdemokratiet, mens V og C stemte imod!

Det tegner lovende for de kommende års arbejde:
– Budgetforlig står (åbentbart?) ikke længere til troende.

LokalListens budgettale 
26. august 2009 ved første behandlingen

– af Maria Steno, medlem af økonomiudvalget for LokalListen

Helt generelt ser det godt ud. Økonomien er sund samtidig med Rudersdal har en lav skatteprocent. Kassebeholdningen er også stadig solid om end den falder kraftigt. Den bliver næsten halveret i fireårs perioden. Det viser os at den nuværende kurs ikke kan fortsætte. Vi skal over de kommende år skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter. Derfor er det ikke forsvarligt at give skattelettelser nu. Vi mener, skatten i Rudersdal har fundet et passende niveau. 
LokalListen har valgt at fokusere budget 2010 om tre centrale områder og mærkesager for LokalListen.

Det er klimaet, børnene og de svageste i vores kommune.

Klima og miljø
Lokallisten er glade for at vi sammen med nogle af de andre mindretalspartier ved sidste års budgetforhandlinger i fællesskab fik sat fokus på klimaet, og at vi i dag har fået en klimapolitik. Den er ikke så ambitiøs, som vi havde håbet men bestemt et skridt fremad. For at øge indsatsen yderligere ønsker LokalListen at budget 2010 indeholder følgende tre elementer:

1. Kommunale klimakonsulenter som rådgiver borgerne om hvordan de kan reducere deres CO2 udslip og bidrage til klimaet

2. Initiativer til at reducere biltrafik – sikre skoleveje, cykelstier og initiativer til at fremme cyklismen, fortsatte forbedringer i den offentlige trafik, p-pladser ved stationer, stier

3. En lokal Miljømillion til initiativer og projekter i kommunen, som sætter fokus på klima og energi og bidrager til at reducere kommunens CO2 udslip (det kan være skoler, ældrehjem, erhvervsliv osv.)

Derudover vigtigt at det kommende år fastholder fokus på de øvrige elementer i klimapolitikken med energirenoveringer, etablering af faskiner osv. Det bør være en naturlig del af anlægsbudgettet på alle offentlige byggeprojekter og større indkøb.

Børnene
Den anden markante mærkesag for LokalListen i budgetforhandlingerne er børnenes vilkår. Her skal vi øge niveauet. Først og fremmest ønsker vi:

4. Mere tid til det enkelte barn og pædagogisk udvikling i daginstitutionerne gennem en bedre personalenormering.

5. Mere rum til det enkelte barn og bedre væresteder (legepladser på skoler og institutioner, offentlige legepladser ude og inde, renovering og vedligeholdelse af de fysiske rammer, nedsættelse af antal børn per kvadratmeter i institutionerne)

6. Øgning af fællespulje til undervisningsmaterialer – fokus på naturfag

Endelig vil gerne styrke mulighederne for at få flere unge engageret i fritiden. Dels ved at se på ventelister og nærhed på musikskolen, dels ved at se på hvordan vi får den sidste gruppe, som ikke selv tager initiativ eller har råd til at deltage i foreningslivet engageret eventuelt ved at tilbyde fripladser.

De svageste
7. Øgning af livskvalitet via øget adgang til sociale og fysiske aktiviteter og socialt samvær for ældre på plejehjem, borgere på  handicap- og sociale institutioner, og ikke mindst den gruppe af borgere med små indkomster som kontanthjælp, folkepension eller førtidspension, som behøver støtte til deltagelse i sociale aktiviteter for at undgå marginalisering.

8. Flere minutter til hjemmepleje til de allersvageste. Den tidligere besparelser på rengøringen skal som minimum slettes.

9.  Transport for ældre og svage til aktiviteter, indkøb osv. skal styrkes. Vi skal tilbyde en erstatning for telebussen. Det skal være let og billigt og uden man skal visiteres og klientgøres bare fordi, man ikke selv kan klare transporten.

Endelig vil vi gerne bede forvaltningen om en gennemgang og økonomisk vurdering, at de mange fornuftige forslag, som ældrerådet har fremsat. Så vi kan få dem vurderet og de kan indgå i de kommende budgetforhandlinger. Og så er der på dette område fortsat brug for at fokusere på fastholde af vores dygtige personale, så vi sikrer en stabil medarbejderskare, der har mulighed for at bruge deres faglige kompetencer i samspil med brugerne.

Finansiering
Det var de tre temaer, vi har valgt at fokusere på i denne omgang. Ønskelisten kunne have været længere, for selvom Rudersdal er en god kommune, er der stadig masser opgaver at tage fat på.

LokalListen ønsker et sammenhængende budget indenfor kommuneaftalens rammer, og vi er villige til at diskutere besparelser og finansiering af vores forslag. Vi vil især pege på administrative effektiviseringer, reduktion af ledelses-lag og reduktion af diverse løse og uigennemskuelige pulje til direktion og områdechefer.

