Tag-arkiv: miljø

Den “hvide plet” på landkortet – Rudersdal

– af Maria Steno og Axel Bredsdorff (LokalListen)

Som optakt til COP15 afviklede en række NGOer i dagene 3. – 5. december en alternativ klimamesse i Øksnehallen. En af de markante deltagere var Danmarks Naturfredningsforening, som blandt andet viste et stort Danmarkskort over landets mange klimakommuner. Rudersdal kommune var en hvid plet.

Det er desværre ikke en fejl. Ved en afstemning i kommunalbestyrelsen i juni i år, foreslog LokalListen, at Rudersdal med udgangspunkt i kommunens mål om en CO2 reduktion på 4 procent årligt skulle forpligte sig som klimakommune. For at gøre Rudersdal mål synlige og ikke mindst deltage i den videndeling, som Danmarks Naturfredningsforening faciliterer mellem klimakommunerne.

“Nej!” sagde et flertal med den begrundelse, at “Rudersdal kan selv og ikke skal tilslutte sig et koncept fra en græsrodsorganisation”. Det er ærgerligt og lidt selvfedt.

LokalListen er af den opfattelse, at vi har rigtig meget at lære på klimaområdet af andre kommuner.
Vi ser samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening og kommunerne som frugtbar for dialogen mellem kommunerne og de mange engagerede borgere i miljøspørgsmålet. Heldigvis har Venstre mistet sit absolutte flertal i næste valgperiode. Derfor håber LokalListen at få flertal for en mere ambitiøs klimapolitik med en målsætning om CO2 neutralitet inden 2020.

Klimaet i Rudersdal: Ved de hvad de selv mener?

– af Svend Broberg og Sten Troelstrup

For LokalListen er det vigtigt, at Rudersdal kommune bidrager mest muligt til at begrænse udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Derfor foreslog LokalListen, da Teknik- og Miljøudvalget behandlede “Udkast til klima- og miljøpolitik”, at Rudersdal ligesom mere end halvdelen af landets øvrige kommuner skulle tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale. Denne aftale ville efter en beregning af det aktuelle CO2-udslip forpligte kommunen til at nedbringe dette udslip med 2% om året i så mange år, som kommunen selv bestemte sig for. Lyngby-Tårbæk startede fx med ét år, og har derefter ønsket at indgå en ny aftale.

Forslaget blev stemt ned af medlemmerne fra C og V. Vi foreslog det igen, da udkastet blev behandlet i Økonomiudvalget, og igen blev det stemt ned, nu af medlemmerne fra A og V.

Og alle gode gange tre: Ved Kommunalbestyrelsens behandling af udkastet 24. juni i år foreslog LokalListen påny, at Rudersdal skulle indgå en klimakommuneaftale med DN. Denne gang blev forslaget stemt ned af A, C og V, mens B, F og L stemte for.

I Rudersdal Avis’ “Præsentation af kandidater” lyder et af de udsagn, kandidaterne skal tage stilling til: “Rudersdal kommune bør være klimakommune“, og hér sker det interessante, at Jens Bruhn (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Torben Vigh (V) sætter X i “Helt enig”.

De stemte ellers alle tre imod forslaget på kommunalbestyrelsesmødet 24. juni. Så er det man forundres: Hvad har fået disse tre medlemmer af kommunalbestyrelsen, hvoraf de to er formand for deres gruppe, til i løbet af få måneder at skifte mening i så væsentligt et forhold? Har de sat deres X i spørgeskemaet hvor de syntes, det så pænest ud, eller har de ment det hele tiden, men bare holdt det skjult indtil nu fordi de fik besked på det?

Derfor Rudersdal Klimakommune!

– af Maria Steno (L), redigeret indlæg fra kommunalbestyrelsesmøde 25. juni 2009

Først og fremmest tak for et godt oplæg til klima- og energipolitik. Processen har rykket flertallet i kommunalbestyrelsen fremad, og vi ser frem til at Rudersdal får en grønnere profil.

Vi have gerne set en mere forpligtende og langsigtet politik med færre forbehold og flere konkrete initiativer. Vi havde især gerne set, at klimapolitikken havde flere initiativer rettet mod kommunen som myndighed og mod CO2 udslippet hos kommunens borgere. F.eks. ved at sættere mere fokus på gode forhold for de bløde trafikanter og ved at etablere en grøn guide, som kunne rådgive borgerne og igangsætte involverende projekter i lokalsamfundene. Nu skal det politiske oplæg til klima- og energipolitik i høring over sommeren. Det ser vi frem til. Vi tror borgerne har mange gode ideer og forslag, som kan gøre politikken bedre og mere ambitiøs. Vi ser derfor frem til at behandle sagen igen efter høringen og håber flere af LokalListens mærkesager her vil nyde fremme.

Derudover ser vi gerne, at vi allerede i dag, når vi sender oplægget til klima- og energipolitikken i høring sender et stærkt signal til kommunens borgere og omverdenen om, at vi tager klimaudfordringen alvorligt, at vi forpligter os til handling, og at vi vedkender os det lange seje træk. LokalListen vil derfor foreslår, at Rudersdal indgår en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening med en CO2 reduktion på 4 procent årligt. Det er meget ambitiøst og vil bringe Rudersdal frem i gruppen af foregangskommuner på klimaområdet frem for vores nuværende rolle som efternølerne. I DNs klimakommune koncept regnes med en tidshorisont frem til 2025. Hvis Rudersdal forfulgte sit mål med 4% årlig reduktion, ville kommunen ved udgangen af 2025 have sparet 60%. Det ville være særdeles ambitøst, men vi anerkender at vi på nuværende tidspunkt kun forpligter os fem år frem – altså ca. 20%.

