Tag-arkiv: masterplan

Hvorfor stemme på Lokallisten?

Henrik Hjortdahl, der i sin tid var med til at stifte LokalListen, har efter længere tids fravær meldt sig ind igen, og har 7. juni flg. læserbrev i Frederiksborg Amts Avis:

Kommunalvalget nærmer sig. Kandidatlisterne offentliggøres rundt om i Nordsjælland i disse uger.
I Rudersdal er valget anderledes end i de fleste andre kommuner i hovedstadsområdet fordi der er en Lokalliste, som har næsten 20 % af stemmerne.
Hvad er forklaringen?

Når man sammenligner Lokallistens program fra sidste valg med fx de radikales er det svært at finde de store forskelle. Også SF ligger man tæt på og selv Konservative, Socialdemokraterne og Venstre har man mange fælles træk med: Sund økonomi, god folkeskole, bevar de grønne områder, god ældre service osv.
Alligevel er der grund til at gå hen og stemme.

Tre eksempler illustrerer hvorfor der er grund til at overveje sin stemme nøje, udfra hvilke værdier man ønsker varetaget i den kommunalpolitiske hverdag:

1. Kajerødskolens lukning
Radikale, SF, Socialdemokraterne medvirkede til Venstres nedlukning af høringen og ny skolestruktur – da en ny befolkningsprognose forstyrrede. Og samme partier lukkede skolen trods tvivl om prognosen og uden at se seriøst på alternativer. Visionsgruppen af konstruktive forældre blev ikke hørt. Kajerødområdets og demokratiets interesser led skade.
Lokallisten anfægtede som eneste byrådsgruppe beslutningsgrundlaget og processen.

2. Vasevej
Det store flertal i byrådet er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en helt uforståelig investering. Man vil bruge 15 mio.kr til at “rette Vasevej ud”, så bilister kan spare 1 minut på en god dag. En smuk historisk vej og grønne arealer ødelægges uden grund. Og uden at cyklisternes sikkerhed er løst: De skal krydse den nye hurtigere trafikvej 2 gange på turen!
Lokallisten har stemt imod og arbejder fortsat på at halvere udgiften og sikre cyklisternes forhold.

3. Masterplanen på daginstitutionsområdet
Planen blev lavet med henvisning til stordriftsfordele. Den har efterfølgende været begrundelse for at lukke flere små velfungerende institutioner, bl.a. Naturbørnehaven. Og bl.a. Idrætsbørnehaven Kejlstruplund står på dødslisten i næste valgperiode. Det er svært at forstå, at partier som Radikale og Venstre er mod mangfoldigheden og mod at borgerne kan vælge mindre institutioner.

Mange andre sager kunne nævnes. Meget hænger sammen med at den politiske kultur i Fabrin-æraen blev lukket og selvfed. Uden at der egentlig er så meget at prale af. I betragtning af borgernes uddannelses- og indtægtsniveau burde vi kunne gøre det bedre. Især ved at “tale op” til borgerne, lytte til borgerne i hverdagen. Ikke kun ved festlige lejligheder ved det såkaldte Rudersdalmøde og lige op til kommunalvalget. 

Bedøm politikerne på deres gerninger og ikke deres ord. Og stem derefter når valget kommer til november.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen - som lukkes. Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen – som lukkes af Venstre, Radikale, Konservative og SF.
Foto: Thomas N. Feldborg Bruun

Lidt mere om mangfoldighed

Indlæg fra formand for LokalListen i Rudersdal, Sten Troelstrup. Bragt i FAA d. 6. nov. 2012.

Hvad der fremgik mindre klart af Mikkel Barnekow Rasmussens første indlæg om mang-foldigheden i Rudersdals daginstitutioner (FAA 30.10.12), står nu meget klart i hans andet (FAA 05.11.12). ”Masterplanen er udmærket, fordi den strømliner og forenkler det kommunale tilbud, således at vi er sikre på at kunne levere en anstændig ydelse”, skriver MBR, og deraf kan man læse flere ting. For det første står der, at MBR ligesom alle andre ved, at dét be-tyder store, ensartede institutioner med meget be-grænset mulighed for brugerindflydelse og individu-alisering. For det andet betyder ’udmærket’ ikke at det er godt, og ’anstændig’ lugter lidt i retning af ’det absolut nødvendige og så heller ikke mere’ – Master-planens indhold er m.a.o. sådan, at heller ikke MBR anser de resulterende institutioner for specielt attraktive. Den mangfoldighed, som med Masterplanen forsvinder fra de kommunale institutioner, og som både MBR og Lokal-Listen finder vigtig, skal så iflg. MBR genopstå ved at forældregrupper, der har det nød-vendige engagement, overskud og gåpåmod, etablerer anderledes, små, forældredrevne institutioner til netop deres børn. Da MBR samtidig i sit første indlæg skrev, at ”der ikke er fremført økonomiske begrundelser for Masterplanen i Børne- og Ungeudvalget” og ”ikke er argumenteret for, hvorfor store institutioner er bedre end små”, står det nu lysende klart, at der er tale om ren ideologi. MBR har stemt for Masterplanen fordi den giver store, ens-artede kommunale institutioner på ’anstændigt’ niveau til nogle børn, og grobund for et mangfoldigt udbud af små, forskellige, forældredrevne institutioner til andre børn. Det er klar snak, og synspunktet er al ære værd. Men det er meget sent i debatten, der bliver tonet rent flag.

I LokalListen har vi omvendt det udgangspunkt, at de kommunale tilbud og løsninger skal udformes, så de lever op til den faglige viden, der findes på området, og i muligt omfang imødekommer ønsker og behov hos dem, tilbud og løsninger er rettet imod – det gælder i forhold til både erhvervslivet, idrætslivet, ældreområdet, skolerne og altså også daginstitu-tionerne. Derfor mener vi, at det burde være en selvfølgelig kommunal opgave at sikre mangfoldigheden i det kommunale tilbud på daginstitutionsområdet. Hvis den grund-holdning gør os til populister i MBRs øjne, så tillægger han det ord en anden betydning, end jeg gør.

Børnehaver: K’s ønske om mangfoldighed klinger hult

Af Thomas N. Feldborg Bruun, medlem af bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal. Indlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis d.  1. nov. 2012.

I Frederiksborg Amts Avis d. 30. okt. 2012 kan man læse om Konservatives Mikkel Barnekows Ramsussens frustrationer omkring Masterplanen. En masterplan som tilsyneladende vægter en nærmest monopolistisk ensretning af dagtilbudet på bekostning af mangfoldigheden. Mikkel Barnekow Rasmussen ærgrer sig bl.a. over, at private tiltag har det svært i Rudersdal Kommune.

Men: Hvis Konservative virkelig ønsker mangfoldigheden, så klinger det noget hult, når den uundgåelige følge af Masterplanen netop er en ensretning – og Masterplanen har Konservative selv stemt for.

En del forældre ønsker derimod en højere grad af valgfrihed, siden ønsket om private institutioner nu blomstrer op. Et ønske som er opstået i kølvandet af, at de små institutioner langsomt, men sikkert, er ifærd med at forsvinde fra kommunen.

Et andet modsætningsforhold til Konservatives pludselige ønske om mangfoldighed, står at læse i sidste referat fra Børne- og Skoleudvalget. Her stemte Konservative – og Venstre i øvrigt – for at lukke Natur- og Skovbørnehaven ved Sjælsø. Om noget et dagtilbud, som gjorde udbuddet mangfoldigt.

Begge mine børn gik i denne unikke børnehave, som var så særlig, at de for år tilbage modtog besøg fra Japan: De måtte bare vide noget om denne helt specielle børnehave, hvor børnene færdedes ude året rundt – enten ved skov og strand eller ved den institution, som udmærkede sig ved det manglende hegn. Forleden nævnte min nu 11 årige datter, da vi var ved at lave klatkager derhjemme: “Jeg kan huske, at vi lavede klatkager i Skovbørnehaven – oppe på toppen af Maglebjerg…”. Og det gjorde de. Sammen med mange andre ting, i øvrigt. Dét er – og var – noget særligt. Noget som skilte sig ud fra mængden af helt almindelige børnehaver. Det er slut nu med bl.a. Konservatives hjælp – påtrods af indvendinger i forbindelse med høringerne forud for lukningen.

Så meget for mangfoldigheden.

Ødelæg ikke noget unikt!

Af Thomas N. Feldborg Bruun, medlem af bestyrelsen for LokalListen i Rudersdal. Bragt i Rudersdal Avis d. 2. okt. 2012.

Natur- og skovbørnehaven v. Sjælsøhallen.

Man kunne d. 28. september 2012 læse i Rudersdal Avis, at politikerne i Børne- og skoleudvalget påtænker at sammenlægge Natur- og Skovbørnehaven i Birkerød med Kastaniebakken. Ambitionen er ifølge formanden fra udvalget, Daniel E. Hansen (V), at skabe flere skovbørnehavepladser – og samtidig tage et faldende børnetal med i kalkulen. Alt sammen i tråd med ”masterplanen” for området.

