Tag-arkiv: kommunekontaktrådet

Nyt fra KKR – Kommunernes Kontakt Råd

Vores medlem i kommunalbestyrelsen, Axel Bredsdorff (L), har som tidligere nævnt sæde i KKR – Kommunernes Kontakt Råd.
Den 9. november 2012 var der møde i Rådet, og Axel har været så venlig at forfatte et “kommenteret referat”, som vi med glæde bringer her. Læs med:

Axel Bredsdorff (L)

Sammenhængende energisystem i Regionen
Kommunerne, regionen og forsyningsselskaberne har udarbejdet et projektforslag ”Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen”, der indeholder en samlet vision for et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret på 100% vedvarende energi i 2050. Visionen er således det regionale svar på den af Folketinget vedtaget målsætning. Oplægget er et glimrende redskab for alle kommunerne i regionen, og selv om oplægget endnu er på det ”strategiske plan”, så skal det tjene som rettesnor for alle aktører, altså også kommunerne. Der bliver sat fokus på mange af de svære områder, f.eks. transport og mellemkommunalt samarbejde ligesom der bliver taget et første opgør med nogle af de ”hellige køer”, herunder spørgsmålet om hvem skal producere energien, og den videre finansiering af projektudviklingen. Når oplægget lander ude i kommunerne er det vigtigt, at visions mål bliver implementeret lokalt, og som det blev understreget fra flere sider i debatten: “Når vi vedtager denne plan, så skal den følges op til punkt og prikke. Det gælder os alle!”. Det lovede borgmesterforsamlingen så hinanden.

Hvem skal føre tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud?
Efter et par skandalesager i pressen inden for det sidste par år, har Folketinget vedtaget at en kommune ikke længere skal godkende og føre tilsyn med de sociale opholdssteder for kommunes børn og unge. Det drejer sig om anbringelsessteder, botilbud og sociale døgntilbud til udsatte børn og voksne. I stedet skal der udpeges én tilsynskommune i hver region, og denne kommune skal så stå for opgaven for alle regionens kommuner, i Hovedstaden altså alle 29 kommuner. Konstruktionen er besynderlig, hvilket fremgik da KKR drøftede sagen. Vi skulle tage stilling til efter hvilke kriterier vi skulle udvælge vores tilsynskommune, men udgangspunktet for at flytte opgaven er jo at staten (med rette eller urette?) ikke har tillid til at kommunerne kan gøre det godt nok. Hvorfor tager staten så ikke opgaven hjem, dvs. forankrer den i Socialministeriet? Fordi socialministeren ikke ønsker at blive hængt ud i pressen, når det (alligevel) går galt. Hvorfor så ikke overdrage opgaven til Regionerne? Fordi et flertal i Folketinget ikke ønsker at styrke Regionernes opgaveportefølje, da Regionerne formodes at være på vej til at blive nedlagt. Og så er der jo kun drømmen om at fem ”super-”kommuner vil påtage sig opgaven. Men ifølge styrelsesloven er fælleskommunale selskaber ikke underlagt den demokratiske kontrol fra folkevalgte, så nu får man altså fem – frit i luften svævende – instanser, der skal varetage denne særdeles følsomme opgave. Hvem skal stilles til ansvar, når det går galt? Ingen politikere, men formodentlig de involverede embedsfolk! Er det nu klogt?
KKR var ”artige” og vedtog nogle kriterier for udvælgelse af den (arme) kommune, men blev hurtigt enige om at det bedste kriterium var at den udvalgte kommune ”skal garantere at der i fremtiden ikke laves fejl!”, hvorefter lysten til at melde sig på banen blev kendeligt begrænset. Da der ligeledes ikke foreligger noget som helst om hvor meget opgavevaretagelsen skal/må koste og om hvem der skal betale, er det tvivlsomt om der bliver rift om opgaven.

