Tag-arkiv: budget

Budget 2013: LokalListens bemærkninger

I forbindelse med aftalen om budgettet for 2013, sagde Benny Würtz (L) følgende:

Benny Würtz

Vi har i dag 2. behandling af budget 2013 med overslags årene 2014-2016 for Rudersdal Kommune.
LokalListen lægger vægt på en sund og stabil økonomi. Vi ønsker at fastholde målet om en kassebeholdning på 100 millioner og overholde kommunernes samlede service- og anlægsramme. LokalListen vil også sætte den uheldige demo-grafiske udvikling på den politiske dagsorden, og arbejde for at vi får flere børnefamilier til kom-munen.

Vi skulle nå frem til et budget, hvor der skulle findes 48 millioner specielt på grund af en ændret udligningsreform. Man kan mene mange ting om udligning mellem kommunerne, men der har altid været diskussioner om niveauet og det vil der også være i morgen. Vi må forholde os til der hvor det nu er landet, og kan så håbe på, at der går mange år, før der igen sker en ny reform.

Når vi, som LokalListen, vil fastholde vores serviceniveau kan de 48 millioner findes ved skattestigninger, effektiviseringer, strukturændringer eller en kombination. Vi finder at en skattestigning er nødvendig, men at den bør være så lille så mulig. Skattestigningen bør findes på grundskyldsområdet for at gøre mindst ondt. Vi ville gerne have fundet penge på det administrative område og ved at få overdraget kirkegårdene til menighedsrådene. Herved kunne vi have mindsket skatteforhøjelsen og også fundet penge til forbedringer, som understøtter vores overordnede mål.

Men så kommer den overordnede styring fra Christiansborg og adfærdsregulerer på en helt håbløs og tåbelig måde. Vi har en serviceramme som ikke må overskrides, og det kan der være en vis fornuft i, men samtidig skal servicerammen også bruges fuldt ud, ellers bliver den reduceret næste år! Det er altså her kæden fuldstændig hopper af. Hvor er incitamentet til at reducere udgifterne nu henne? Altså uanset hvor meget vi ville kunne finde, så skal pengene bruges til noget andet, ellers regulerer vi jer til næste år. Det minder om af de tiltag forsvaret blev kendt og berygtet for for 40 år siden, hvor de kørte biler rundt i hele december for at få brugt budgettet, så de ikke blev reduceret det kommende år. Lad os håbe at fornuften holder sit indtog på Christiansborg, så dette er en engangs-forteelse, og at det bliver ændret til næste år. I denne ramme har LokalListen foreslået følgende:

  • Effektivisering af administrationen med 1 %, dette tages op igen til næste år, når resultatet af innovationstiltagene forelægger.
  • Forhandlingerne om overdragelse af kirkegårdene til menighedsrådene igangsættes.
  • Indførelse af undervisningsassistenter afventer Regeringens nye udspil om Folkeskolen, og hvis det udspil ikke er tilstrækkeligt efter vores mening, vil vi arbejde for at Rudersdal selv igangsætter et forsøg med undervisningsassistenter.
  • Øget indsats på erhvervsområdet så kommunen kan blive landets bedste levekommune, men det kom ikke med i år.
  • Øget støtte til både den organiserede og den uorganiserede idræt,( Idrætsoaser, Skaterbane, Fodboldbaner, Yachtklubben, Mothsgården og Birkerød Idrætscenter) og det er med i budgettet med 15 mio. de næste to år. Dette skydes i gang med et seminar på Kulturområdet inden udgangen af 2012.
  • En revision af Klimapolitikken, der omfatter en revurdering af, hvad den fremtidige afskrivningsperiode for kommunale energi investeringer skal være.

Alt i alt er vi meget tilfredse med dette års budgetsamarbejde og vil gerne kvittere overfor både politikkere og administrationen med at sige tak for en god proces.

Sådan er Rudersdals budgetmodel: Intet nyt er godt nyt!

– af Benny Würtz og Maria Steno, medlemmer af Kommunalbestyrelsen for LokalListen.

