Tag-arkiv: lokallisten mener…

LokalListen i Rudersdal mener: Om konflikten på skoleområdet

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet d. 24. april 2013, gjorde LokalListen i Rudersdal sin holdning klart i forhold til den igangværende konflikt.
En flyer blev uddelt blandt de tilstedeværende med følgende ordlyd:

KL skal stoppe konflikten
LokalListen har med stigende undren fulgt konflikten mellem KL og DLF. I snart fire uger har eleverne ikke fået undervisning, og i snart fire uger har lærerne ikke fået løn. Det går ud over eleverne både fagligt og socialt, og lærernes økonomi er under hårdt pres. Det kan vi ikke leve med.

Vi mener, at de ansvarlige forhandlere og forligsinstitutionen har gjort alt for lidt for at lande et resultat. Det er aldrig før sket i den offentlige sektor, at der blev varslet lockout før der var varslet strejke, og det sker uhyre sjældent i den private, så det har nærmest fra starten været en stillingskrig mere end en forhandling. Dét har aldrig været meningen med ”den danske model”, som begge parter påberåber sig.

Lærerne har i undervejs i processen vist stor vilje til forhandling ved at komme KL’s oplæg i møde på en række punkter. Særligt glæder vi os over, at der tilsyneladende er enighed om at øge lærernes undervisningstid. KL har på sin side fastholdt ultimative krav og efterhånden anlagt en direkte uværdig tone. Nu er vi dér, hvor den officielle udmelding fra KL lyder, at konflikten må vare til lærerne ”kommer på deres grædende knæ”. Det har intet med forhandling at gøre, det er en demonstration af den stærkeres magt. Det er krig, og i krig er der ingen vinder, højst nogle, der taber mindre end andre. Vi oplever det som mangel på respekt for forhandlingspartneren og ødelæggende for samarbejdsklimaet. Efter vores mening skal KL komme lærerne i møde og indgå i realitetsforhandlinger om en aftale. Jo før jo bedre.

Hvor står LokalListen?
LokalListens udgangspunkt er det lokale og nærmiljøet. Vi tror på, at beslutningerne skal træffes så tæt på de berørte som muligt – det gælder både borgere og medarbejdere. Vi tror på decentralisering og insisterer på inddragelse og involvering. Derfor mener vi, at dialogen om lærernes arbejdstid skal tættere på hverdagen og ud på skolerne. Det er her, vi har kompetencen. Det er her, vi kender behovene. Det er her, vi har det nære samarbejde.

Det kommunale selvstyre og den danske model er afgørende for det demokrati, LokalListen hylder. Derfor tager vi afstand fra sammenblandingen af Folkeskolereformen og overenskomstforhandlingerne. Og vi vil se et regeringsindgreb som en fiasko og ikke en sejr for KL. Også derfor opfordrer vi KL til forhandling.

Og hvad så i Rudersdal?
Mens vi venter på en løsning centralt, opfordrer LokalListen til, at kommunen udbetaler feriepenge til lærerne. Vi må hjælpe, hvor vi kan, så gode medarbejdere ikke forgælder sig og bliver gidsler i en konflikt, ingen af os har bedt om. Samtidig må vi støtte elever og forældre og udvide tilbuddet i dagtimerne i idræts- og kulturinstitutionerne.

I løbet af lockouten har lærerne i Rudersdal været meget synlige i gadebilledet - her på Geels Bakke i Holte. Foto: Niels Bjerre Degn.

I løbet af lockouten har lærerne i Rudersdal været meget synlige i gadebilledet – her på Geels Bakke i Holte.
Foto: Niels Bjerre Degn.

Lidt mere om mangfoldighed

Indlæg fra formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrup. Bragt i FAA d. 6. nov. 2012.

Hvad der fremgik mindre klart af Mikkel Barnekow Rasmussens første indlæg om mang-foldigheden i Rudersdals daginstitutioner (FAA 30.10.12), står nu meget klart i hans andet (FAA 05.11.12). ”Masterplanen er udmærket, fordi den strømliner og forenkler det kommunale tilbud, således at vi er sikre på at kunne levere en anstændig ydelse”, skriver MBR, og deraf kan man læse flere ting. For det første står der, at MBR ligesom alle andre ved, at dét be-tyder store, ensartede institutioner med meget be-grænset mulighed for brugerindflydelse og individu-alisering. For det andet betyder ’udmærket’ ikke at det er godt, og ’anstændig’ lugter lidt i retning af ’det absolut nødvendige og så heller ikke mere’ – Master-planens indhold er m.a.o. sådan, at heller ikke MBR anser de resulterende institutioner for specielt attraktive. Den mangfoldighed, som med Masterplanen forsvinder fra de kommunale institutioner, og som både MBR og Lokal-Listen finder vigtig, skal så iflg. MBR genopstå ved at forældregrupper, der har det nød-vendige engagement, overskud og gåpåmod, etablerer anderledes, små, forældredrevne institutioner til netop deres børn. Da MBR samtidig i sit første indlæg skrev, at ”der ikke er fremført økonomiske begrundelser for Masterplanen i Børne- og Ungeudvalget” og ”ikke er argumenteret for, hvorfor store institutioner er bedre end små”, står det nu lysende klart, at der er tale om ren ideologi. MBR har stemt for Masterplanen fordi den giver store, ens-artede kommunale institutioner på ’anstændigt’ niveau til nogle børn, og grobund for et mangfoldigt udbud af små, forskellige, forældredrevne institutioner til andre børn. Det er klar snak, og synspunktet er al ære værd. Men det er meget sent i debatten, der bliver tonet rent flag.