Etablering af Børnehus
Præcis samme problemstilling rejstes i forbindelse med Folketingets beslutning om at der i hver region skal etableres et ”Børnehus”, der skala sikre koordinering og samarbejde om den samlede indsats mellem myndighedskommunen, politi og sundhedsvæsen over for børn, unge og deres familier i sager, hvor der er kendskab til eller mistanke om, at et barn har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. Også her skal der udpeges én kommune i hver region til opgaven, men ”Børnehuset” kan dog have matrikler i flere kommuner. Igen er problemstillingen: Hvem har ansvaret, når denne opgave løftes væk fra det politiske system? Hvem er ansvarlig for en virksomhed, der foregår i én kommune, men driftes af en anden kommune? Hvilke opgaver hviler stadig i myndighedskommunen? Hvad må det koste og hvem skal betale? Hvorfor påtager Sundhedsministeriet og ministeren sig ikke opgaven, når nu kommunerne ikke kan? Også her kan man gætte på at ingen er helt vilde med at få opgaven.

Trængselskommissionen
Interesserede opfordres til at studere Trængselskommissionens hjemmeside, hvor de mange overvejelser om tiltag, der kan nedbringe trængslen i Hovedstadsregionen åbent lægges frem. Rigtig mange mennesker bruger rigtig meget energi og papir på at beskrive problemerne og kommissionen skal jo barsle til februar 2013, så vi nærmer os jo målstregen. Muligheden for at få skuffet sine forventninger er dog massivt overhængende…

Movia – alt stiger
Med årlige prisstigninger for busdriften og trafiktilrettelæggelsen i Regionen på op mod 15% er Movia ikke synderlig populær. Også det faktum, at de er ene på markedet, gør at rigtig mange kommuner slår sig i tøjret, og forlanger at budgetterne fastfryses. Movia fortæller omvendt, at de desværre er uden skyld i prisstigningerne, og er man utilfreds kan man jo bare melde sig ud (hvilket jo er noget vrøvl, for det kan den enkelte kommune jo ikke). I den tragikomiske afdeling hører så at KKRs repræsentant i Movia, borgmester Hans Toft på sidste møde i KKR kunne fortælle at Rejsekortets indførelse vil betyde betydelige prisstigninger for de fleste rejser, og at den af Regeringen, EL og DF vedtagne takstnedsættelse på busrejser, ikke slår i gennem på grund af andre prisstigninger, og at det i øvrigt er Movias opfattelse at prisfald på 5-7% ”ingen som helst indflydelse har på folks trafikvaner”. Ak, ja. Bilen venter. Ud og skab lidt trængsel.

LokalListen får repræsentant i Kommunekontaktrådet (KKR)

Efter en urafstemning blandt de Lokalliste-valgte i Region Hovedstaden er Axel Bredsdorff, LokalListen Rudersdal, blevet udpeget som medlem af Kommunekontaktrådet. Sammen med Arne Bech fra Hvidovrelisten skal de repræsentere Lokallisterne i rådet i den kommende periode. Kommunekontaktrådet er først og fremmest et koordinerende forum for alle kommuner i regionen. Et sted hvor man styrke kommunalbestyrelsernes indflydelse på den regionale udvikling, drøfte og fremme fælles regionale interesser og endelig et forum, der kan sparre bestyrelsen i Kommunernes Landsforening.

”Jeg glæder mig meget til at deltage i dette forum”, udtaler Axel Bredsdorff, der samtidig er glad for den solide opbakning, der var omkring hans valg blandt lokallisterne. I disse år er kommunestyret under massivt pres fra Folketinget, som i stigende grad forsøger at lægge bånd på kommunernes muligheder for agere, og her tror jeg det er vigtigt at kommunerne har et stærkt forum, der kan drøfte strategi og taktik for at fastholde kommunernes råderet. Endelig glæder jeg mig til igen at få lejlighed til at ”netværke” og udveksle erfaringer med mange gode og engagerede politikere fra regionen. Vi kan altid lære af hinanden,”

slutter Axel Bredsdorff.