Hidtil har kommunalbestyrelsens økonomistyring og budgetopfølgning været baseret på et princip om at ”intet nyt er godt nyt”. Kun en gang om året per 30. september har politikerne set en konkret budgetopfølgning på kommunens mere end 3 milliarder store budget. Derudover har kommunalbestyrelsen kun set regnskabet samt nogle helt overordnede månedlige opgørelser over udviklingen i likviditeten, den samlede forbrugsprocent og tillægsbevillingerne (som der i parentes bemærket er en del af). Resten af året har budgetopfølgningen været administrativ, og politikerne har måttet styre efter devisen ”intet nyt er godt nyt”. Kun hvis der har været ekstraordinære økonomiske problemer, er politikerne blevet orienteret. Denne praksis har LokalListen gentagne gange stillet spørgsmålstegn ved. Typisk får kommunalbestyrelser, og andre bestyrelser f.eks. skolebestyrelser budgetopfølgninger kvartalsvist eller månedsvist, men ikke i Rudersdal. Her har Venstre hårdnakket påstået, det var overflødigt og indtil videre er det da også gået nogenlunde.

Budgetoverskridelse på omkring 25 procent bør give stof til eftertanke.
Men den store budgetoverskridelser på det specialiserede børne- og ungeområde og de mange besparelser, som nu er nødvendige på et meget sårbart område, bør få flertallet til at tænke sig om.  Budgetoverskridelsen på børne- og ungeområdet blev fremlagt politisk i foråret 2009, og i september 2009 fik vi så efter længere tids analyse en redegørelse for et forventet merforbrug på budgettet på omkring 30 millioner på området. Derefter hørte vi ikke mere i et halvt år, før vi så i februar bliver præsenteret for en budgetoverskridelse på 60 millioner kroner uden yderligere forklaring og uden at kunne få nogen information om dette på skrift. Først med hjælp fra en ekstern revisor forventer man at have et overblik over økonomien i slutningen af april. Altså omkring et år efter problemet i første omgang blev opdaget. Til trods for at overskridelse på 60 millioner svarer til en budgetoverskridelse på lidt mere end en fjerdedel af det samlede budget. Det er en alvorlig sag ikke kun for forvaltningen af det specialiserede børne- og ungeområde, men for hele kommunen.

Tillid er godt, men politisk overblik og ansvarlighed er bedre!
Derfor bør den STORE budgetoverskridelse og det manglende økonomiske overblik på også give stof til eftertanke i resten af kommunen. Er budgetopfølgningen god nok? Foregår den tilstrækkelig systematisk og bør den ikke foregå oftere? I LokalListen er vi ikke i tvivl. Kvartalsvise budgetopfølgninger er en nødvendighed for en kommunalbestyrelse, hvis politikerne skal bevare overblikket og handlemulighederne i løbet af året – ikke mindst i en tid med finanskrise og stram statslig budgetstyring. Vi vil derfor foreslå, at budgetopfølgningsprocessen for Rudersdal kommune bliver justeret hurtigst muligt.

Fra “Legepladser” til “Parkeringspladser”

– af Anna Scharling Brun og Axel Bredsdorff (L)

Se også: Hvad skete på udvalgsmødet?
Se også: Hvad skete på kommunalbestyrelsesmødet?

Historien om hvordan en meget værdsat anlægsbevilling til fire navngivne skolers “udearealer, herunder legepladser” i budget 2009 og 2010 lige så stille blev til “ankomstarealer og belægninger”, og hvor børnenes behov for legepladser lige så stille forsvandt af syne.

Historien  starter med budgetvedtagelsen i oktober 2009. Venstre havde ikke meget med i posen til forhandlingerne, men der blev dog efter såvel SFs som LokalListens ønske afsat 5 mio. kr. til “Forbedring af udeområder, herunder legepladser, på skoler” for nu at citere den af gruppeformændene underskrevne “Budgetaftale”. I den af Fabrin underskrevne pressemeddelelse står følgende om punktet:

– “At der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011 til forbedringer af skolernes udeområder, herunder legepladser. Beløbene er fortrinsvis møntet på Toftevangsskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk skole.

Fabrin udtaler: …..Vi er enige i, at skolernes udeområder – herunder legepladserne – ikke alle steder har en tilfredsstillende standard.  Derfor indgår det i aftalen, at skolernes udendørsarealer skal opprioriteres.”

Alt sammen aldeles klar tale. Men så udkommer det trykte budget for 2010-2013, og her kan man læse (s. 92) at der i budgette er afsat: ”Forbedringer af udeområderne på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole”

Opmærksomme læsere vil nu bemærke at “legepladser” er forsvundet – og det på trods af at de fire skoler netop er de mest nedslidte hvad angår legepladser og udearealer.

Helt galt går det så på Børne- og Skoleudvalgets første møde 13/1 2010. Her kan man i dagsordenen læse: at der skal anvendes 1,3 mio. kr. på en parkeringsplads på Trørødskolen til personalets biler, finansieret fra anlægsbudgettets rådighedsbeløb:

– ”Rådighedsbeløbet er fortrinsvis til renovering af ankomstarealer og belægninger ved 4 af kommunens skoler, herunder Trørødskolen”

Bemærk at nu har kontoen igen skiftet navn og indhold. Væk er legepladserne og tillige er der decideret peget på ”ankomstarealer og belægninger”, begge ord der overhovedet ikke indgår i hverken budgetforlig, budgettekst, pressemeddelelse eller trykt budgetudgave!

Ved at afsætte 1,3 mio. kr – svarende til mere end 25% af de samlede 5 mio. kr – til parkeringspladser er der – efter LokalListens mening – stor risiko for at  der ikke bliver plads til de helt nødvendige legepladsrenoveringer på de tre andre skoler.
Derudover er vi dybt bekymrede over at en budgetpost kan skifte indhold bag om ryggen på politikerne og i strid med de aftaler der er underskrevet af alle gruppeformænd.

Denne bekymring luftede vi – og SF og Socialdemokratiet – på det første møde i Børne-  Skoleudvalget 13. januar, og derfor stillede LokalListens Anna Scharling Brun at sagen udsættes med henblik på, at der forelægges et samlet overblik over renoveringsbehovet for de 4 nævnte skolers udearealer, herunder legepladser. Dette forslag fik opbakning fra SF og Socialdemokratiet, mens V og C stemte imod!

Det tegner lovende for de kommende års arbejde:
– Budgetforlig står (åbentbart?) ikke længere til troende.

Legepladser eller Parkeringspladser?

LokalListen frygter, at der ikke bliver penge nok til renovering af de meget nedslidte legepladser på skolerne, til trods for at der i budgetaftalen i okt. 2009 blev afsat 5 mio. til ”forbedring af udeområder, herunder legepladser, på skoler”. 

Fabrin udtalte dengang:

”… Vi er enige om at skolernes udeområder- herunder legepladserne – ikke alle steder er en tilfredsstillende standard. Derfor indgår det i aftalen, at udendørsarealerne skal opprioriteres”.

Ordlyden på den af budgetforligets parter underskrevne konto er imidlertid pludselig og uretsmæssigt blevet ændret.

På Børne- og skoleudvalgets første møde d.13/1 2010 fremgår det, at de 5 millioner kroner skal gå til ”ankomstarealer og belægninger ved 4 af kommunens skoler, herunder Trørødskolen” og at 1,3 mio. kroner er øremærket en parkeringsplads på Trørødskolen til personalets biler. Politikerne i BSU som alle på nær to er nyvalgte, skulle altså tage stilling til at bruge over 25 % af det samlede beløb uden at kende til alternativerne som bl.a. består af 4 akutte projekter på Sjælsøskolen, Toftevangskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole, der bl.a. går på, at der bør ske drastiske forbedringer af legepladsforholdene.

V og K havde imidlertid ikke tid til at vente og stemte imod LokalListens ændringsforslag om at få punktet udskudt, så man fik et samlet overblik over renoveringsbehovet på de 4 nævnte skoler og kunne prioritere dem. 
LokalListen
 frygter, at man på ”udeareals- og legepladsbudgettet” nu får brugt pengene på noget, børnene ikke har direkte glæde af. At man ikke får renoveret de legepladser, der er behov for, og at V og K prioriterer biler frem for børn på et budget, der var tiltænkt børnene.
De to nyvalgte repræsentanter for både Socialdemokratiet og SF støttede LokalListensændringsforslag og blev sammen med LokalListen nedstemt.
Som noget nyt i kommunalpolitisk sammenhæng i Rudersdal stod S, SF og LokalListenimidlertid allerede på første møde efter valget sammen om et ændringsforslag, hvilket kunne tegne til en noget stærkere opposition i forhold til sidste valgperiode.

Med venlig hilsen Anna Scharling Brun (L) Børne og skoleudvalget.

Du er velkommen til at ringe for yderligere oplysninger på tlf. 45488803 eller 28737974