Vi ser frem til budgetforhandlingerne, og håber de øvrige partier er indstillet på at opprioritere børnene, miljøet og forbedre vilkårene for de svageste i Rudersdal.

Læs LokalListens konkrete ændringsforslag til budgettet – forud for forhandlingerne.

LokalListens ændringsforslag til budget 2010-13

Lokallisten fokus i budgettet er: Miljø og klima – børn og unge – de svageste i Rudersdal. I det følgende vil Lokallisten gennemgå vores konkrete ændringsforslag til budgettet, vedr. såvel drift som anlæg.

 Ændringsforslag til driftsbudgettet

Generel bedre normeringen i vuggestue og børnehave
Lokallisten ønsker at hæve personalenormeringen i vuggestuer og børnehaver for at sikre tiden til omsorg og kvalitet i dagligdagen. Alt for ofte er personale i dag alene med meget store grupper børn, i de tilfælde tilbyder kommunen reelt kun opsyn og ikke kvalificeret pasning med omsorg og pædagogisk udvikling.

Madordning inklusiv eftermiddagsmad
Vurdering af behovet for at tilføre ressourcer sådan at madordningen også dækker formiddagsmad for vuggestuen, samt eftermiddagsmad for vuggestue og børnehavebørn.

Afskaffelse af sommerlukning på Nærum bibliotek
Borgerønsker og brugerønsker peger på at der er et behov for sommerferieåbning igen, da borgerne også er glade for at læse i ferierne. Kommunen er ikke affolket i sommerferien.

Reduktion af venteliste til Musikskolen
Børn og unges engagement skal gribes her og nu. Ventelister fungerer unødigt pressende på ønsket om at sikre så mange børn og unge som muligt deltager i forenings- og kulturlivet.

Fripladser til fritidstilbud for udsatte børn og unge
For at få restgruppen med, ønsker LokalListen et særligt initiativ med fripladser for de børn og unge i Rudersdal, som kommer fra familier med få ressourcer eller som kommunen på anden måde vurderer det vil have præventiv virkning at sikre involvering i forenings- og fritidslivet i kommunen – via et kontant tilskud. Inspiration til modellen finder vi i Fredensborg kommune.

Forøgelse af central pulje til undervisningsmidler
LokalListen ønsker at øge den centrale pulje til undervisningsmidler for forsat at kunne støtte skolerne i at prioritere dette område og for at vi kan prioritere særlige indsatsområder i forlængelse af de politiske mål. F.eks. indenfor natur, teknik og klima og energi.

Miljømillionen / Pulje til miljøinitiativer i stil med sundhedspuljen
Lokallisten anbefaler at etablere en lokal miljøpulje, som kommunens afdelinger og institutioner kan søge til konkrete miljø- og klimaprojekter, som understøtter klimapolitikken. Projekterne skal medvirke til større omtanke for miljøet og klimaet i dagligdagen også efter projektets gennemførelse og skal samtidig give en her-og-nu positiv effekt for miljøet.

Klimakonsulent
LokalListen ønsker at etablere en borger- og erhvervsrådgivning med fokus på klima og energibesparelser. Inspireret af tidligere grøn guide ordning og initiativer som www.klimakbh.dk

Borgerombudsmand
Borgerinddragelsen i Rudersdal fungerer stadig ikke perfekt. Borgerinddragelse skal ske tidligere i beslutningsprocessen og ikke blot i form af en høring, når der er truffet en sindet beslutning. Borgere der ikke aktivt opsøger indflydelse, har kommunen også en særlig forpligtelse til at gøre en særlig indsats for at inddrage i det kommunale demokrati. LokalListen foreslår derfor, at der oprettes en funktion som borgerrådgiver eller borgerombudsmand, som skal fungere som vagthunden, der sikrer borgerinddragelsen. Opgaven vil være at sikre at borgerinddragelse indtænkes i beslutningsprocessen, at der sker en opsøgende indsats overfor borgergrupper som ikke har ressourcerne eller den nødvendige viden til selv at opsøge indflydelse, samt endelig at borgere nemt kan få vejledning og rådgivning om hvordan man indflydelse eller kommer frem med sine kritikpunkter, forslag og ideer til kommunen.

Hjemmepleje – genopretning af serviceniveau på funktionsniveau 4
Besparelsen på hjemmeplejens rengøring for ældre på funktionsniveau 4 trækkes tilbage og serviceniveauet genoprettes.

Livskvalitet for de svageste
Øgning af livskvalitet via øget adgang til sociale og fysiske aktiviteter og socialt samvær for ældre på plejehjem, borgere på handicap- og sociale institutioner, og ikke mindst den gruppe af borgere med små indkomster som kontanthjælp, folkepension eller førtidspension, som behøver støtte til deltagelse i sociale aktiviteter for at undgå marginalisering.

Reduktion advokatomkostninger
Indsats for færre sagsanlæg, og systematisk arbejde med mediator og forlig. Vedbæk havn, Beredsskabssagen, Skodsborg Strandpark og lign. koster dyrt i advokathonorar.