I LokalListen har vi omvendt det udgangspunkt, at de kommunale tilbud og løsninger skal udformes, så de lever op til den faglige viden, der findes på området, og i muligt omfang imødekommer ønsker og behov hos dem, tilbud og løsninger er rettet imod – det gælder i forhold til både erhvervslivet, idrætslivet, ældreområdet, skolerne og altså også daginstitu-tionerne. Derfor mener vi, at det burde være en selvfølgelig kommunal opgave at sikre mangfoldigheden i det kommunale tilbud på daginstitutionsområdet. Hvis den grund-holdning gør os til populister i MBRs øjne, så tillægger han det ord en anden betydning, end jeg gør.

Væk med bøvlet (1)

VK-regeringen kom bl.a. til magten på at ville ”regelsanere” og ”fjerne lovgivning, der kun generer borgerne”. Efter 10 år er antallet af regler og forordninger vokset med 210 %(!) og her to måneder før valget kom så Inger Støjberg-initiativet ”Væk med bøvlet”. Topscoreren var, at nu skulle alle kunne opføre garager, carporte o.lign. uden at søge byggetilladelse i kommunen, og ”Hurra for det!” har mange nok tænkt. Men iflg. forvaltningen i Rudersdal vil det bare betyde en kæmpe stigning i mængden af efterfølgende lovliggørelsessager, fordi man ikke kan forvente at borgerne har tilstrækkeligt kendskab til de 6-8 lovkomplekser, der fortsat vil gælde for den slags småhuse. Lovliggørelsessager er typisk tunge sager, der tager tid og koster penge for borgerne, kommunen, politiet og andre myndigheder. Så ”Væk med bøvlet” bliver til langt mere bøvl. Hertil kommer at kommunen ikke kan opkræve byggesagsgebyr i lovliggørelsessager, og derfor mister indtægter.

Rendyrket populisme, der tager borgerne og deres naboer som gidsler, mener LokalListen.

Væk med bøvlet (2)

Et andet udspil i ”Væk med bøvlet” er, at opsætning af mobilantenner ikke længere skal godkendes af kommunen. Teleselskaberne skal blot anmelde, hvor de vil sætte en mast op, uden krav om hvor detaljeret placeringen skal angives. Kommunen har så bare 14 dage til at undersøge denne placering i forhold til anden lovgivning, og hvis svarfristen bliver overskredet, kan teleselskaberne frit sætte masten op! Forestil jer hvordan forvaltningen skal kunne håndtere det, hvis teleselskaberne vælger at fremsende deres 30-40 ønskede masteplaceringer i Rudersdal på én gang! Vi vil få vores visuelle miljø fuldstændig ødelagt. Og ikke nok med det: Teleselskaber kan frit forhøje både eksisterende og nye master, hvis de ønsker det – det skal kommunen slet ikke have en mening om!

”Den fælles enighed i kommunalbestyrelsen om at være tilbageholdende med at imødekomme teleselskabernes endeløse ’ønsker’ ser nu ud til at miste sin betydning”,

udtaler LokalListens Axel Bredsdorff.

En meget bekymrende udvikling på hele det specialiserede område

Den helt store taber ved Strukturreformer har vist sig at være det specialiserede socialområde, der især retter sig mod borgere med større eller mindre funktionstab. Èt er at områderne økonomisk er løbet løbsk i de fleste kommuner, men værre er det, at nu reagerer kommunerne mere eller mindre i panik, idet man trækker flere og flere borgere “hjem” fra de institutioner og institutter, der har den faglige kompetence og som bevisligt enten bringer borgerne fremad eller i det mindste sikrer at funktionstab ikke uddybes. Læs de dystre udsigter for området i dette indlæg stilet til alle medlemmer af Lokallister og Borgerlister i region Hovedstaden