Tag-arkiv: maria steno

Beslutning om triathlon i flere etaper.

Maria Steno (L) og Axel Bredsdorff (L) fra kommunalbetyrelsen, har i dag skrevet dette indlæg til Rudersdal Avis.

LokalListen ønsker og efterspørger flere aktiviteter i lokalsamfundene, og derfor støtter vi etableringen af en triatlonrute med omklædning i Rudersdal. Vi var derfor med til at nikke til et projekt med etablering af omklædningsfaciliteter til triatlon ved Søllerød Sø selvom vi var betænkelige ved, om der var plads nok på stedet. Derfor stod vi også bag beslutningen i miljø- og teknikudvalget om at få alle aspekter af det ansøgte projekt belyst af en uvildig part. Vi afventer naturligvis denne undersøgelse, men vil allerede nu gerne udtrykke vores betænkeligheder.
For det første er det område, som er udtænkt til det centrale ”skiftepunkt” for enden af Søllerød Sø sårbart, da trafikforholdene i forbindelse med Skovbrynet, Reprisen og La Vecchia Enoteca ofte allerede i dag giver anledning til problemer. Hvad vil det betyde, hvis der derudover kommer belastning i dagligdagene og ikke mindst i weekender og ved stævner, da triatleter jo typisk ankommer i bil?
For det andet: Hvordan kan man på det smalle søbredsareal indpasse trænings- og skiftefaciliteterne uden at den offentlige tilgængelighed ødelægges? Som det tredje: Vi støtter naturligvis at motionister og sportsudøvere får gode udfoldelsesmuligheder i vores kommune, men omvendt finder vi ikke at det er kvalitet i sig selv, at de større ”ruter” alle sammen placeres i de samme bykvarterer, når nu kommunen er så stor. Vi er ret sikre på at der kan findes bedre steder til svømmeruten, f.eks. i Sjælsøs Østende eller i Øresund, og så kan cykel- og løberuten planlægges herfra.
Endelig ville vi nok selv være betænkelige ved at kaste os ud i strabadserende svømmeture i netop Søllerød Sø, som uanset om Mølleåprojektet bliver til noget eller ej, må formodes at have en ret ustabil vandkvalitet. Men som nævnt: Vi afventer naturligvis den uvildige undersøgelse og opfordrer til den også belyser andre alternative placeringer til glæde og gavn for områdets triatleter.

Skateranlæg ved Birkerød Idrætscenter

Af Thomas N. Feldborg Bruun, LokalListens bestyrelse og Maria Steno, medlem af kommunalbestyrelsen for LokalListen, medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Skateranlæg fra USA.Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

Skateranlæg fra USA.
Endelig udformning for banen i Birkerød er ikke besluttet endnu.

På det seneste møde i Kultur- og fritidsudvalget besluttede udvalgets medlemmer, at der skal arbejdes videre med konkrete tiltag, som vil betyde en styrkelse af de såkaldt ”selvorganiserende” aktiviteter i kommunen. Det betyder bl.a., at der bag ”volden” ved Birkerød Idrætscenter tænkes anlagt et skateranlæg og en multibane og at der i Nærum eller Vangebo-området placeres en streetbane.
For LokalListen er det særdeles glædeligt at denne form for idrætsleg styrkes i de bynære miljøer – til glæde for de rigtig mange unge, som hidtil har været henvist til mere eller mindre egnede steder rundt om i kommunen. Det videre arbejde i Kultur- og fritidsudvalget indeholder desuden et ønske om at placere flere indretninger rundt om i bybilledet, ved skolerne o. lign. med et aktiverende fokus som målsætning. Dette vil være medvirkende til at opfylde en af LokalListens vigtigste ambitioner: At Rudersdal ikke ”kun” bliver Danmarks bedste bokommune – men også den bedste kommune at leve i.

Indlæg bragt i Rudersdal Avis d. 25. januar 2013.

LokalListen med i konstitueringsaftalen: En ny start for Rudersdal

Et af LokalListens overordnede mål i sidste valgkamp var at bryde Venstres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen og lave alliancer med de andre partier mhp. at få en ny borgmester efter valget i 2013. Det første lykkedes som bekendt, og nu er ballet åbnet mht. det andet.