Nedlæggelse af direktionens puljer
Lokallisten ønsker ikke for mange og store uspecificerede puljer, som ikke er gennemskuelige for borgerne. Konkrete udgiftsbehov skal tages op politisk. Derfor vil Lokallisten reducere direktionens puljer.

Øgning af takster på Elleslettegaard
Stigning af taksterne på Elleslettegaard for at sikre at kommunen ikke giver kunstigt tilskud og underbyder markedet på et område, som er baseret på en forventning om økonomisk at hvile i sig selv.

Afbureaukratisering og effektivisering
Igangsættelse af projekt med afbureakratisering i Rudersdal samt mere fokus på effektivisering i administrationen. Med inspiration fra bl.a. oplægget ”1 time mere”. Medarbejdere inviteres til at komme med forslag til forenkling af arbejdsgange for at reducere administration og bureaukrati. LokalListen foreslår fast årligt effektiviseringskrav på 1 procent på administrationsudgifter på konto 6. (tillæg til den effektivisering Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2009)

Indkøb
Mere fokus på energieffektivt og grønt indkøb for at minimere driftsbudgetter, samt øget besparelseskrav til stordriftsfordelene og centraliseringen på indkøb.

Indsats mod socialt bedrageri
Det er vores vurdering at kommunen kan øge indsatsen mod socialt bedrageri og derved på sigt opnå en besparelse. Gerne i samarbejde med andre offentlige myndigheder. Der er mange eksempler fra kommuner, som har haft økonomisk fordel af sådan en offensiv.

Besparelser på lov- og cirkulæreprogrammer på grund af kun 80% implementering
Dette giver vel lidt luft i økonomien, når vi ikke kompenserer fuldt ud.

Forslag til ændringer på anlægsbudgettet
Renovering og udvikling af legepladser i daginstitutioner, skoler og offentlige

Lokallisten har altid lagt stor vægt på legepladser og udendørs rammer for børn og unge. Vi ønsker at give børn i kommunen bedre udfoldelsesmuligheder for at inspirere til udeliv og sikring at børnene får rørt sig i dagligdagen. Legepladser er desuden vigtige for den motoriske udvikling.

Lokallistens ambition er at minimum halvdelen af alle kommunale legepladser gøres offentligt tilgængelige.

Efter daginstitutionerne nu har fået tilskud til renovering, mangler skolernes legepladser, udviklingen af dagtilbuddenes legepladser samt de offentlige legepladser. Der er stadig mange behov og opgaver at tage fat på, derfor skal ressourcerne til legepladser øges.

Forbedring af fysiske rammer i daginstitutioner
De fysiske rammer i daginstitutionerne skal forbedre med udgangspunkt i politikken på området. Lokallistenvurderer at det afsatte behov ikke i tilstrækkeligt omfang kan leve op til visionerne om god arkitektur og fysiske rammer som understøtter de pædagogiske visioner. Vi ønsker at faldet i børnetallet medfører at antallet af kvadratmenter per barn stiger.

Renovering af skoler
Næsten alle skoler peger i deres høringssvar til budgettet på behovet for investeringer i at opdatere undervisningsmiljøet ude og inde. Der er behov for løbende renoveringer og ændringer i skolernes lokaler for at følge med tiden. Budget til ombygning på Bistrupskolen og Kajerødskolen er formentlig også for lavt sat. Det skal vi tage højde for i budgettet.

Forsøg med transport for “ikke selvtransporterende ældre”
Transport for ældre og svage til aktiviteter, indkøb osv. skal styrkes. Vi skal tilbyde en erstatning for telebussen i første omgang som et forsøg eventuelt i samarbejde med Taxa. Det skal være let og billigt og uden man skal visiteres og klientgøres bare fordi, man ikke selv kan klare transporten.

Kunststofbane i Vedbæk
BSV høje medlemstal og mange aktiviteter for børn kræver en kunststofbane for at kunne opretholde aktivitetsniveauet i vinteren. Det vil Lokallisten godt støtte, da det bidrager til både fysisk og mental sundhed for en stor gruppe børn i Vedbæk området. Derfor mener LokalListen at kunststofbanen skal etableres allerede i 2010. (Er allerede imødekommet i det fremsendte budgetforslag fra Kultur- og Fritidsudvalget)

Pulje til indsats for vandmiljøet
Vi ønsker at udvide den systematiske renovering af kommunens kloaker, samt mere gennemgribende oprensning af søer og vandløb, så der kan komme balance og liv i dem igen.

Budgetoversigt
Lokallisten har udarbejdet en budgetoversigt med vores egne beregninger og skøn på ovenstående forslag. Talbudgettet fremsendes, hvis du ønsker det. Send en mail.
Lokallisten ser frem til at få forslagene gennemregnet økonomisk af forvaltningen som led i budgetprocessen.

Maria Steno, gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget