Tag-arkiv: rudersdal

Budgetforlig med gode perspektiver

af Axel Bredsdorff, medlem af kommunalbestyrelsen for Lokallisten i Rudersdal

Budget

Budgetforliget mellem A, B, F, V og LokalListen indeholder i forhold til budgetforslaget en forøgelse af anlægsrammen de kommende år på tæt ved 30 mio. kr. Pengene øremærkes dels til anlæg og vedligeholdelse af stier, dels til en fortsættelse af vores handleplan for cyklister og dels til at femrykke investeringerne i Trafikplan Birkerød, så vi allerede i 2014/15 får reguleret trafikken på Kajerødvej/Bregnerødvej. Alle disse anlægsopgaver vil medvirke til at forbedre trygheden og styrke nærmiljøerne.

På energiområder tager Rudersdal hul på etableringen af vedvarende energianlæg på udvalgte kommunale bygninger – dét er ikke sket før – ligesom der er afsat 5 mio. kr. til energirenovering af kommunale ejendomme, herunder rådhuset i Holte.

Helt nyt i budgettet er også en forstærket indsats for at styrkeerhvervsudviklingen i kommunen, dels med støtten til etableringen af det netop vedtagne ”Iniatiatek”, der bl.a. skal støtte iværksættere og innovation, dels med 1 mio. kr. til et øget samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv og dels med en pulje til initiativer, der kan styrke detailhandlen i vores bycentre i kommunen. Det er glædeligt, at de sidste to års debat om en styrket erhvervsindsats og den borgerdrevne debat om at bevare bycentrene på denne måde manifesterer sig i kommunalbestyrelsens prioriteringer.

Endelig er der også afsat penge til at forbedre parkeringsforholdene for såvel bilister som cyklister ved stationerne for at styrke den kollektive trafik.

De øgede anlægsudgifter er finansieret ved at udskyde en foreslået udskiftning af vejbelysninger og ved at indregne en forsigtigt skønnet indtægt ved salg af Kajerødskolens grund. Kommunens kassebeholdning vil også om 4 år ligge på de ca. 100 mio. kr., som partierne er enige om giver den fornødne robusthed. Samlet set betyder budgettet at der sker fornyelser, effektiviseringer og administrative forenklinger, der gør det muligt at reducere budgettet med en samlet sum på 30 mio. kr./år, som budgetpartierne har besluttet at udmønte i en lettelse i indkomstskatten på 0,2 %.

Som noget nyt er der mellem budgetpartierne også aftalt en række initiativer, der skal gennemføres i løbet af den kommende tid, herunder:

 • at den kommunale pladsanvisning skal have et grundigt eftersyn
 • at kommunen skal arbejde mere aktivt med benchmarking med andre kommuner for at sikre, at vi til stadighed forbedrer vores serviceniveau og produktivitet
 • at der skal afprøves nye metoder, der kan begrænse regnvands- og spildevandsoverløb til vores åer og søer
 • at der allerede i 2014 skal etableres et skateranlæg i Birkerød og herefter også i andre bydele
 • at it-løsninger kun skal vælges hvor det giver fornuft – dvs. betyder bedre service for de samme penge eller samme service for færre penge
 • at der på Kajerødskolens grund skal opføres såvel almennyttige som private boliger i et integreret tæt/lavt byggeri, suppleret med lokaler til fritidsformål.

I LokalListen glæder vi os over den måde, forhandlingerne om budgettet har fundet sted på, hvor der fra de medvirkende partier har været udvist stor forståelse for andre partiers ønsker, og hvor der har været en god vilje til at finde kompromiser, der kunne sikre holdbare løsninger. Vi har selvfølgelig ikke fået alle vores budgetønsker opfyldt – det er der ingen, der har – men vi er meget tilfredse med samtlige de forandringer i det oprindelige budgetforslag, som nu bliver en realitet.

Rudersdal Tidende nr. 94: Alt hvad du bør vide (næsten)

Mens den første sne daler ned over Rudersdal, har redaktionen siddet i de sene nattetimer og begået endnu en udgave af Rudersdal Tidende – som sædvanlig sprængfyldt af lokale nyheder om stort og småt.

I denne udgave er overskifterne:

 • Kajerødskolens grund og bygninger
 • Den kollektive busbetjening bliver dårligere
 • Godt nyt om Sjælsøstien
 • Ny adgang til Øresund
 • Flere børnefamilier til kommunen

Klik her for at åbne nyhedsbrevet i pdf-format.
Bagefter kan du jo dele siden, med dem du kender på fx. Facebook – blot ved at trykke på logoet nedenfor. Så smart!