Umiddelbart har det måske undret nogen, at LokalListen så går med i den konstituerings-aftale, der fastholder borgmesterposten hos Venstre i resten af denne valgperiode, dvs. til udgangen af 2013. Situationen var imidlertid den, at LokalListen enten kunne se til, mens de andre satte Jens Ive (V) for bordenden, eller vælge selv at være med til at forme frem-tiden. LokalListens bestyrelse og kommunalbestyrelsesgruppe besluttede at gøre det sidste.  På den måde er LokalListen med til at sikre, at borgmesterskiftet bliver en reel ny begyndelse for Rudersdal, som får effekt allerede på den politik, der bliver ført det sidste år i denne valgperiode. Der er altså ikke tale om et tilvalg af Venstre eller Jens Ive på borgmesterposten, men om et tilvalg af en ny start for Rudersdal og et bredere sam-arbejde med samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Det ved Venstre og Jens Ive, og det er blevet gentaget ved konstitueringen i rådssalen, i medierne og nu også her.

Maria Stenos opfordring i FAA åbnede op konstitueringsaftalen.

Anledningen til den nye konstituering.
Maria Steno udtalte i et interview i FAA tirsdag 2. oktober det håb, at Fabrins afgang som borgmester ville give nye konstitueringsmuligheder i kommunal-bestyrelsen, hvor det hidtil har været sådan, at den alliance mellem de øvrige partier, som var etableret i Søllerød, automatisk kørte videre, uden at Lokal-Listen overhovedet blev inviteret til for-handlinger. Artiklen gav efterfølgende anledning til kontakt med den eksi-sterende konstitueringsgruppe, og i en proces over en lille uges tid blev mulig-hederne afsøgt. Efter intense drøftelser og møder besluttede LokalListens kommunal-bestyrelsesgruppe og bestyrelse at gå ind i konstitueringsaftalen for at give Rudersdal den nye start, som kommunen og LokalListens mange vælgere har fortjent.  Havde vi i stedet sagt ’nej tak’, ville vi have stået udenfor i det politiske nybrud, som helt uundgåeligt vil komme efter Erik Fabrins afgang.

Præmisserne.
Det er helt afgørende for LokalListens deltagelse i konstitueringsaftalen, atdet er en støtte til en ny start i Rudersdal, ikke til Jens Ive som borgmester, ataftalen alene gælder frem til valget næste år og at det er en valgteknisk aftale, ikke en politisk aftale. Der er ikke disku-teret politik overhovedet for at få aftalen i hus, og det står udtrykkeligt i den officielle pressemeddelelse at alle partier går selvstændigt til valg.

Resultatet.
Ved at gå ind i konstitueringen af Jens Ive på disse præmisser følger LokalListen op på den ansvarlighed, der kendetegner indsatsen i kommunalbestyrelsen, og som fx er kommet til udtryk ved at LokalListen har været med i 6 ud af 7 budgetforlig i de sidste to valgperioder. Samtidig kommer LokalListen, og dermed LokalListens ca. 20 % af Rudersdals vælgere, tættere på beslutningerne og får en mere direkte indflydelse. LokalListens holdninger er præcis de samme efter denne aftale, som de var før aftalen. Men vi har fået en styrket platform til at fremføre vores holdninger og en bedre mulighed for at trække kompromiser i vores retning. Aftalen ændrer fx ikke vores modstand mod nedlæggelsen af Kajerødskolen, men den giver os bedre mulighed for at præge beslut-ningen om, hvad skolens grund og bygninger(?) skal bruges til.

Det synlige udbytte af deltagelsen i konstitueringsaftalen er, at LokalListens Benny Würtz overtager posten som formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det er en op-gave, som ligger rigtig godt til os og det fokus, vi de seneste år har sat på at vende den demografiske udvikling og tiltrække flere børnefamilier. Her er en aktiv erhvervspolitik, høj lokal beskæftigelse og gode handlemuligheder vigtige parametre, udover selvfølgelig gode, lokale daginstitutioner og skoler.