Det lyder jo meget godt – men det er det ikke!
Mine egne børn gik selv i Natur- og Skovbørnehaven. Først hvor den lå på Sjælsøskolen –  sidenhen på sin nuværende placering ved Sjælsøhallen – dengang stadig en kl. 8-15-institution. En fantastisk tid for dem.
Og lad mig slå fast med det samme: Natur- og Skovbørnehaven var og er unik. Unik på grund sin placering lige ud til istidsslugten ved Sjælsø – uden hegn eller andet til at ”holde” på børnene: De ved alle hvor grænsen går!
Unik med sine klatretræer – uden faldunderlag. Og unik på grund af sin størrelse.

Men kapaciteten skal altså udvides, fordi børnehaveformen (helt forståeligt) er populær. Der er bare den hage ved det, at en sammenlægning med en traditionel institution netop ikke giver mere skovbørnehave. Tværtimod. Det vil afmontere den Natur- og Skovbørnehave, vi kender i dag, for rammerne i en traditionel institution er ikke til det. Og det bliver ikke automatisk en skovbørnehave, blot fordi man får muligheden for en tur i skoven med rygsæk. Der er rammerne til forskel.

Formanden for Børne- og skoleudvalget lover – naturligvis – at lytte til de frustrerede forældre, og læse deres høringssvar med interesse. Hvis det giver de implicerede mindelser om forløbet omkring Kajerødskolens lukning, så er det helt forståeligt: Det blev ”lyttet”, men beslutningen var reelt taget for længst.

I LokalListen har vi som sådan ikke noget imod store og sammenlagte institutioner. Men vi lægger vægt på, at der også findes et differentieret udvalg af store som små institutioner med plads til særlige, unikke karakteristika – som Natur- og Skovbørnehaven.

Lukning af daginstitutioner – og noget om “Indblik”…

Børnehuset Eskemosepark. Foto: S. Musajev.

Endnu et skridt mod “større er bedre” blev taget onsdag d. 30. november på Børne- og skoleudvalgets møde.
Under den kryptiske overskrift “Udmøntning af kapacitetstilpasning som følge af tidlig overgang til SFO” blev det besluttet, at børnene nu skal starte tidligere i SFO – og derved kunne man igen stemme for at lukke daginstitutioner i Birkerød – ligesom tilfældet var det i sommer med daginstitutionen Keilstruplund.
Dengang som nu står LokalListen alene med sit synspunkt om, at der også skal være plads til, at forældrene i Rudersdal kan vælge de store institutioner fra til fordel for de mindre – og vice versa.
Benny Würtz udtalte efterfølgende til Rudersdal Avis:

“Vi (LokalListen) mener, at det er vigtigt med nærhedsprincippet, altså at daginstitutionerne ligger tæt på familierne, samt, at der er et varieret udbud af daginstitutioner, så folk kan vælge mellem daginstitutioner af forskellige størrelser og karakter”.

Resultatet bliver derfor, at Børnehuset Eskemosepark nedlægges pr. 1. maj 2012 – og derudover betyder det også sammenlægning af “Kongebroen” på Kildedalsvej med institutionen på Frejasvej, samt i øvrigt også sammenlægning af institutionerne “Grønærten” og “Kohavehuset” i Trørød.
Inden da skal der dog være den obligatoriske høring mellem kommunen og de berørte parter. Men med forløbet/dialogen omkring Kajerødskolens lukning in mente, skal man nok ikke forvente for meget – nok noget i stil med “Vi hører jer – men vi har besluttet os”

Apropos dialog så har kommunen lanceret “Indblik”, hvor der med jævne mellemrum indrykkes to sider i Rudersdal Avis med det formål at styrke dialogen mellem kommunalbestyrelsen og borgeren. Dertil kommer et debatforum på kommunens hjemmeside.
Her kan man ved selvsyn konstatere, at borgerne ønsker dialogen – og ikke overraskende bærer de første indlæg præg af, at der sidder forældre derude, som er bekymrede over beslutningerne vedr. Eskemosepark og Kajerødskolen.
Ligeså lidt overraskende er formanden for Børne- og skoleudvalget, Daniel E. Hansens svar, som igen er en understregning af, at beslutningen er taget – nu skal det hele bare lige i høring.
Så meget for dialogen…