LokalListens forslag har altså en mere langsigtet, vidtrækkende og ambitiøs målsætning på klimaets vegne. Skulle vi vælge at fortsætte frem mod de 60%´s reduktion vil det kræve justeringer i klimapolitikken for at nå målet og løbende handlingsplaner og projekter. Det synes, vi kun er godt. Vi skal være ambitiøse.

Fordelene ved at indgå en klimakommuneaftale er oplagte:

Ansvaret og Fællesskabet. 
Klimaet er et fælles globalt og lokalt ansvar. Derfor er det ikke en sag, hvor vi skal gå solo. Uanset hvor dygtige vi er her i kommunen, kan vi ikke ordne klimaudfordringen alene. Kommunerne kan lære af hinanden i det fællesskab, klimakommunerne har udviklet – blandt andet gennem den vidensdeling af enkeltprojekter, som DN ligger op til, og de arrangementer DN afvikler.
Vi skal som ressourcestærk kommune selvfølgelig bidrage til for at styrke den samlede kommunale indsats og kvalitet i klimaindsatsen. Det skylder vi klimaet, og det er for mig at se pinedød nødvendigt, hvis vi vil være foregangskommune på dette område, at vi deler vores erfaringer i et samlet forum som klimakommunerne.
Det kan sagtens være DN koncept og vidensdeling kunne være bedre, men lad os da gå ind og påvirke det i stedet for at pege fingre fra sidelinjen. Det gavner ingen. Det kræver måske en postgang mere at dele sin viden, men det sætter gang i tankerne i andre kommuner, og jeg mener også i denne sag, at Rudersdal kommune kan lære af andre kommuner!

Ved den efterfølgende afstemning i kommunalbestyrelsen stemte
LokalListen, Radikale og SF: for forslaget om Rudersdal som klimakommune, mens
Konservative, Socialdemokrater og Venstre stemte imod. Liberal Alliance var fraværende.

Red grundvand og vandløb i Rudersdal kommune

Bliv medlem af facebook gruppe: Red grundvand og vandløb i Rudersdal kommune

Denne gruppe er for dem, der ønsker at gøre noget for at “redde” vandløbene og grundvandet i Rudersdal.

Lad os gøre en lang historie kort:

De kommende klimaændringer vil medføre, at der vil forekomme ekstremregn langt hyppigere end nu, hvor Rudersdal kommunes kloaksystem endda ikke har tilstrækkelig kapacitet til at tage imod de enorme mængder spildevand, der ledes til kloakkerne under kraftig regn. Det overskydende spildevand udledes derfor regelmæssig via de åbne vandløb direkte til bl.a. Furesøen, som derved forurenes voldsomt. Bygningen af et aflastningsbassin på Furesøparkalle til opsamling af sådanne overløb (= en blanding af husspildevand og regnvand) fra kloakkerne, er endda blevet udskudt på ubestemt tid. Det er en del af problemet.

Den anden del af problemet er Mølleåprojektet. EU har givet tilsagn om 17 millioner kroner til et projekt, der går ud på lede ekstraordinært renset spildevand fra Lundtofte rensningsanlæg tilbage til den øverste del af Mølleåsystemet ved Kalvemosen i Søllerød, hvorved der bliver en kraftigere gennemstrømning af Furesøen. Projektet løser kun en del af problemet. Man glemmer alt om den kraftige grundvandssænkning, der er sket gennem årene bl.a. på grund af manglende samarbejde med nabo- og andre kommuner (tilbage i 80-90’erne forelå der allerede målinger om op til 10-15 meters sænkning), og at Søllerød sø og Vejle sø er stærkt forurenede på grund af de store mængder kvælstof og fosfor, som kommer med overløbene under de store regnskyl, vi har oplevet de senere år. Disse søer er ikke oprensede og de trænger enten til den nødløsning, som man bruger i Furesøen, at man tilføjer ilt i rigelige mængder for at “stabilisere” forureningen eller til at man på anden måde varigt sikrer deres oprensning.

Her er hvad der står i det kommuneplanforslag, der er til høring i øjeblikket:

“I en kommende klimapolitik og spildevandsplan vil klimaforandringernes betydning blive nærmere vurderet”.

Bravo, hvis det er alt, hvad man lover i et dokument på 159 sider, plus bilag, der skal danne grundlag for kommunens handlinger i de næste 12 år. Det er bare ren sløseri, en laden-stå-til-politik, som om tingene vil kunne løse sig selv. At problemet ikke kun er Rudersdal kommunes problem men også nabokommunernes problem er bare en dårlig undskyldning. Kommunen, der har ansvaret for – og er stolte af (!) – at være ‘selvforsynende med drikkevand fra egne ressourcer’, må derfor også være alene om styring og kontrol af grundvandsstanden.

Billedet ovenover viser Dronninggårds Allé broen, dvs. kanalen mellem Vejlesø og Furesø - som illustration af den kommunale over-ernæring med kvælstof og ISÆR fosfor. Foto: Finn Bro-Rasmussen

Hvis du ikke er vild med at oprette en profil på facebook?
Det må man respektere selvfølgelig, men tænk på at du selv kan bestemme, hvor meget du vil afsløre af dig selv på en facebook-profil. Du kan bare nøjes med dit navn og intet andet, så har du mulighed for at surfe et sted, hvor over en million danskere har en profil, danmarks største social hjemmeside.

Link til facebook for at oprette en profil – og gruppen finder du her.