Kommunalbestyrelsesgruppen og bestyrelsen ser frem til en god dialog om konstituering-saftalen m.m. på det udvidede medlemsmøde i forlængelse af kommunal-bestyrelsens møde den 31. oktober, hvor også bl.a. byudvikling i Birkerød er på dags-ordenen. Hvis man ikke kan vente så længe, er man velkommen til at ringe til bestyrelsen eller kommunalbestyrelsesgruppen med spørgsmål og kommentarer, eller man kan komme til ’Mød LokalListen’ ved biblioteket lørdag 27. oktober, hvor Benny Würtz og Sten Troelstrup stiller op.

Mød LokalListen!

I morgen lørdag d. 29. september kan du fra kl. 11.00-13.00 møde LokalListen i mødelokale 4 på Hovedbiblioteket i Birkerød.
Denne lørdag er det Maria Steno fra kommunalbestyrelsen og Thomas N. Feldborg Bruun fra LokalListens bestyrelse, som tager imod.

Kom og hils på – så giver vi en kop kaffe!

Sådan er Rudersdals budgetmodel: Intet nyt er godt nyt!

– af Benny Würtz og Maria Steno, medlemmer af Kommunalbestyrelsen for LokalListen.

Hidtil har kommunalbestyrelsens økonomistyring og budgetopfølgning været baseret på et princip om at ”intet nyt er godt nyt”. Kun en gang om året per 30. september har politikerne set en konkret budgetopfølgning på kommunens mere end 3 milliarder store budget. Derudover har kommunalbestyrelsen kun set regnskabet samt nogle helt overordnede månedlige opgørelser over udviklingen i likviditeten, den samlede forbrugsprocent og tillægsbevillingerne (som der i parentes bemærket er en del af). Resten af året har budgetopfølgningen været administrativ, og politikerne har måttet styre efter devisen ”intet nyt er godt nyt”. Kun hvis der har været ekstraordinære økonomiske problemer, er politikerne blevet orienteret. Denne praksis har LokalListen gentagne gange stillet spørgsmålstegn ved. Typisk får kommunalbestyrelser, og andre bestyrelser f.eks. skolebestyrelser budgetopfølgninger kvartalsvist eller månedsvist, men ikke i Rudersdal. Her har Venstre hårdnakket påstået, det var overflødigt og indtil videre er det da også gået nogenlunde.

Budgetoverskridelse på omkring 25 procent bør give stof til eftertanke.
Men den store budgetoverskridelser på det specialiserede børne- og ungeområde og de mange besparelser, som nu er nødvendige på et meget sårbart område, bør få flertallet til at tænke sig om.  Budgetoverskridelsen på børne- og ungeområdet blev fremlagt politisk i foråret 2009, og i september 2009 fik vi så efter længere tids analyse en redegørelse for et forventet merforbrug på budgettet på omkring 30 millioner på området. Derefter hørte vi ikke mere i et halvt år, før vi så i februar bliver præsenteret for en budgetoverskridelse på 60 millioner kroner uden yderligere forklaring og uden at kunne få nogen information om dette på skrift. Først med hjælp fra en ekstern revisor forventer man at have et overblik over økonomien i slutningen af april. Altså omkring et år efter problemet i første omgang blev opdaget. Til trods for at overskridelse på 60 millioner svarer til en budgetoverskridelse på lidt mere end en fjerdedel af det samlede budget. Det er en alvorlig sag ikke kun for forvaltningen af det specialiserede børne- og ungeområde, men for hele kommunen.

Tillid er godt, men politisk overblik og ansvarlighed er bedre!
Derfor bør den STORE budgetoverskridelse og det manglende økonomiske overblik på også give stof til eftertanke i resten af kommunen. Er budgetopfølgningen god nok? Foregår den tilstrækkelig systematisk og bør den ikke foregå oftere? I LokalListen er vi ikke i tvivl. Kvartalsvise budgetopfølgninger er en nødvendighed for en kommunalbestyrelse, hvis politikerne skal bevare overblikket og handlemulighederne i løbet af året – ikke mindst i en tid med finanskrise og stram statslig budgetstyring. Vi vil derfor foreslå, at budgetopfølgningsprocessen for Rudersdal kommune bliver justeret hurtigst muligt.